Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1188
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1188
 • Autors:

  Garcia Cots, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-05-29
  Resum: En una sociedad donde la salud del consumidor es de vital importancia, se debe garantizar que todos los alimentos, durante su elaboración, producción, manipulación, almacenamiento, y distribución sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano. Un control de la calidad de estos alimentos, evita barreras en transacciones comerciales, facilita la cooperación tecnológica entre países y crea confianza entre fabricantes, suministradores y clientes. Actualmente, la empresa Agrolab Ibérica S.L.U. ya está acreditada para determinar la fibra dietética total (FDT) a la matriz cereales, harinas y derivados pero la gran demanda del mercado hace que sea necesaria una ampliación de la acreditación en todas las matrices de alimentos. En este trabajo de fin de grado, se realiza una validación de fibras dietéticas totales, por el método gravimétrico - enzimático para acreditarse según la ISO 17025: 2005 en diferentes familias de alimentos. El método de análisis se basa en el método oficial AOAC 991.43. A partir de materiales de referencia certificados, sobrantes de ejercicios interlaboratorios y muestras reales, se cubrirán todas las posibles matrices en los alimentos. In a society where the consumer health is vital, it must be ensured that all foods during their manufacturing process, production, handling, storage, and distribution are safe, healthy and are suitable for human consumption. The quality control of these foods, avoids barriers with business transactions, facilitates technological cooperation between countries and creates confidence among manufacturers, suppliers and customers. The company Agrolab Ibérica S.L.U. is already accredited to determine the total dietary fiber (TDF) in the grains, flours and derivatives matrix.However, the large market demand makes it necessary to extend the certification to all food matrices. In this bachelor’s degree final project, it is performed a validation of total dietary fiber to the entire range of food, by gravimetric - enzymatic method accredited according to ISO 17025: 2005. The analysis method is based on the AOAC Official Method 991.43. Thanks to certified reference materials, of interlaboratory exercises and real food samples, the food triangle will be completed, covering all possibilities in food matrices. En una societat on la salut del consumidor és de vital importància, s’ha de garantir que tots els aliments, durant la seva elaboració, producció, manipulació, emmagatzematge, i distribució siguin innocus, sans i aptes pel consum humà. Un control de la qualitat d’aquests aliments, evita barreres en transaccions comercials, facilita la cooperació tecnològica entre països i crea confiança entre fabricants, subministradors i clients. Actualment, l’empresa Agrolab Ibérica S.L.U. ja està acreditada per determinar la fibra dietètica total (FDT) en la matriu cereals, farines i derivats però la gran demanda del mercat fa que sigui necessària una ampliació de l’acreditació a totes les matrius d’aliments. En aquest treball de fi de grau, es realitza una validació de fibres dietètiques totals, pel mètode gravimètric - enzimàtic per acreditar-se segons la ISO 17025:2005 en diferents famílies d’aliments. El mètode d’anàlisis es basa en el mètode oficial AOAC 991.43. A partir de materials de referència certificats, sobrants d’exercicis interlaboratoris i mostres reals, es cobriran totes les possibles matrius en els aliments.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Garcia Cots, Marc
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Validación de fibras dietéticas totals en alimentos por el método gravimétrico enzimático Validation of total dietary fibers in food by enzymatic gravimetric method Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: fibra dietética total, validación método, método enzimático gravimétrico total dietary fibers, method validation, enzymatic gravimetric method fibra dietètica total, validació mètode, mètode enzimàtic gravimètric
  Confidencialitat: no
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic
  Director del projecte: Calull Blanch, Marta
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar