Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

PLANIFICACIÓ EN L’ANIMACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE. Creació d’una empresa d’animació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1155
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1155
 • Autors:

  Bertomeu Casanova, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: El treball consta de la creació d’una empresa d’animació turística a les Terres de l’Ebre. Per poder crear l’empresa s’ha fet una diagnosis i investigació del territori del lloc on volem implantar l’empresa. Després d’haver investigat tots els actius turístics existents, recursos turístics i fet un anàlisi de mercat hem pogut confirmar que aquesta zona és un bon lloc per invertir i crear l’empresa d’animació Fem la Festa S.L. A la segona part del treball és fa una explicació de com crearem l’empresa, quina serà la seva activitat i el seu pla d’empresa. Aquesta empresa és dedica a serveis d’hotels i càmpings, a esdeveniments particulars com podria ser comunions, enllaços, aniversaris, etc. La part innovadora que s’ha creat per a diferenciar-se de les empreses d’animació comuns és l’escola d’animació on s’impartiran classes per preparar professionals amb el sector. Aquesta idea sorgeix a partir de que un component de l’empresa ha treballat en aquest sector i s’ha observat que hi ha molta demanda i poca competència on es vol crear l’empresa. La idea de fer les classes ha sorgit per dos motius, el principal motiu es perquè sabem que tenim un turisme de temporada (estival) i per poder tenir ingressos durant tot l’any em de fer molts esdeveniments per a que ens surti rentable. Per a assegurar-nos que rebrem ingressos mensualment hem creat l’escola. L’altre motiu és que volem una animació de qualitat, que ens puguem diferencia de la resta per com treballem i no per quan fem pagar. I per últim em fet una previsió de ventes per veure quin seria el nostre anàlisi financer. Després d’analitzar els costos i guanys em comprovat que la empresa seria rentable i que els seus costos de creació no són molt elevats i que s’obté beneficis ràpidament, a l’exercici que hem realitzat hem posat els mesos de més activitat però durant la resta d’any els beneficis no són tant elevats i en ocasions podem arribar a tenir pèrdues. Per això no podem parar d’innovar i crear nous serveis per als nostres clients perquè que quedin contents després de realitzar un servei per ells és la nostra satisfacció. The work consists of the creation of a company of tourist animation in the Terres de l’Ebre. To be able to create the company there has been done a diagnostics and investigation of the local territory where we want to implant the company. After having investigated all the tourist existing assets, tourist resources and done an analysis of market we could have confirmed that this zone is a good place to invest and to create the company of animation Fem la Festa S.L. In the second part of the work an explanation is done of how we will create the company, which will be his activity and his business plan. This company devotes itself to services of hotels and campings, in particular events since it might be communions, anniversaries, etc. The innovative part that has been created to differ from the common companies of animation is the school of animation where classes will be given to prepare professionals in the sector. This idea arises from that a component of the company has been employed at this sector and has been observed that there is great demand and few competition where the company wants to be created. The idea of doing the classes has arisen for two motives, the principal motive is because we know that we have tourism of (summer) season and to be able to have income all the year round we have to do many events in order that it works out profitable for us. To insure ourselves that we receive income monthly we have created the school. Another motive is that we want a quality animation, that we us prune difference of the rest for how we work and not since we make pay. And finally we have done a sales forecast to see which would be our financial analysis. After analyzing the costs and benefits we have verified that the company would be profitable and that his costs of creation are not very high and that benefits are obtained rapidly, to the exercise that we have realized we have put the months of major activity but during the rest of the year the benefits are not so high and in occasions we can manage to have losses. Because of it we cannot stop introducing and create new services for our clients in order that they remain satisfied after realizing a service for them since this one is our motivation and satisfaction. El trabajo consta de la creación de una empresa de animación turística en las Tierras del Ebro. Para poder crear la empresa se ha hecho una diagnosis e investigación del territorio del lugar donde queremos implantar la empresa. Después de haber investigado todos los activos turísticos existentes, recursos turísticos y hecho un análisis de mercado hemos podido confirmar que esta zona es un buen lugar para invertir y crear la empresa de animación Fem la Festa S.L. En la segunda parte del trabajo se hace una explicación de cómo crearemos la empresa, cuál será su actividad y su plan de empresa. Esta empresa se dedica a servicios de hoteles y campings, en eventos particulares como podría ser comuniones, enlaces, aniversarios, etc. La parte innovadora que se ha creado para diferenciarse de las empresas de animación comunes es la escuela de animación donde se impartirán clases para preparar profesionales en el sector. Esta idea surge a partir de que un componente de la empresa ha trabajado en este sector y se ha observado que hay mucha demanda y poca competencia donde se quiere crear la empresa. La idea de hacer las clases ha surgido por dos motivos, el principal motivo es porque sabemos que tenemos un turismo de temporada (estival) y para poder tener ingresos durante todo el año tenemos que hacer muchos eventos para que nos salga rentable. Para asegurarnos de que recibimos ingresos mensualmente hemos creado la escuela. El otro motivo es que queremos una animación de calidad, que nos podamos diferencia del resto por cómo trabajamos y no por cuanto hacemos pagar. Y por último hemos hecho una previsión de ventas para ver cuál sería nuestro análisis financiero. Después de analizar los costes y beneficios hemos comprobado que la empresa sería rentable y que sus costes de creación no son muy elevados y que se obtiene beneficios rápidamente, al ejercicio que hemos realizado hemos puesto los meses de mayor actividad pero durante el resto del año los beneficios no son tan elevados y en ocasiones podemos llegar a tener pérdidas. Por eso no podemos parar de innovar y crear nuevos servicios para nuestros clientes para que queden contentos después de realizar un servicio para ellos ya que esta es nuestra motivación y satisfacción.
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Català
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Bertomeu Casanova, Meritxell
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: PLANIFICACIÓ EN L’ANIMACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE. Creació d’una empresa d’animació PLANNING FOR THE ENTERTAIMENT IN TERRES DE L'EBRE. Creating an animation company PLANIFICACIÓN EN LA ANIMACIÓN A LAS TIERRAS DEL EBRO. Creación de una empresa de animación
  Data de la defensa del treball: 2014-06-04
  Paraules clau: Empresa, animació, Terres de l'Ebre Company, Entertaiment, Terres de l'Ebre Empresa, animación, Tierras del Ebro
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: PLANIFICACIÓ EN L’ANIMACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE. Creació d’una empresa d’animació
  Director del projecte: ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS JOSÉ
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar