Treballs Fi de Grau> Química

Rendiments dels diferent tipus de depuradores i optimització d'un reactiu químic en la deshidratació de fangs

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:118
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG118
 • Autors:

  Celades Altés, Patricia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-18
  Resum: RESUMEN El tratamiento de aguas residuales es necesario en la sociedad y es un gran problema para muchas ciudades del mundo. En este trabajo se presentan los fundamentos del tratamiento de aguas residuales, como también, el estudio del comportamiento de siete plantas de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la comarca de la Ribera de Ebro, en la provincia de Tarragona (Cataluña, España). El estudio trata sobre el proceso y las reacciones que se producen en los reactores de las EDAR. Por tanto, analizando las muestras de la linia de agua se determina el rendimiento asociado a los sólidos en suspensión, a la materia orgánica i a los principales nutrientes presentes en las aguas residuales. Además, se realizan pruebas para optimizar el proceso de deshidratación de fangos por medio de la adición de un reactivo químico, un polielectrolito catiónico, en estado sólido i liquido. Para este estudio, se analizan las muestras procedentes de la línea de lodos. ABSTRACT Treatment of waste water is necessary in our society and it is a big deal for many cities over the world. Fundamentals are presented in this work as well as the study of the performance of seven wastewater treatment plants (WWTP) of the Ribera d’Ebre region in the province of Tarragona (Catalonia, Spain). This study deals with the process that take place on the biological reactors of each WWTP. Thus, by analyzing samples of water line, the performance related to solids, organic matter and the main nutrients present in waste water are determined. In addition, the optimization of a dehydration process through the addition of a chemical, the so called polyelectrolyte, in solid and liquid states is studied. In this study the main samples of mud line are treated. RESUM El tractament d’aigües residuals és necessari en la societat i es un gran problema per moltes ciutats del món. En aquest treball es presenten els fonaments del tractament de les aigües residuals, com també, l’estudi del comportament de set plantes de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de la comarca de Ribera d’Ebre, en la província de Tarragona (Catalunya, Espanya). L’estudi tracta sobre el procés que té lloc en els reactors de les EDAR. Per tant, per mitja de l’anàlisi de mostres de la línia d’aigua, es determina el rendiment associat als sòlids en suspensió, a la matèria orgànica i als principals nutrients presents en les aigües residuals. A més, es fan proves per realitzar l’optimització d’un procés en la deshidratació de fangs mitjançant l’addició d’un reactiu químic, el polielectrolit catiònic, en estats sòlid i líquid. Per aquest estudi s’analitzen les mostres de la línea de fangs.
  Matèria: Llots de depuradora
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Mateos Ferre, Xavier
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Física i Cristal·lografia dels Materials
  Estudiant: Celades Altés, Patricia
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Rendimiento de las diferentes tipos de depuradoras y optimización de un reactivo químico en la deshidratación de fangos Yields different types of wastewater treatment plants and optimization of a chemical reagent in mud dehydration Rendiments dels diferent tipus de depuradores i optimització d'un reactiu químic en la deshidratació de fangs
  Data de la defensa del treball: 2014-06-09
  Paraules clau: Materia orgánica, nutrientes, polielectrolito Organic matter, nutrients, polyelectrolyte Matèria orgànica, nutrients, polielectrolit
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Rendiments dels diferent tipus de depuradores i optimització d'un reactiu químic en la deshidratació de fangs
  Director del projecte: Pignatelli Garrigós, Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Llots de depuradora
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar