Treballs Fi de Grau> Economia

El Turisme Gai a Sitges

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1163
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1163
 • Autors:

  Úbeda Fortuny, Glòria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: A partir de la dècada dels setanta el col∙lectiu homosexual va viure un moment històric amb el seu alliberament i amb el reconeixement de la homosexualitat com a identitat. A partir d’aquest precís moment, va sorgir en el mercat l’aparició del segment homosexual, dividint d’aquesta manera el mercat per poder donar una millor resposta a les seves necessitats específiques, a banda també mostrant un gran grau d’interès per seu gran potencial. Respecte al turisme, aquest segment representa una oportunitat de mercat degut al perfil que se li atribueix, alt poder adquisitiu i elevada tendència a viatjar. Per altre banda cal destacar també, segons Moner (2007) les característiques i necessitats diferenciades d’aquest segment a l’hora de viatjar. En els últims anys ha experimentat un fort creixement i a dia d’avui el mercat ofereix una sèrie de productes i serveis turístics específics per a turistes gais. El municipi de Sitges, a la costa de central de Catalunya, representa una de les principals destinacions de turisme de sol i platja gai, tant a nivell nacional com europeu. El turisme constitueix el motor fonamental pel desenvolupament econòmic de la localitat. La relació de Sitges amb l’homosexualitat no és un fet recent, però actualment la destinació mostra una certa especialització en la seva oferta turística cap aquest segment. Els principal objectiu del present projecte fa referencia al estudi d’aquesta tipologia turística al municipi de Sitges, conèixer el comportament del turista gai, així com conèixer els factors motivacionals i el grau de satisfacció. Per una altre banda s’ha realitzat també un anàlisis de l’oferta per conèixer si aquesta s’adapta a les necessitats del turista i a la vegada comparar‐la amb l’oferta dels principals competidors. S’analitza també la gestió i promoció per part dels ens públics de la localitat per esbrinar si aquets són peces claus en el desenvolupament d’aquesta activitat turística Since the seventies, gay collective have lived and historic moment with its liberation, with the recognition of homosexuality as an identity. From that moment on, homosexual segment arise in the market, dividing the market in order to be available of giving a better answer to their specific needs. In addition making visible the high interest for its big potential in that market. Regarding the tourism segment, it represents a big opportunity in the market due to the given profile, like high spending money in their vacations. On the other hand it needs to be highlighted that according to Monner (2007) this segment has differentiated needs and characteristics when travelling. In the last years it has experimented a big increase, and nowadays its specific market is offering many touristic products and services for gay tourists. Sitges is located in the central Mediterranean coast of Catalonia, and represents one of the main destinations at National and also European scale for gay tourism for its sun and gay beaches. This tourism is what pushes the economic revenue of the town. The relationship between Sitges and homosexuality is not so recent, but in the present the destination is showing kind of specialization inside its touristic supply though this segment. The main objective of the current project refers to the study of this specific type of tourism in the town of Sitges. Let to know the behaviour of the gay tourist and also know which are the motivational factors as well as its satisfaction degree. Moreover a study analysing the supply has been performed in order to evaluate if this specific supply fits into tourist needs, and at the same time the comparison between other competitors supply has been done. Tourist promotion from local public administrations has been also analysed with the aim to get to know if they are key in this touristic activity development. A partir de la década de los setenta el colectivo homosexual vivió un momento histórico con su liberación i con el reconocimiento de la homosexualidad como identidad. A partir de este momento, surgió en el mercado el segmento homosexual, dividiendo de tal forma el mercado para poder dar una mayor respuesta a las necesidades específicas de este, por otro lado mostrando a la vez un cierto interés por su gran potencial. Respeto al turismo, este segmento representa una oportunidad de mercado debido al perfil que se le atribuye, alto poder adquisitivo y elevada tendencia a viajar. Por otro lado cabe destacar también las características y necesidades diferenciadas de este segmento a la hora de viajar. En los últimos años se ha experimentado un gran crecimiento, y actualmente el mercado ofrece una serie de productos y Servicios turísticos específicos para turistas gays. El municipio de Sitges, localizado en el litoral central catalán, representa una de las principales destinaciones de sol y playa gay, tanto a nivel nacional como internacional. El turismo constituye el motor fundamental para el desarrollo económico de esta localidad. La relación de Sitges con la homosexualidad no es un hecho recinto, pero actualmente la destinación muestra una cierta especialización en su oferta turística hacia este segmento. Los principales objetivos de este proyecto hacen referencia al estudio de esta tipología turística en Sitges, conocer el comportamiento del turista gay, así como conocer los factores motivacionales y el grado de satisfacción. Por otro lado se realiza también un análisis de la oferta especifica para conocer si esta se adapta o no a las necesidades del turista y a la vez compararla con la oferta de los principales competidores. Por otro lado, se analiza la gestión y promoción de los entes públicos para conocer si estos son clave en el desarrollo de esta actividad turística
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Català
  Departament: Economia
  Estudiant: Úbeda Fortuny, Glòria
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El Turisme Gai a Sitges Gay Tourism in Sitges El Turismo Gay en Sitges
  Data de la defensa del treball: 2014-09-05
  Paraules clau: Turisme, gai, homosexual, Sitges Tourism, gay, homosexual, Sitges Turismo, gay, homosexual, Sitges
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El Turisme Gai a Sitges
  Director del projecte: Muiños Villaverde, M. Jesus
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar