Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Both gene mutation detection and hepatitis B virus genotyping might be useful for guiding clinical management of chronic hepatitis B infection in the Area of Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:113
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG113
 • Autors:

  Casacuberta Barberà, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-17
  Resum: Núria Casacuberta Barberà RESUM ANTECEDENTS: Tot i la disponibilitat d'una vacuna eficaç, la infecció crònica pel virus de l'hepatitis B (VHB) segueix sent un problema de salut global. Diferents genotips, els quals mostren una distribució geogràfica diferent, influeixen en la progressió de la malaltia i la resposta al tractament d’aquells infectats. Per tant, el VHB-genotipatge i la detecció de mutacions són essencials per al seguiment del tractament i per un diagnòstic precís. Malgrat en algunes poblacions, com l’àrea de Tarragona, el genotipatge no està inclòs en el maneig clínic. HIPÒTESI: A causa de la immigració, la prevalença de mutacions del VHB s'ha incrementat. Per tant, el genotipatge i detecció de mutacions podrien ser inclosos en la gestió clínica, per tal de proporcionar un diagnòstic i tractament optimitzat. OBJECTIU: Determinar la prevalença d'infecció pel VHB i d’infecció crònica pel VHB amb variant precore. Correlacionar-ho amb els resultats anteriors i amb la immigració. MATERIAL I MÈTODES: Es van incloure un total de 386 pacients amb HBsAg positiu. Els valors d’HBeAg, anti-HBe, ALT, AST i DNA del VHB es van analitzar per edat, sexe, estats clínics i per la immigració dels últims tres anys. RESULTATS: Dels pacients infectats, els mutants precore van ser detectats en un 5.7%. Entre aquests, els homes van ser predominants (77.3%) amb una edat mitjana de 45.5 ± 15.6 anys. Es va veure una incidència significativa (p < 0.05) pels pacients amb mutacions del 2009 al 2013. Addicionalment, no es van observar diferències significatives en la prevalença entre els infectats. CONCLUSIÓ: Els resultats confirmen que la distribució dels genotips i la prevalença dels mutants precore han canviat degut a la immigració al Camp de Tarragona durant els darrers tres anys. Conseqüentment, el genotipatge s'hauria d'aplicar per ajudar a identificar aquells en risc de progressió de la malaltia i determinar el tractament òptim. Núria Casacuberta Barberà ABSTRACT BACKGROUND: Despite the availability of an effective vaccine, chronic hepatitis B virus (HBV) infection continues to be a global health concern. In HBV-infected patients, different genotypes, which show a distinct geographical distribution, influence liver disease progression and response to treatment. Therefore, detection of mutations associated to antiviral therapy and HBV-genotyping are essential for monitoring treatment and an accurate diagnosis of chronic hepatitis B (CHB). However, in some populations, such as the area of Tarragona, HBV-genotyping is not included in the clinical management of CHB. HYPOTHESIS: Due to immigration, the prevalence of HBV-mutations has increased. Thus, HBV-genotyping and mutation detection could be included in the clinical management, in order to provide an early diagnosis and an optimized treatment. AIM: To determine the prevalence of HBV infection and CHB with precore (preC) variant and correlate it with the previous results and immigration in the area of Tarragona. MATERIAL AND METHODS: A total of 386 HBsAg-positive patients were included. HBeAg, anti-HBe, ALT, AST and HBV-DNA values were analysed and compared according to age, gender, clinical statuses and immigration in the recent three years. RESULTS: Precore mutants were detected in 5.7% of the HVB-infected patients. Among them, males with a means age of 45.5 ± 15.6 years were predominant (77.3%). The findings revealed significantly higher incidence (p < 0.05) of preC mutants in CHB patients from 2009 to 2013. In addition, there were no significant differences in prevalence of HBV-infected patients. CONCLUSION: The results in this study confirm that the distribution of HVB-genotypes and the prevalence of CHB precore mutants have changed due to immigration in the area of Tarragona the recent three years. Given the potential incidence of preC mutants, we suggest a HBV-genotyping as a necessity to help practicing physicians to identify those at risk of disease progression and determine optimal therapy. Núria Casacuberta Barberà RESUMEN ANTECEDENTES: A pesar de la disponibilidad de una vacuna eficaz, la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) sigue siendo un problema de salud global. Diferentes genotipos, los cuales muestran una distribución geográfica diferente, influyen en la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento de aquellos infectados. Por tanto, el genotipado del VHB y la detección de mutaciones son esenciales para el seguimiento del tratamiento y para un diagnóstico preciso. Aunque en algunas poblaciones, como el área de Tarragona, el genotipado no está incluido en la gestión clínica. HIPÓTESIS: Debido a la inmigración, la prevalencia de mutaciones ha incrementado. Por tanto, el genotipado y detección de mutaciones podrían ser incluidos en la gestión clínica, a fin de proporcionar un diagnóstico y tratamiento optimizado. OBJETIVO: Determinar la prevalencia de infección por el VHB y de infección crónica por el VHB con variante precore. Correlacionarlo con los resultados anteriores y con la inmigración. MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron un total de 386 pacientes con HBsAg positivo. Los valores de HBeAg, anti-HBe, ALT, AST y ADN-VHB se analizaron por edad, sexo, estados clínicos y por la inmigración de los últimos tres años. RESULTADOS: De los pacientes infectados, los mutantes precore fueron detectados en un 5.7%. Entre éstos, los hombres fueron predominantes (77.3%) con una edad media de 45.5 ± 15.6 años. Se vio una incidencia significativa (p <0.05) para los pacientes con mutaciones del 2009 al 2013. Adicionalmente, no se observaron diferencias significativas en la prevalencia entre los infectados. CONCLUSIÓN: Los resultados confirman que la distribución de los genotipos y la prevalencia de los mutantes precore han cambiado debido a la inmigración de los últimos tres años. Consecuentemente, el genotipado se debería aplicar para ayudar a identificar aquellos en riesgo de progresión de la enfermedad y determinar el tratamiento óptimo.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la Salut Health sciences Ciencias de la Salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Casacuberta Barberà, Núria
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Tant la detecció de mutacions com el genotipatge del virus de l'hepatitis B poden ser útils per guiar el maneig clínic de l'hepatitis B crònica al Camp de Tarragona Both gene mutation detection and hepatitis B virus genotyping might be useful for guiding clinical management of chronic hepatitis B infection in the Area of Tarragona Tanto la detección de mutaciones como el genotipado del virus de la hepatitis B pueden ser útiles para guiar la gestión clínica en la hepatitis B crónica
  Data de la defensa del treball: 2014-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Hepatitis B crònica, genotipatge del VHB, immigració Chronic hepatitis B, HBV genotyping, immigration Hepatitis B crónica, genotipado del VHB, inmigración
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Both gene mutation detection and hepatitis B virus genotyping might be useful for guiding clinical management of chronic hepatitis B infection in the Area of Tarragona
  Director del projecte: Arola Arnal, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la Salut
  Health sciences
  Ciencias de la Salud
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar