Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1199
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1199
 • Autors:

  Margalef Vaqué, Lluís
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-02
  Resum: RESUM Aquest projecte s'ha desenvolupat a la planta de producció que l'empresa química Transformadora d'Etilè (TDE AIE) té a Tarragona, la seva activitat principal és la síntesi de polietilè de baixa densitat. Durant el procés de producció d'2308FG (un tipus de polietilè), s'afegeix una quantitat apropiada de CaCO3 perquè resulta en una millora de les característiques mecàniques del producte final. No obstant això, aquestes característiques mecàniques no poden ser millors si la concentració final de CaCO3 està per sota o per sobre d'un rang definit (1,800-2,200 ppm). Per tant, hi ha la necessitat d'un mètode quantitatiu capaç de determinar si la quantitat de CaCO3 en el producte final es troba dins de l'interval requerit. A causa de que la planta està funcionant de forma contínua també és important comptar amb els resultats tan aviat com sigui possible. Per tant, l'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un mètode analític per determinar la concentració de CaCO3 en el producte final, de la manera més ràpida i barata, i tenint en compte l'equip disponible al Laboratori de TDE. Després d'una recerca documental, s'ha decidit desenvolupar un mètode que utilitza un dispositiu de FTIR. Després d eles proves realitzades, els resultats no han estat els esperats. La concentració de CaCO3 en el producte final és molt variable en cada part d'ella, i per això FTIR no és apropiat perquè això només analitza una petita part de la mostra (només el punt en què arriba el feix de llum). Com a conseqüència, el resultat no és representatiu del conjunt de la mostra i no dóna una idea de si el lot està complint o no les especificacions de qualitat. Llavors, s'ha desenvolupat un mètode gravimètric que ha resultat ser millor. Amb poc tractament de la mostra, en una petita quantitat relativa de temps i fent servir una mufla disponible al Laboratori, és possible determinar si el producte compleix amb la concentració de CaCO3 objectiu. Així, a manera de conclusió, el millor procediment per determinar la quantitat de CaCO3 en polietilè complint amb els requisits de qualitat és el mètode gravimètric. ABSTRACT This project has been developed at the production plant that the chemical company “Transformadora de Etileno (TDE AIE)” has in Tarragona, which its main business is definitely the synthesis of polyethylene. During the production process of 2308FG (a kind of polyethylene), an appropriate amount of CaCO3 is added because it turns out in an improvement of the mechanical characteristics of the final product. However, those mechanical characteristics couldn’t be the best ones if the final concentration of CaCO3 were below or above a pre-defined range (1.800 – 2.200 mg/l). Therefore, there is the need of a quantitative method capable to determine if the CaCO3 amount in the final product is located inside the required range. Because of the plant is running in a continuous way it’s also important to have the results as soon as possible. So, the aim of this project is to develop an analytical method to determine the CaCO3 concentration in the final product, in the fastest and cheapest way and taking into account the equipment available in TDE Laboratory. After some documental research, it has been decided to develop a method using an FTIR device. Some test has been done, however the results haven’t been the expected ones. The concentration of CaCO3 in the final product is really variable in each part of it, and this FTIR is not appropriate because this only analyzes a small part of the sample (just the point where of the light beam strikes). As a consequence, the result is not representative of the whole sample and doesn’t give an idea if the batch is fulfilling or not the quality specifications. Then, a gravimetric method has been developed and it turned to be the best one. With few sample treatment, in a relative small amount of time and using a muffle available in the Laboratory it’s possible to determine if the product meet the target CaCO3 concentration. So, as a conclusion, the best procedure to determine if the CaCO3 amount in polyethylene fulfills the quality requirements tuned to be the gravimetric method. RESUMEN Este proyecto se ha desarrollado en la planta de producción que la empresa química Transformadora de Etileno (TDE AIE) tiene en Tarragona, su actividad principal es la síntesis de polietileno de baja densidad. Durante el proceso de producción de 2308FG (un tipo de polietileno), se añade una cantidad apropiada de CaCO3 porque resulta en una mejora de las características mecánicas del producto final. Sin embargo, estas características mecánicas no pueden ser mejores si la concentración final de CaCO3 está por debajo o por encima de un rango definido (1,800-2,200 ppm). Por lo tanto, existe la necesidad de un método cuantitativo capaz de determinar si la cantidad de CaCO3 en el producto final se encuentra dentro del intervalo requerido. Debido a que la planta está funcionando de forma continua también es importante contar con los resultados tan pronto como sea posible. Por tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar un método analítico para determinar la concentración de CaCO3 en el producto final, de la manera más rápida y barata, y teniendo en cuenta el equipo disponible en el Laboratorio de TDE. Después de una investigación documental, se ha decidido desarrollar un método que utiliza un dispositivo de FTIR. Tras las pruebas realizadas, los resultados no han sido los esperados. La concentración de CaCO3 en el producto final es muy variable en cada parte de él, y por eso FTIR no es apropiado porque esto sólo analiza una pequeña parte de la muestra (sólo el punto en que llega el haz de luz). Como consecuencia, el resultado no es representativo del conjunto de la muestra y no da una idea de si el lote está cumpliendo o no las especificaciones de calidad. Entonces, se ha desarrollado un método gravimétrico que ha resultado ser mejor. Con poco tratamiento de la muestra, en una pequeña cantidad relativa de tiempo y usando una mufla disponible en el laboratorio, es posible determinar si el producto cumple con la concentración de CaCO3 objetivo. Así, a modo de conclusión, el mejor procedimiento para determinar la cantidad de CaCO3 en polietileno cumpliendo con los requisitos de calidad es el método gravimétrico.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Cerra González, David
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Margalef Vaqué, Lluís
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Determinación de carbonato de calcio en polietileno de baja densidad Determination of calcium carbonate in low density polyethylene Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat
  Data de la defensa del treball: 2016-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: polietilè, carbonat de calci polyethylene, calcium carbonate polietileno, carbonato de calcico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat
  Director del projecte: Aguiló Díaz, Magdalena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar