Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1179
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1179
 • Autors:

  Aguilar Rodríguez, Elisabeth
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-26
  Resum: RESUM Actualment, la tecnologia de membrana és una part ja establerta en alguns processos industrials. La nanofiltració de membranes, amb propietats entre la ultrafiltració i l’osmosi inversa, ha recorregut un llarg camí des de que es va introduir per primera vegada a finals dels anys 80. La determinació de les propietats estructurals d’una membrana de nanofiltració en base al seu mecanisme de separació i a les seves aplicacions industrials ha sigut estudiada molt extensament. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest Projecte és la caracterització de diferents membranes de fluorur de polivinilidè modificades i la concentració de dos tipus de polifenols, fenols i flavonoides, utilitzant la tècnica de la nanofiltració. Per la caracterització de les membranes de PVDF han sigut avaluades diferents tècniques. Basant-nos en tècniques estàtiques, les quals principalment donen informació tant sobre la morfologia i l’estructura de la membrana com sobre les seves propietats físiques i químiques, es van utilitzar la Microscòpia Electrònica de Rastreig Ambiental i l’Angle de Contacte. En el cas de les tècniques dinàmiques, la Nanofiltració es va utilitzar amb l’objectiu de realitzar probes de permeabilitat a les membranes de PDFV modificades per deposició capa a capa amb etanol i isopropanol com a solvents. La tecnologia de membrana és una opció que permet concentrar a temperatures baixes. Por aquest motiu, aquesta tècnica ha sigut utilitzada per polifenols degut a que són uns components que es degraden a temperatures elevades. Així doncs, la nanofiltració ha sigut portada a terme amb extraccions d’etanol i isopropanol. Cada extracció ha donat lloc a dues fraccions diferents: el permeat i el rebuig. La capacitat de les membranes de retenir components ha sigut verificada mitjançant anàlisis espectrofotomètrics. S’ha aconseguit portar a terme amb èxit les tècniques utilitzades tant per la caracterització de les membranes de PVDF com per la concentració de fenols i flavonoides. En canvi, els resultats obtinguts durant el procés de concentració dels polifenols no han sigut satisfactoris. RESUM Membrane technology is presently an established part of several industrial processes. Nanofiltration membranes, with properties in between those of ultrafiltration and reverse osmosis, have come a long way since it was first introduced during the late 80’s 1. In literature, the determination of structural properties of a nanofiltration membrane based on its separation performance and its industrial applications are widely studied. For this reason, the goal of this Project is the characterization of some modified polyvinylidene fluoride membranes and the concentration of two different polyphenols, phenols and flavonoids, using the nanofiltration technique. For the characterization of PVDF membranes different techniques have been evaluated. Based on the static techniques, which mainly give information on membrane morphology and structure as well as chemical and physical properties, Environmental Scanning Electron Microscopy and Contact Angle techniques have been used in order to study these different properties. As for dynamic techniques, Nanofiltration has been used for the purpose of performing permeability test of modified PVDF membranes by layer-by-layer deposition with ethanol and isopropanol as solvents. Membrane technology is an option that allows to concentrate at low temperatures. That is why, this technique has been used for polyphenols due to it is a compound that degraded in high temperature. Thus, nanofiltration has been carried out with ethanolic and isopropanolic extracts. Each extract has been carried on through two distinct fractions: permeate and retentate. The capacity of the membrane to retain the compounds has been verified by spectrophotometric analysis. These techniques used both for the characterization of PVDF membranes and the determination of the concentration of phenols and flavonoids have been accomplished. However, the result obtained during the experimental for concentrating polyphenols compounds has not been satisfactory. RESUMEN Actualmente, la tecnología de membrana es una parte ya establecida en algunos procesos industriales. La nanofiltración de membranas, con propiedades entre la ultrafiltración y osmosis inversa, ha recorrido un largo camino desde que se introdujo por primera vez a finales de los años 80. La determinación de las propiedades estructurales de una membrana de nanofiltración en base a su mecanismo de separación y a sus aplicaciones industriales ha sido estudiada muy extensamente. Por este motivo, el objetivo de este Proyecto es la caracterización de varias membranas de fluoruro de polivinilideno modificadas y la concentración de dos tipos de polifenoles, fenoles y flavonoides, utilizando la técnica de la nanofiltración. Para la caracterización de las membranas de PVDF han sido evaluadas diferentes técnicas. Basándonos en técnicas estáticas, las cuales principalmente dan información tanto sobre la morfología y la estructura de la membrana como sobre sus propiedades físicas y químicas, se utilizaron la Microscopia Electrónica de Barrido Ambiental y el Ángulo de Contacto. En el caso de las técnicas dinámicas, la Nanofiltración se utilizó con el objetivo de realizar pruebas de permeabilidad a las membranas de PDFV modificadas por deposición capa a capa con etanol e isopropanol como solventes. La tecnología de membrana es una opción que permite concentrar a temperaturas bajas. Por este motivo, esta técnica ha sido utilizada para polifenoles debido a que son unos componentes que se degradan a temperaturas elevadas. Así pues, la nanofiltración ha sido llevada a cabo con extracciones de etanol e isopropanol. Cada extracción ha dado lugar a dos fracciones diferentes: el permeado y el rechazo. La capacidad de las membranas de retener componentes ha sido verificada mediante análisis espectrofotométricos. Se ha conseguido llevar a cabo con éxito las técnicas utilizadas tanto para la caracterización de las membranas de PVDF como para la concentración de fenoles y flavonoides. Sin embargo, los resultados obtenidos durante el proceso de concentración de los polifenoles no han sido satisfactorios.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Quintas Pérez, Cristina
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Aguilar Rodríguez, Elisabeth
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració Membrane characterization of modified polyvinylidene fluoride and polyphenol concentration by nanofiltration Caracteritzación de membranas de fluoruro de polivinilideno modificadas y concentración de polifenoles mediante nanofiltración
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Caracterització, fluorur de polivinilidé, nanofiltració Characterization, polyvinylidene fluoride, nanofiltration Caracterización, fluoruro de polivinilideno, nanofiltración
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració
  Director del projecte: Tylkowski, Bartosz
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar