Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1187
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1187
 • Autors:

  Fierro Troncoso, Katty
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-29
  Resum: RESUM En aquest treball es va estudiar l'extracció de fenols i flavonoides del té de Mursalitsa (Sideritis scardica Griseb) i de la nyora (una varietat de Capsicum annuum). Les extraccions es van dur a terme utilitzant dos mètodes diferents; agitació magnètica i ultrasons, i dos solvents; etanol i isopropanol. Es van obtenir valors elevats de fenols totals en el té de Mursalitsa utilitzant etanol com a solvent. Es va estudiar el millor tractament de la mostra, els mètodes d'extracció i els solvent respecte al rendiment total. Quant a la cinètica d'extracció en el cas d'agitació magnètica, es va poder comprovar que durant les primeres hores es van extreure la major part de compostos polifenólicos. Tenint en compte que les extraccions realitzades amb agitació magnètica van ser de 24h, en canvi les d'ultrasons van ser de 1h, els resultats obtinguts amb l'extracció per ultrasons són pràcticament equiparable als resultats d'agitació magnètica. Per tant, tenint en compte el menor temps i energia utilitzada en el cas de l'extracció per ultrasò, es determina aquest mètode com a òptim per a l'extracció de fenols i flavonoides en el te mursalitsa i en la ñora. ABSTRACT In this assay, the phenols and flavonoids extraction from Mursalski tea (Sideritis scardica Griseb) and nora pepper (a varierty of Capsicum annuum) have been studied. The extractions were carried out using two different methods, magnetic stirrer and ultrasounds. Ethanol and isopropanol were used as solvents. High amounts of total phenols were obtained by using ethanol as solvent. An optimum treatment of sample as well as extraction methods and solvents were studied in relation to maximum yield. With regard to the extraction kinetics, magnetic stirrer was the fastest method due to the fact that during first hours majority of poliphenolics compounds were extracted. Bearing in mind that extractions by magnetic stirrer are 24 hour long, whereas extractions by ultrasounds are 1 hour long, obtained results by ultrasound extraction are practically equivalent to results from magnetic stirrer extraction. Hence, considering the less time and energy invested by ultrasound extraction, we conclude that it is the optimum method to extract phenols and flavonoids from Mursalski tea and nora pepper. RESUMEN En este trabajo se estudió la extracción de fenoles y flavonoides del té de Mursalitsa (Sideritis scardica Griseb) y de la ñora (una variedad de Capsicum annuum). Las extracciones se llevaron a cabo utilizando dos métodos diferentes; agitación magnética y ultrasonidos, y dos solventes; etanol e isopropanol. Se obtuvieron valores elevados de fenoles totales en el té de Mursalitsa utilizando etanol como solvente. Se estudió el mejor tratamiento de la muestra, los métodos de extracción y los solvente respecto al rendimiento total. En cuanto a la cinética de extracción en el caso de agitación magnética, se pudo comprobar que durante las primeras horas se extrajeron la mayor parte de compuestos polifenólicos. Teniendo en cuenta que las extracciones realizadas con agitación magnética fueron de 24h, en cambio las de ultrasonidos fueron de 1h, los resultados obtenidos con la extracción por ultrasonidos son prácticamente equiparable a los resultados de agitación magnética. Por lo tanto, teniendo en cuenta el menor tiempo y energía utilizada en el caso de la extracción por ultrasonido, se determina este método como óptimo para la extracción de fenoles y flavonoides en el té mursalitsa y en la ñora.
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Quintas Pérez, Cristina
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Fierro Troncoso, Katty
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Extracció de fenols i flavonoides en el té de Mursalitsa i la nyora Phenols and flavonoids extraction from Mursalski tea and nora Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Polifenols, Té de Mursalitsa, Nyora Polyphenols, Mursalski tea, Nora pepper Polifenoles, Té de Mursalitsa, Ñora
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora
  Director del projecte: Tylkowski, Bartosz
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar