Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-3

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1206
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1206
 • Autors:

  Sarmiento García, Francisco José
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-05
  Resum: Trabajo de Fin de Grado (Química) Fco. José Sarmiento García La determinació de cations intercanviables trobats en mostres de terres ens dóna important informació sobre la fertilitat del sòl i ens ajuda a millorar la qualitat dels nostres cultius. El propòsit d’aquest treball és el de buscar i seleccionar un mètode de extracció diferent per a posar-lo a proba contra el mètode actual del acetat d’amoni. Nou mostres de terres van ser estudiades en aquest treball i els resultats ens indiquen que els mètodes són bastant similars per a 3 dels 4 cations. Expliquem la raó per la que ocorre aquest problema i intentem pensar i aplicar alternatives al mètode per a intentar corregir aquest error. Inclús quan el mètode promet, encara queda treball per fer per a poder solucionar el problema. Trabajo de Fin de Grado (Química) Fco. José Sarmiento García The determination of exchangeable cations found in soil samples gives us valuable information about the fertility of the ground to help us improve the quality of our crops. The purpose of this paper is to search and select a different extracting methodology to put it to a test against the current ammonium acetate method. Nine different soil samples were studied in this comparison and the results told us the methods are fairly similar in 3 out of 4 cations. We explain the reason behind this problem and try to circumvent it by thinking and applying variations to the currently tested method and see how they fare against it. Even with it showing promise, more work has to be done to find a solution to this problem. Trabajo de Fin de Grado (Química) Fco. José Sarmiento García La determinación de cationes intercambiables encontrados en muestras de tierras nos da importante información sobre la fertilidad del suelo y nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros cultivos. El propósito de este trabajo es el de buscar y seleccionar un método de extracción diferente para ponerlo a prueba contra el método actual del acetato de amonio. Nueve muestras de tierras fueron estudiadas en este trabajo y los resultados nos indican que los métodos son bastante similares para 3 de los 4 cationes. Explicamos la razón por la que ocurre este problema e intentamos pensar y aplicar alternativas al método para intentar corregir este error. Incluso aun cuando el método promete, todavía queda trabajo por hacer para poder solucionar el problema.
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sarmiento García, Francisco José
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Comparació de mètodes per a la determinació de cations en terres: CH3COO-NH4 i Mehlich 3 A comparison of methods for the determination of cations in soils: CH3COO-NH4 and Mehlich 3 Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-3
  Data de la defensa del treball: 2016-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Determinació, Cations, Terres Determination, Cations, Soil Determinación, Cationes, Tierras
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-3
  Director del projecte: Lligadas Puig, Gerard
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar