Treballs Fi de Grau> Geografia

Potencial turístico de Alcañiz. Nuevas propuestas de dinamización turística

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1160
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1160
 • Autors:

  Gascón Bardavío, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: El turisme d'Alcañiz és un turisme rural, prioritàriament de tipus cultural i familiar, al qual cal afegir una nova variable potencial, el turisme internacional i esportiu, per al qual s'ha d'anar adaptant de manera progressiva l'oferta de les activitats i serveis turístics. Per a això, es va plantejar una gestió del turisme i dels recursos de la localitat per part de l'empresa privada, juntament amb la col·laboració de les entitats públiques. A més, es busca posicionar tant a Alcañiz com a la seva comarca, dins del turisme rural i que adquireixin un cert reconeixement exterior a través, no únicament a partir de la creació d'una empresa que gestioni el turisme del municipi, sinó de la creació de productes adaptats als recursos de què disposa la localitat. En aquest treball s'ha proposat com a objectiu principal la millora de la gestió turística de la zona del Baix Aragó i concretament d'Alcañiz a través de la creació d'una empresa encarregada a dinamitzar i promocionar el turisme en aquesta zona mitjançant el disseny d'una sèrie de productes turístics adaptats a les necessitats dels turistes i als recursos turístics de què es disposa. D'aquest objectiu principal es desprenen una sèrie d'objectius com, el coneixement de la situació turística actual, la qualitat i adaptació turística dels recursos de la localitat, l'anàlisi de l'oferta actual així com detectar els forts i febles, les oportunitats i amenaces del territori. El treball desenvolupat ha permès realitzar una anàlisi exhaustiva de la situació turística, identificar els punts a potenciar i sobre els quals incidir, per al que ha desenvolupat un pla de gestió a través de la creació d'una empresa, que proposa una sèrie de productes dissenyats i adaptats a les necessitats i als recursos, amb els quals es potencien les diverses possibilitats que ofereix aquest territori i s'intenta treure el màxim partit a totes elles. Tourism in Alcañiz is a rural tourism, mainly cultural tourism and familiar tourism. Nowadays, a new type of tourism comes to Alcañiz, this new branch is an international and sportive tourism. To this tourist, the city has to adapt the touristic offer and services progressively. To reach this aim, a different model of tourist management has been suggested. This model will run by a private company in cooperation with public organizations. In addition to, another objective is reaching the positioning of Alcañiz and Bajo Aragón as a rural tourism destination. The aim objective in this project is improving the current model management about tourism in Alcañiz through creating a touristic company which planning and designing different touristic products and activities adapted to his tourist needs and the resources that the town has. For reaching the aim objective, different subjects are needed to study as the current touristic situation, the resources of the town quality and adaptation, also, to analyze the touristic offer and finally, to detect the opportunities, threat, strengths and weaknesses of Alcañiz. Through this project, an exhaustive analyse has been realized about the touristic situation in Alcañiz to identify the points which strengthen or commit. In that way, new model of management is been designed to propose different touristic products perfectly adapted to tourist needs and to the resources. Across this created company, a varied of activities are offer to strengthen possibilities about this territory and to maximize the area efficiency. El turismo de Alcañiz es un turismo rural, prioritariamente de tipo cultural y familiar, al que hay que añadirle una nueva variable potencial, el turismo internacional y deportivo, para el que se debe ir adaptando de manera progresiva la oferta de las actividades y servicios turísticos. Para ello, se va plantear una gestión del turismo y de los recursos de la localidad por parte de la empresa privada, junto con la colaboración de las entidades públicas. Además, se busca posicionar tanto a Alcañiz como a su comarca, dentro del turismo rural y que adquieran un cierto reconocimiento exterior a través, no únicamente a partir de la creación de una empresa que gestione el turismo del municipio, sino de la creación de productos adaptados a los recursos de los que dispone la localidad. En este trabajo se ha propuesto como objetivo principal la mejora de la gestión turística de la zona del Bajo Aragón y concretamente de Alcañiz a través de la creación de una empresa encargada en dinamizar y promocionar el turismo en esta zona mediante el diseño de una serie de productos turísticos adaptados a las necesidades de los turistas y a los recursos turísticos de los que se dispone. De este objetivo principal se desprenden una serie de objetivos como, el conocimiento de la situación turística actual, la calidad y adaptación turística de los recursos de la localidad, el análisis de la oferta actual así como detectar los fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas del territorio. El trabajo desarrollado ha permitido realizar un análisis exhaustivo de la situación turística, identificar los puntos que potenciar y sobre los que incidir, para lo que se ha desarrollado un plan de gestión a través de la creación de una empresa, que propone una serie de productos diseñados y adaptados a las necesidades y a los recursos, con los que se potencian las diversas posibilidades que ofrece este territorio y se intenta sacar el máximo partido a todas ellas.
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Castellà
  Departament: Geografia
  Estudiant: Gascón Bardavío, Sandra
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Potencial turístic d'Alcañiz. Noves propostes de dinamització turística Touristic possibilities in Alcañiz. New suggestions to invigorate tourism in this region. Potencial turístico de Alcañiz. Nuevas propuestas de dinamización turística
  Data de la defensa del treball: 2014-06-04
  Paraules clau: Alcañiz, productes turístics, turisme rural Alcañiz, touristic products, rural tourism Alcañiz, productos turísticos, turismo rural
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Potencial turístico de Alcañiz. Nuevas propuestas de dinamización turística
  Director del projecte: Nel·lo Andreu, Marta Gemma
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar