Treballs Fi de Grau> Economia

Act responsible, be sustainable

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1164
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1164
 • Autors:

  van Ham, Donna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-06
  Resum: "Act responsible , be sustainable " és el treball de fi de grau d'una estudiant de quart de turisme, cursant a la Universitat Rovira i Virgili de Vila - Seca. El treball consisteix en la creació i l'evolució d'un projecte turístic on la sostenibilitat té un aspecte molt important , deixant com major punt de referència l'aspecte cultural de la sostenibilitat . El projecte és un projecte de voluntariat on els turistes reben a canvi d'unes tasques, impartides pel granger, uns certs serveis. Aquests serveis varien segons la categoria escollida de l'allotjament, podent obtenir serveis bàsics com només una parcel·la per a la tenda d’acampada, o serveis més sofisticats com pot ser àpats o fins i tot instal·lacions per a les autocaravanes. En general es pot dir que el projecte ha partit de l'estudi de les ofertes que hi ha al mercat de projectes similars, seguit de les definicions que he trobat més adequades per utilitzar en el projecte, i finalment l'explicació d’" Act responsible , be sustainable " i el perquè d’aquest project és millor que altres existents. El projecte és propi i amb criteri personal, exceptuant els "Sustainable tourism guidelines for rural accommodations" ja que aquests estan basats en línies existents. Com a conclusió , aquest projecte es pot dir que és una organització perfecta per a parelles que volen gaudir d'un intercanvi de cultures diferents o famílies joves que volen ensenyar als seus nens la vida al camp , ... "Act responsible, be sustainable” is a project of a last year tourism student, studying at the Universitat Rovira i Virgili, in Vila-seca. The bacherlor project consists of the creation and evoluation of a touristic project where sustainability has the main importance, specially the cultural scope of sustainability. “Act responsible, be sustainable” is a volunteering project set up in Catalonia whereby the tourists gets certain services after joining the farmer doing serveral tasks. This services vary from getting a plot for the tent, a meal or even special services for caravans, such as light and watering. In general, this project has started with a little study about what already is offered at the market, like similar projects, after searching some definitions which are suitable for my project I have started writing the project, finishing with a question: Why “act responsible, be sustainable” is better than similar existing projects. The project is mostly personal and self-made, using myself as criteria, excepting the "Sustainable tourism guidelines for rural accommodations" which are based on already existing writings. To conclude, this project is perfect for couples who want to enjoy a strong relationship with people from other cultures and seeing from the first hand those differences, or for young families who want to give an unforgettable experience to the young ones by learning them about the outdoor life. “Act responsible, be sustainable” es el trabajo de fin de grado de una estudiante de cuarto de turismo, cursando en la Universitat Rovira i Virgili en Vila-Seca. El trabajo consiste en la creación y la evolución de un proyecto turístico en donde la sostenibilidad es un aspecto muy importante, dejando como mayor punto de referencia el aspecto cultural de la sostenibilidad. El proyecto es un proyecto de voluntariado en donde los turistas reciben a cambio de unas tareas, impartidas por el granjero, unos ciertos servicios. Esos servicios varían según la categoría escogida del alojamiento, pudiendo obtener servicios básicos como solamente una parcela para la tienda, o servicios más sofisticados como puede ser comidas o hasta instalaciones para las auto- caravanas. En general se puede decir que el proyecto ha partido del estudio de las ofertas que hay en el mercado de proyectos similares, seguido de las definiciones que he encontrado más adecuadas para utilizar en el proyecto, seguido de la explicación de “act responsible, be sustainable”. El proyecto es propio y con criterio personal, exceptuando los “Sustainable tourism guidelines for rural accommodations” ya que estos están basados en líneas existentes. Como conclusión, este proyecto es una organización perfecta para parejas que quieren disfrutar de unas culturas diferentes o familias jóvenes que quieren enseñar a sus niños la vida en el campo,...
  Matèria: Turisme i oci
  Idioma: Anglès
  Departament: Economia
  Estudiant: van Ham, Donna
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Actua responsablement, sigues sostenible Act responsible, be sustainable Actúa responsablemente, sé sostenible
  Data de la defensa del treball: 2014-06-04
  Paraules clau: Sostenibilitat, cultura, rural Sustainability, culture, rural Sostenibilidad, cultura, rural
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Act responsible, be sustainable
  Director del projecte: Mogas Amorós, Joan
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar