Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU PAPEL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1193
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1193
 • Autors:

  PETROVA, YULIANA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-01
  Resum: La comunicació humana és un sistema molt complex en el qual la comunicació no verbal (d'ara endavant CNV) juga un paper molt important. En el present treball, per poder comprendre la magnitud i l'abast de la CNV, en la part I, la part teòrica, s'ha tractat d'explicar en què consisteix la CNV, quina és la seva estructura i quins elements no verbals acompanyen al missatge verbal que fins i tot poden arribar a modificar-ho o, en ocasions, es poden donar solos sense el llenguatge verbal. Tot això s'ha exposat a partir de les lectures realitzades d'alguns dels treballs i recerques dedicades a l'estudi del comportament i la comunicació humana. En la part II, la part pràctica del present projecte, s'ofereixen els resultats d'una primera aproximació no científica a la recerca, duta a terme a través de la realització d'unes enquestes al professorat del Departament de Filologies Romàniques i Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, i als estudiants del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques de la mateixa universitat. La finalitat de la part pràctica és conèixer el nivell de consciència de tots dos grups sobre la seva pròpia CNV dins de l'aula universitària i en quins elements no verbals es fixen els alumnes com a receptors i els professors, com a emissors del discurs verbal. The human communication is a very complex system in which nonverbal communication (from now on CNV) plays a very important role. In the present work, to be able to understand the magnitude and the scope of the CNV, in the part I, the theoretical part, it has been tried to explain on what the CNV consists, what is its structure and which not verbal elements are attached to the verbal message that may even modify it or, sometimes, appear alone without the verbal language. This has been expounded from the readings of some of the works and researches dedicated to the study of human behavior and communication. Part II, the practical part of this project, presents the results of a not scientific first approach to the research, developed through a survey conducted by the Romance Philologies and Catalan Philology Departments of the Universitat Rovira i Virgili, and students of the Spanish Language and Literature Degree at the same university. The purpose of the practical part is to know the level of consciousness of both groups on their own CNV within the university classroom and in which elements of nonverbal communication students focus as receivers and teachers as transmitters of the verbal communication. La comunicación humana es un sistema muy complejo en el que la comunicación no verbal (en adelante CNV) juega un papel muy importante. En el presente trabajo, para poder comprender la magnitud y el alcance de la CNV, en la parte I, la parte teórica, se ha tratado de explicar en qué consiste la CNV, cuál es su estructura y qué elementos no verbales acompañan al mensaje verbal que incluso pueden llegar a modificarlo o, en ocasiones, se pueden dar solos sin el lenguaje verbal. Todo ello se ha expuesto a partir de las lecturas realizadas de algunos de los trabajos e investiga-ciones dedicadas al estudio del comportamiento y la comunicación humana. En la parte II, la parte práctica del presente proyecto, se ofrecen los resultados de una primera aproximación no científica a la investigación, llevada a cabo a través de la realización de unas encuestas al profesorado del Departamento de Filologías Románicas y Departamento de Filología Catalana de la Universitat Ro-vira i Virgili, y a los estudiantes del Grado de Lengua y Literatura Hispánicas de la misma universi-dad. La finalidad de la parte práctica es conocer el nivel de consciencia de ambos grupos sobre su propia CNV dentro del aula universitaria y en qué elementos no verbales se fijan los alumnos como receptores y los profesores, como emisores del discurso verbal.
  Matèria: Comunicacio no verbal-Ensenyament
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología Filologia
  Departament: Filologies Romàniques
  Estudiant: PETROVA, YULIANA
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: LA COMUNICACIÓ NO VERBAL I EL SEU PAPER A LES AULES UNIVERSITÀRIES NONVERBAL COMMUNICATION AND ITS ROLE WITHIN THE UNIVERSITY CLASSROOMS LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU PAPEL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS
  Data de la defensa del treball: 2015-09-09
  Paraules clau: Comunicació no verbal, docència, comunicació humana Nonverbal communication, teaching, human communication Comunicación no verbal, docencia, comunicación humana
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU PAPEL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS
  Director del projecte: Forgas Berdet, Esther
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
  Comunicacio no verbal-Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar