Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Aziridinació Organocatalítica com a Etapa Clau per a la Síntesi de Nous Inhibidors de l’Esfingosina Quinasa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1178
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1178
 • Autors:

  Cristòfol Martínez, Àlex
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-25
  Resum: La síntesi d'un nou anàleg de la esfingosina que conté un fragment de tetrafluoroetilè ha estat explorat. El disseny d'aquesta nova molècula té com a objectiu la recerca d'inhibidors de la SphK1 a la concentració nanomolar i s'ha basat en la presència d'un fragment de tetrafluoroetilè, el qual s'espera que permeti una millor adaptació de la cua lipofílica en el centre actiu de l'enzim, facilitat per la presència d'àtoms de fluor. L'anàlisi retrosintètic de la molècula objectiu va revelar una síntesi en nou etapes des del cis-2-buten-1,4-diol, utilitzant una reacció enantioselectiva. Clau per la enantioselectividad del procés és la reacció de aziridinación organocatalítica, catalitzada pel catalitzador de Jørgensen-Hayashi. Una posterior reacció de Wittig i l'obertura de l’aziridina va permetre obtenir l'alquè terminal apropiat per explorar la introducció del fragment de tetrafluoroetilè. La ruta sintètica esmentada ha estat explorada fins l’etapa 6, produint l'intermedi desitjat en un 4% de rendiment global. The synthesis of a new sphingosine analogue bearing a tetrafluoroethylene moiety has been explored. The design of this new molecule aims at finding SphK1 inhibitors at the nanomolar concentration and has been based on the presence of a tetrafluoroethylene moiety, which should expect to give a better induced fit of the lipophilic tail into the enzyme site, facilitated by the presence of fluorine atoms. Retrosynthetic analysis of the target molecule revealed a 9 step synthesis from cis-2-butene-1,4-diol, using an enantioselective reaction. Key to the enantioselectivity of the process is the organocatalytic aziridination reaction, catalysed by the Jørgensen-Hayashi catalyst. A further Wittig reaction and aziridine ring opening allowed to obtain the appropriate terminal alkene from which to explore the introduction of the tetrafluorinated fragment. The aforementioned synthetic pathway has been explored up to step 6, affording the desired intermediate in 4% overall yield. La síntesis de un nuevo análogo de la esfingosina que contiene un fragmento de tetrafluoroetileno ha sido explorado. El diseño de esta nueva molécula tiene como objetivo la búsqueda de inhibidores de SphK1 a la concentración nanomolar y se ha basado en la presencia de un fragmento de tetrafluoroetileno, el cual se espera que permita una mejor adaptación de la cola lipófila en el sitio de la enzima, facilitado por la presencia de átomos de flúor. El análisis retrosintético de la molécula objetivo reveló una síntesis en nueve pasos desde el cis-2-buteno-1,4-diol, utilizando una reacción enantioselectiva. Clave para la enantioselectividad del proceso es la reacción de aziridinación organocatalítica, catalizada por el catalizador de Jørgensen-Hayashi. Una posterior reacción de Wittig y la apertura de la aziridina permitió obtener el alqueno terminal apropiado para explorar la introducción del fragmento de tetrafluoroetileno. La ruta sintética mencionada ha sido explorada hasta el paso 6, produciendo el intermedio deseado en un 4% de rendimiento global.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Díaz Giménez, Yolanda
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Cristòfol Martínez, Àlex
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Aziridinació organocatalítica com a etapa clau per a la síntesi de nous inhibidors de l'esfingosina quinasa Organocatalytic aziridination as a key step for the synthesis of novel sphingosine kinase inhibitors Aziridinación organocatalítica como etapa clave para la síntesis de nuevos inhibidores de la esfingosina quinasa
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: esfingolípids, síntesi, catàlisi sphingolipids, synthesis, catalysis esfingolípidos, síntesis, catálisis
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Aziridinació organocatalítica com a etapa clau per a la síntesi de nous inhibidors de l’esfingosina quinasa
  Director del projecte: Matheu Malpartida, Maribel
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar