Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1180
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1180
 • Autors:

  Bensabeh, Nabil
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-15
  Resum: Resum Avui en dia per raons mediambientals, econòmiques i socials, la substitució de components químics derivats del petroli s'està convertint en una necessitat crucial. Degut a això, la utilització i la incorporació de materials renovables, en particular de la biomassa, per a processos químics són considerats com a alternatives adequades i respectuoses amb el medi ambient. Els àcid grassos provinents d'olis naturals ocupen un lloc important degut a la seva fàcil accessibilitat i abundància. En aquest treball, l'àcid 10-undecenoic, obtingut en una sola etapa de l'àcid ricinoleic de l'oli de ricí, es va utilitzar com a recurs renovable per obtenir un producte monomèric, l'àcid 10,11-dihidroxiundecanoic, el qual es va utilitzar per dur a terme la seva polimerització estudiant l'eficàcia de diferents tipus de catalitzadors com són Sn(Oct)2, l'àcid p-toluensulfònic (PTSA) o I2/P(Ph)3/imidazol per obtenir un polièster funcionalitzat. Després de l'obtenció del polímer es va dur a terme la seva modificació amb una molècula bioactiva, L-cisteïna, per produir biomaterials amb els grups funcionals adequats per anclar pèptids, proteïnes i altres molècules bioactives que es poden utilitzar en dispositius d'administració de fàrmacs. Abstract Nowadays for environmental, economic and social reasons, the substitution of petroleum-based chemical building blocks is emerging as a crucial necessity. Because of that, the utilization and the incorporation of renewable raw materials, in particular from de biomass, for chemical processes are considered as a sustainable and suitable alternative. Fatty acids from natural oils occupy a prominent place because of their easily accessible and present quantity. In this work, 10-undecenoic acid, obtained in one step from ricinoleic acid of castor oil, was used as a renewable resource to obtain a monomeric product, dihydroxiundecanoic acid, which was used to carry out its polymerization testing different types of catalysts such as Sn(Oct)2, PTSA or I2/P(Ph)3/imidazol to obtain a functionalized polyester. After obtaining the polymer it was modified with a bioactive molecule, L-cysteine, to produce biomaterials with the suitable functional groups for anchoring peptides, proteins and other bioactive molecules which can be used in drug delivery devices. Resumen Hoy en día, por razones medioambientales, económicos y sociales, la sustitución de componentes químicos derivados del petróleo se está convirtiendo en una necesidad crucial. Debido a eso, la utilización y la incorporación de materias primas renovables, en particular de la biomasa, para procesos químicos son consideradas como una alternativa sostenible y adecuado. Los ácidos grasos procedentes de aceites naturales ocupan un lugar destacado debido a su fácil acceso y la cantidad presente. En este trabajo, el ácido 10-undecenoico, obtenido en un solo paso a partir del ácido ricinoleico de aceite de ricino, se utilizó como un recurso renovable para obtener un producto monomérico, ácido 10,11- dihidroxiundecanoico, que se utilizó para llevar a cabo su polimerización probando diferentes tipos de catalizadores tales como Sn (Oct)2, el ácido p-toluensulfónico (PTSA) o I2/P(Ph)3/imidazol para obtener un poliéster funcionalizado. Después de obtener el polímero se modifica con una molécula bioactiva, L-cisteína, para producir biomateriales con los grupos funcionales adecuados para el anclaje de péptidos, proteínas y otras moléculas bioactivas que pueden ser utilizados en dispositivos de administración de fármacos.
  Matèria: Química
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Cádiz Deleito, Maria Virginia
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Bensabeh, Nabil
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna Synthesis of hydroxipoliesters derive from 10-undecenoic acid and post modification with cysteine Síntesis de hidroxipoliésteres derivados del ácido 10-undecenoico y post modificación con cisteïna
  Data de la defensa del treball: 2016-06-15
  Paraules clau: Ácid 10-undecenoic, hidroxipolièsters, cisteïna 10-undecenoic acid, hydroxipoliesters, cysteine Ácido 10-undecenoico, hidroxipoliésteres, cisteina
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna
  Director del projecte: Ronda Bargalló, Juan Carlos
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar