Treballs Fi de Grau> Economia

Anàlisi i proposta estratègica de turisme per al municipi de Sant Esteve de Sesrovires

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1154
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1154
 • Autors:

  Sementé Cuenca, Gloria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: Partint de la possibilitat de dinamitzar el municipi de Sant Esteve de Sesrovires, es va plantejar el desenvolupament d’aquest projecte, amb l’objectiu de presentar un anàlisi i proposta de pla estratègic, demostrant el potencial, o no, del municipi en el sector turístic. El treball presentat és un projecte de recerca de la planificació estratègica, que conté un anàlisi específic del sector turístic i altres sectors que incideixen en aquest. S’ha fet una diagnosi exhaustiva del municipi, analitzant dades demogràfiques, evolució turística, atractius principals que poden potenciar aquest sector i diferenciar el municipi d’altres, altres plans estratègics desenvolupats, així com un anàlisi benchmarking de casos similars al de Sant Esteve de Sesrovires, tenint en compte la proximitat, habitants, tipus de turisme, etc. Amb això s’ha arribat a saber quin tipus de turisme alberga el municipi, la possible especialització d’aquest, i en quin punt del camí es troba Sant Esteve de Sesrovires. Finalment i per acabar de recopilar dades, i en aquest apartat més amb la visió de incidir en la governança, s’ha fet un treball de camp consistent en dues entrevistes a dos agents del territori: la regidoria de turisme i un ciutadà propietari de un negoci. Un cop fet tot aquest anàlisi, s’han determinat una sèrie d’avantatges i inconvenients del municipi a través d’una DAFO, destacant els espais naturals que l’envolten, la poca especialització del territori, atractius poc interessants, proximitat amb municipis importants, activitat vitivinicola, etc. Així doncs, es va desenvolupar una proposta estratègica, basada en el desenvolupament de propòsits objectius i estratègies, una segmentació de mercat, basat en l’enoturisme, el turisme de natura i el turisme esportiu, i per últim el desenvolupament de dos escenaris comercials. En aquest treballs es buscava el possible impuls del turisme en el municipi, a través de la recerca informativa i el desenvolupament de esrtatègies per aconseguir-ho. Una vegada desenvolupat, s’ha pogut comprovar que aquest municipi si té un potencial turístic, si aquest es basa en un turisme enologic i de natura, tot i que la gestió actual encara no aposta del tot en el sector i per lo tant s’han de posar més esforços per a aconseguir èxit turístic. Starting from the possibility to revitalize the township of Sant Esteve de Sesrovires, the development of this project was raised, with the objective to show an analysis and strategic approach, to expose the potential, or not, of the township in the tourism sector. The work presented is a research of strategic planning, which it has an analysis specific about the tourism sector and the other sectors that influenced it. It has made a diagnosis about the municipality, analysing demographic dates, tourism development, tourism attractions that can rise the tourism in the municipality or difference it from another one, another strategic plans, and a benchmarking analysis for similar cases that Sant Esteve de Sesrovires case, taking in account the proximity, number of habitants, type of tourism, etc. With this, it has come to know the type of tourism in the municipality, the possible specialization, and where is now Sant Esteve de Sesrovires in the tourism way. Finally, and to finish the data research, and with the objective to know more about the tourism governance, it has made a fidel work consisting in two interview to two people in the municipality who influenced in it: the tourism department of the municipality, and a neighbour who has a restaurant in the township. Once these analyzes has finished, it has identified a number of advantages and disadvantages of the municipality through a SWOT, highlighting the natural areas surrounding it, the little specialization of the territory, some not interesting attractions, proximity to other major cities, wine industry, etc. Finally, it has developed a strategic approach, based on the development of goals, objectives and strategies, market segmentation based on wine tourism, nature tourism and sports tourism, and finally, the development of a business scenario. In this study, it has search the possible promotion of tourism in the municipality through the information search and the development of strategies to achieve this. Once developed, it has been shown that this town has a tourism potential, if it is based on an oenological and natural tourism, although the current management not believe in the tourism sector and therefore have to put more effort for tourism success Partiendo de la posibilidad de dinamizar el municipio de Sant Esteve de Sesrovires, se planteó el desarrollo de este proyecto, con el objetivo de presentar un análisis y propuesta de plan estratégico, demostrando el potencial, o no, del municipio en el sector turístico. El trabajo presentado es un proyecto de investigación de la planificación estratégica, que contiene un análisis específico del sector turístico y otros sectores que inciden en éste. Se ha hecho un diagnostico exhaustivo del municipio, analizando datos demográficos, evolución turística, atractivos principales que pueden potenciar éste sector y diferenciar el municipio de otros, otros planes estratégicos desarrollados, así como un análisis benchmarking de casos similares al de Sant Esteve de Sesrovires, teniendo en cuenta la proximidad, habitantes, tipo de turismo, etc. Con esto se ha llegado a saber que tipo de turismo alberga el municipio, la posible especialización de éste, y en qué punto del camino se encuentra Sant Esteve de Sesrovires. Finalmente, y para acabar de recopilar datos, y en éste apartado más con la visión de incidir en la gobernanza, se ha hecho un trabajo de campo consistente en dos entrevistas a dos agentes del territorio: la concejalía de turismo y un ciudadano propietario de un negocio. Una vez hechos estos análisis, se han determinado una serie de ventajas e inconvenientes del municipio a través de una DAFO, destacando los espacios naturales que lo rodean, la poca especialización del territorio, atractivos poco interesantes, proximidad con otros municipios importantes, actividad vitivinícola, etc. Finalmente, se desarrolló una propuesta estratégica, basada en el desarrollo de propósitos, objetivos y estrategias, una segmentación de mercado basado en el enoturismo, turismo de naturaleza y el turismo deportivo, y por ultimo, el desarrollo de escenarios comerciales. En este trabajo se buscaba el posible impulso del turismo en el municipio, a través de la búsqueda informativa y el desarrollo de estrategias para conseguirlo. Una vez desarrollado, se ha podido comprobar que este municipio sí tiene un potencial turístico, si éste se basa en un turismo enológico y natural, aunque la gestión actual aún no apuesta del todo en el sector y por lo tanto se tienen que poner más esfuerzos para conseguir el éxito turístico.
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Català
  Departament: Economia
  Estudiant: Sementé Cuenca, Gloria
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi i proposta estratègica de turisme per al municipi de Sant Esteve de Sesrovires Tourism analysis and strategic aproach to the township of Sant Esteve de Sesrovires Análisis y propuesta estrategica de turismo para el municipo de Sant Esteve de Sesrovires
  Data de la defensa del treball: 2014-09-09
  Paraules clau: Anàlisis, turisme, Sant Esteve de Sesrovires Analysis, Tourism, Sant Esteve de Sesrovires Analisis, turismo, Sant Esteve de Sesrovires
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisi i proposta estratègica de turisme per al municipi de Sant Esteve de Sesrovires
  Director del projecte: Duro Moreno, Juan Antonio
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar