Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1237
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1237
 • Autors:

  Asensio Arqué, Daniel
  Cedó Ferré, Oriol
  Espejo Nieto, Aaron
  Fernández Urra, Javier.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-07-20
  Resum: RESUM OBJECTIUS: L'objectiu d'aquesta revisió bibliogràfica és el de comprovar quins resultats donen els diferents tractaments del trapezi superior, comparant els efectes dels tractaments més invasius com són la punció seca profunda i/o superficial amb altres que no ho són com els estiraments i la compressió isquèmica, amb els seus pros i els seus contres els uns respecte els altres. MÈTODE: La cerca es va realitzar a les bases de dades Pubmed, Google Academics i PEDro durant els mesos de Gener i Febrer de 2017. La principal mesura de resultat en aquesta revisió ha sigut el dolor subjectiu referit pels pacients, mesurat mitjançant escales validades com la EVA o d'altres qüestionaris i instruments de mesura (Escala PPT, provocació de teixits tous, percentatge del temps del dolor) que contemplin el dolor en els seus paràmetres. També la funcionalitat s’ha considerat com a variable de resultat, entre les quals trobem el rang de moviment actiu cervical, l'activitat elèctrica basal del trapezi i els resultats del qüestionari DASH. Per avaluar la qualitat metodològica dels assajos clínics dels articles que hem seleccionat ha estat utilitzada l’escala de PEDro. Aquesta escala és un recurs altament utilitzat en investigacions i assajos clínics d’intervencions fisioterapèutiques, que classifica els assajos de la base de dades PEDro, ajudant a jutjar la qualitat i utilitat dels assajos. RESULTATS: Es van obtenir 14 articles després d'executar l'estratègia de cerca. Se'n va fer un estudi intensiu per compulsar les dades i comparar els resultats dels tractaments, posant en comú estudis amb els mateixos instruments de mesura. Les comparacions de resultats declaraven en la seva majoria que els tractaments de punció seca milloraven significativament els paràmetres mesurats de dolor i funcionalitat en comparació amb els tractaments no invasius, no obstant no podem dir que la qualitat metodològica sigui òptima donat que els estudis haurien de ser quantitativament similars, aplicant un mètode semblant d'elecció de pacients, així com d'utilització d'instruments de mesura per obtenir una comparació idònia dels resultats. CONCLUSIÓ: Podem dir que les tres tècniques emprades individualment funcionen per la millora de la mobilitat articular. Però sempre que es pugui, s’hauria de realitzar una combinació de les tres tècniques al tractament de PGM per aconseguir reduir el dolor a la vegada que s’augmenta la funció del múscul. ABSTRACT Objectives: The aim of this bibliographic review is to prove which results we get between different upper trapezius treatments, comparing the effects of the ones that are more invasive like dry needling, both superficial and deep, and other non-invasive treatment such as stretching and ischemic compression, with their advantages and disadvantages between each other. Methods: The search was made in the following databases: Pubmed, Google Academics and PEDro during January and February of 2017. The main measure of the results in this revision has been the subjective pain referred by the patients, measuring with validated scales such as EVA or other questionnaires and measure tools (PPT scale, soft tissue provocation, pain time percentage) that evaluate the pain in its parameters. Also, the functionality has been considered as a variable of results, in which we can find rate of cervical active movement, basal electric activity of the trapezium and the results of DASH questionnaire. To evaluate the methodological quality of the articles chosen, we've been using PEDro scale, which is a highly recommended method of evaluation used in investigations and clinical trials of physiotherapeutically interventions that classifies the studies of its own database, helping to judge the quality and utility of them. Results: We obtained 14 articles after executing our searching strategy. A deep study was made to coerce the data and compare the results of the treatments, putting in common studies with similar measurement tools and method. Most of the comparison results showed that deep dry needling significantly improved the measured pain parameters and functionality in comparison with other non-invasive treatments, however, we cannot say that we have had an optimal methodological quality because the studies should have been quantitatively similar, applying similar election methods, and using the same measure tools to obtain a suitable result comparison. Conclusion: We can say that the techniques we've been studying and comparing work well for the joint range of motion improvement. However, if we can do it, it would be better to combine these techniques in a trigger point treatment to diminish the pain while we improve the muscle functionality.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Asensio Arqué, Daniel; Cedó Ferré, Oriol; Espejo Nieto, Aaron; Fernández Urra, Javier.
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior Comparision of Dry Needling techniques versus stretching and ischemic compression techniques in upper trapezius muscle. Comparativa de las técnicas de Punción Seca con las técnicas de estiramiento y compresión isquémica en el músculo trapecio superior
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Punción Seca, Estiramientos Y Compresión Isquémica, trapecio Dry needling, trapezius,stretching AND Ischemic compression Punció Seca, Estiraments I Compressió isquèmica, trapezi
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior
  Director del projecte: Aguilera Barea, Antonio
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar