Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1185
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1185
 • Autors:

  Diaz Estirado, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-29
  Resum: Resum El treball realitzat consisteix en el desenvolupament d’un nou mètode per diferenciar la naturalesa, orgànica o inorgànica, de compostos halogenats presents en residus especials destinats a ser incinerats, mitjançant la utilització d’un cartutx comercial selectiu i la posterior determinació i quantificació amb XRF (X-Ray Fluorescence). L’abast del projecte és arribar a diferenciar i quantificar en quina matriu es troba l’halogen en el residu, si està en forma d’halogenur o com halogen orgànic. L’estudi s’aplica exclusivament al clor, brom i iode. En estudis realitzats en diferents incineradores s’ha descrit que la diferent naturalesa de l’halogen comporta diferent camí de sortida en el procés de incineració, apuntant, que els residus halogenats de naturalesa inorgànica acompanyen a les cendres volants, mentre que els residus halogenats de naturalesa orgànica acompanyen als gasos de combustió. El tractament posterior d’aquests dos corrents, comporta costos i problemàtiques diferents en les diferents etapes de purificació i destinació final dels dos corrents. És per aquest motiu, que en la incineració de residus és important conèixer la matriu en la qual es troba l’halogen dintre del residu. La primera part del treball introdueix la incineració de residus tot plantejant aquests estudis i continua amb el fonament teòric de la fluorescència de raig X així com el funcionament del espectròmetre utilitzat. Tanmateix, es continua amb la descripció dels dos tipus de cartutxos amb els que es realitzen els assajos. En la segona part, s’avaluen els dos tipus de cartutxos mitjançant proves experimentals. Finalment, es redacta un possible protocol inicial, doncs es requereix de més assajos amb mostres reals, d’un nou mètode desenvolupat a partir de la utilització del cartutx inorgànic. El cartutx orgànic desprès de realitzar diferents assajos, es conclou, que no ens es vàlid per la finalitat de l’estudi. Abstract The work done consists of the development of a new method to differentiate the nature halogenated compounds, between organic and inorganic, contained in special residues intended to be incinerated in Constantí specialized plant, by a commercial selective cartridge and subsequent determination and quantification by XRF (X-Ray Fluorescence). The project scope is differentiating and quantifying which matrix is halogen in residue, that is, if it is found as halide or organic halogen. The study was only applied to chlorine, bromine and iodine. In studies conducted in various incinerators in the last 25 years, it has been described that the different nature of the halogen involves different ways out in the incineration process, suggesting that the halogenated inorganic residues accompany flying ashes while the halogenated residues of organic nature accompany flue gases. Subsequent treatment of these two streams entails costs and different problems at different stages of purification and final destination of the two currents. This is the reason why knowing the matrix in which the halogen is within the residue is so important in residue incineration. The first part of the work introduces the incineration of waste considering all these studies; and it continues with the theoretical foundations of X-Ray Fluorescence and the operation of spectrometer used. Moreover, it continues with the description of the two types of cartridges used in the tests. In the second part, there is an evaluation, through experimental tests, of the capacity to distinguish the nature of organic and inorganic halogenated compounds resulted from the use of the two different types of cartridges, named organic and inorganic cartridges. Finally, a possible initial protocol has been drafted from the results of the various tests and analysis of eight real samples. After performing various tests, the conclusion is that the organic cartridge is not valid for the purpose of the study. Resumen El trabajo consiste en desarrollar un nuevo método que permita diferenciar la naturaleza, orgánica o inorgánica, de compuestos halogenados presentes en residuos especiales destinados a ser incinerados, mediante la utilización de cartuchos comerciales selectivos y la posterior determinación y cuantificación con XRF(X-Ray Fluorescence). El proyecto tiene como finalidad diferenciar y cuantificar en que matriz se encuentra el halógeno en el residuo, si se encuentra en forma de halogenuro o como halógeno orgánico. El estudio se aplica exclusivamente al cloro, bromo e yodo. En estudios realizados en diferentes incineradoras, se han descrito comportamientos diferentes en el camino de salida del proceso de incineración según la naturaleza del halógeno. Los residuos halogenados de naturaleza inorgánica acompañan en su mayoría a las cenizas mientras que los residuos halogenados de naturaleza orgánica acompañan a los gases de combustión. El tratamiento posterior de estos dos corrientes, comporta costes y problemáticas diferentes en las diferentes etapas de purificación y destinación final de los dos corrientes. Es por este motivo, que en la incineración de residuos es importante conocer la matriz en la cual se encuentra el halógeno dentro del residuo. La primera parte del trabajo introduce la incineración de residuos planteando estos estudios y continúa con el fundamento teórico de la fluorescencia de rayos X y del espectrómetro utilizado. Se continúa con la descripción de los dos tipos de cartuchos con los que se realizan los ensayos. En la segunda parte, se avalúan los dos tipos de cartuchos mediante pruebas experimentales. Finalmente, se redacta un posible protocolo inicial, ya que se requiere de más ensayos para con muestras reales, de un método desarrollado a partir de la utilización del cartucho inorgánico. El cartucho orgánico después de los diferentes ensayos, se concluye que no es válido para la finalidad del estudio.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Diaz Estirado, Meritxell
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius Development of a new method to disinguish the nature of organic or inorganic halogenated compounds present in special residue through the use of selective cartridges Desarrollo de un nuevo método para diferenciar la naturaleza orgànica o inorgànica de compuestos halogenados presentes en residuos especiales mediante la utilitzación de cartuchos selectivos
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: halògens, cartutxos selectius, incineració halogens, selective cartridges, incineration halógenos, cartuchos selectivos,incineración
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius
  Director del projecte: Borrull Ballarín, Francesc
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar