Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Dela's Tea

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1134
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1134
 • Autors:

  Gonzalez Garrido, Delia
  Millan Calvo, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-18
  Resum: El treball de final de grau "Dela 's Tea" és un pla d'empresa. El projecte es basa en la creació d'una tetería a la ciutat de Tarragona. Les promotores d'aquesta idea som Delia Gonzalez i Laura Millan. L'estructura del nostre treball es basa en fer una part teòrica i una part pràctica. A la teoria fem referència a totes les característiques que té el nostre negoci, sobretot ressaltant el nostre producte estrella: el te. Expliquem en què consisteix la nostra tetería i on està situada, fem referència als objectius que tenim tant a llarg com a curt termini, fem un anàlisi exhaustiu de l'entorn a través d'un DAFO, presentem l'organització jeràrquica que tindrà el nostre negoci, vam crear un pla de màrqueting basant-nos en les previsions de vendes i tenim un pla d'operacions que fa referència a tot el que tingui a veure amb el nostre magatzem. D'altra banda, pel que tema econòmic i financer es refereix, hem fet una anàlisi molt exhaustiu per determinar si el nostre projecte és viable o no. Per poder arribar a aquesta conclusió hem fet ús de les següents eines: un pla de finançament per a la creació del negoci, comptes de resultats (tant anuals com mensuals), pressupost de tresoreria, estat de fluxos d'efectiu, balanços de situació, unes determinades ràtios financeres, un anàlisi de rendibilitat, VAN, TIR i Payback. El nostre treball s'ha basat en seguir aquests passos amb l'objectiu de tenir el resultat que esperàvem: un projecte totalment nou, que cridi l'atenció i que sigui realista pel que fa a resultats numèrics es refereix. The final degree work "Dela's Tea" is a business plan. The project is based on the creation of a tea shop in the city of Tarragona. The promoters of this idea are Delia Gonzalez and Laura Millan. The structure of our work is based on making a theoretical part and a practical part. In theory we refer to all the features that our business, especially highlighting our flagship product: tea. We explain what our tearoom and where it is located, we refer to the objectives we have both long and short term, we do a thorough analysis of the environment through SWOT, we present the hierarchical organization will our business, we create a plan marketing based on sales forecasts and we have a plan of operations refers to everything that has to do with our store. Moreover, as economic and financial issues are concerned, we have done a very thorough analysis to determine whether our project is viable or not. To reach that conclusion we made use of the following tools: a financing plan for the creation of business accounts (annual and monthly) results, cash budget, cash flow statement, balance sheet, a certain financial ratios, profitability analysis, NPV, IRR and Payback. Our work is based on the following steps in order to get the result we expected: a totally new project, to draw attention and to be realistic so that numerical results are concerned. El trabajo de final de grado “Dela’s Tea” es un plan de empresa. El proyecto se basa en la creación de una tetería en la ciudad de Tarragona. Las promotoras de dicha idea somos Delia Gonzalez y Laura Millan. La estructura de nuestro trabajo se basa en hacer una parte teórica y una parte práctica. En la teoría hacemos referencia a todas las características que tiene nuestro negocio, sobretodo resaltando nuestro producto estrella: el té. Explicamos en que consiste nuestra tetería y donde está situada, hacemos referencia a los objetivos que tenemos tanto a largo como a corto plazo, hacemos un análisis exhaustivo del entorno a través de un DAFO, presentamos la organización jerárquica que tendrá nuestro negocio, creamos un plan de marketing basándonos en las previsiones de ventas y poseemos un plan de operaciones que hace referencia a todo lo que tenga que ver con nuestro almacén. Por otra parte, en lo que tema económico y financiero se refiere, hemos hecho un análisis muy exhaustivo para determinar si nuestro proyecto es viable o no. Para poder llegar a dicha conclusión hemos hecho uso de las siguientes herramientas: un plan de financiación para la creación del negocio, cuentas de resultados (tanto anuales como mensuales), presupuesto de tesorería, estado de flujos de efectivo, balances de situación, unas determinadas ratios financieras, un análisis de rentabilidad, VAN, TIR y PAYBACK. Nuestro trabajo se ha basado en seguir estos pasos con el objetivo de tener el resultado que esperábamos: un proyecto totalmente nuevo, que llame la atención y que sea realista por lo que a resultados numéricos se refiere.
  Matèria: Economia i empresa
  Idioma: Anglès
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Gonzalez Garrido, Delia; Millan Calvo, Laura
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Els tes de Dela Dela's Tea Los tés de Dela
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Teteria única i acollidora Unique and cozy tearoom Tetería única y acojedora
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Dela's Tea
  Director del projecte: Andreu Corbaton, Jordi
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar