Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS®

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1220
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1220
 • Autors:

  Sanromà Ferrús, Carla
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-19
  Resum: L’objectiu principal d’aquest treball és aconseguir una síntesis alternativa d’un dels productes de cosmètica de la planta de producció AMPS de l’empresa Clariant Ibérica Producción, més concretament, de l’Aristoflex AVS® , per tal de reduir costos i residus. La síntesis d’aquest polímer a planta consisteix en una neutralització amb amoníac d’un dels monòmers, l’àcid 2-­‐acrilamido-­‐2-­‐metil-­‐propanosulfonic (ATBS), la polimerització i finalment la substitució de l’amoníac per sodi. S’utilitza ter-­‐butanol com a dissolvent, el qual es recircula per aprofitar-­‐lo. Primer que tot es va plantejar avaluar com era de reproduïble la síntesis que es realitzava a planta en el laboratori per tal de poder-­‐ne treure millors conclusions al contrastar els resultats. Així que a aquests experiments els anomenaré estàndard. El següent treball consisteix en variar una mica la síntesis que es realitza a planta, per així evitar utilitzar l’amoníac. Seguint aquesta alternativa de síntesis, es variaran diferents paràmetres per tal d’aconseguir el producte amb les característiques d’interès, ja sigui canviant l’iniciador o la seva quantitat, o variant la quantitat de cross-­‐ linker. Les cremes de cosmètica són majoritàriament emulsions i han de presentar unes propietats finals concretes, com un gel viscós de fàcil aplicació. Així que el que principalment s’estudia en aquests assajos i que ens permet comparar l’eficàcia de la síntesis en els productes estàndards i en els assajos és la viscositat. The main aim of this project is to achieve an alternative synthesis of one of the cosmetics products produced in the AMPS production plant from the company Clariant Ibérica Producción, more specifically, the Aristoflex AVS®, in order to reduce costs and waste. The synthesis of this polymer at the production plant starts with the ammonia neutralization of the monomer 2-­‐acrylamide-­‐2-­‐methyl-­‐propanosulfonic acid (ATBS), the polymerization and finally replacing the ion ammonic with sodium. Ter-­‐butanol is used as a solvent, which is recirculated to be reused. First of all it was proposed to assess if the synthesis, which is normally made in the production plant, could also be used at the lab and giving the same results. The intention was to be able to get the best results in order to contrast eventual findings. I will call this first experiment results standard. The next project consists in modifying a little bit the synthesis in order to avoid using ammonia. We will do it by neutralizing directly the monomer ATBS with NaOH and then make the polymerization. Following this alternative synthesis, it will be studied varying different parameters in order to obtain the product with the best features, either by changing the initiator or the quantity, or varying the amount of cross-­‐linker. Cosmetic creams are mostly emulsions that should have specific final properties as a viscous gel for easy application. So what I mainly studied in these experiments and allows us to compare the efficacy of the products is the viscosity. El objetivo principal de este trabajo es conseguir una síntesis alternativa de uno de los productos de cosmética de la planta de producción AMPS de la empresa Clariant Ibérica Producción, más concretamente, del Aristoflex AVS®, para reducir costes y residuos. La síntesis de este polímero en planta consiste en una neutralización con amoníaco de uno de los monómeros, el ácido 2-­‐acrilamida-­‐2-­‐metil-­‐propanosulfonic (ATBS), la polimerización y finalmente la sustitución del amoníaco por sodio. Se utiliza ter-­‐ butanol como disolvente, el cual se recircula para aprovecharlo. Primero que todo se planteó evaluar como era de reproducible la síntesis que se realizaba en planta en el laboratorio con el fin de poder sacar mejores conclusiones al contrastar los resultados. Así que a estos experimentos serán los estándar. El siguiente trabajo consiste en variar un poco la síntesis que se realiza en planta, para así evitar utilizar el amoníaco. Siguiendo esta alternativa de síntesis, se variarán diferentes parámetros para conseguir el producto con las características de interés, ya sea cambiando el iniciador o su cantidad, o variando la cantidad de cross-­‐linker. Las cremas de cosmética son mayoritariamente emulsiones y deben presentar unas propiedades finales concretas, como un gel viscoso de fácil aplicación. Así que lo que principalmente se estudia en estos ensayos y que nos permite comparar la eficacia de la síntesis en los productos estándares y en los ensayos es la viscosidad.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Càdiz Deleito, Virginia
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sanromà Ferrús, Carla
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS® Alternative synthesis of Aristoflex AVS® Síntesis alternativa del Aristoflex AVS®
  Data de la defensa del treball: 2016-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Síntesis , ATBS, polimerització Synthesis, ATBS, polymerization Síntesis, ATBS, polimerización
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS®
  Director del projecte: Campos Carrasco, Ariadna
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar