Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:124
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG124
 • Autors:

  Luna Murillo, Beatriz
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-18
  Resum: El glicerol és un subproducte obtingut en grans quantitats durant la producció del biodiesel. En els darrers anys, la recerca ha tractat de trobar noves aplicacions per a transformar-lo en productes de major valor afegit. L’objectiu principal d’aquest treball va ser estudiar la conversió catalítica del carbonat de glicerol, un derivat del glicerol, a glicidol emprant catalitzadors heterogenis: zeolites comercials (Beta i ZSM-5), zeolites acidificades (H-zeolites i zeolites sulfonades) i materials mesoporosos sintetitzats (SBA-15, SBA-15 sulfonat). El microones va ser aplicat per a la preparació dels anteriors materials i durant la reacció catalítica. L’ús de microones durant l’etapa d’envelliment, ha permès obtenir més ràpidament i a més cristal·linitat els materials SBA-15. Tots els catalitzadors van ser actius per a la conversió de carbonat de glicerol. La conversió va augmentar amb la presència d’elevats llocs àcids de Brönsted. La millor selectivitat a glicidol va ser obtinguda amb el catalitzador H-ZSM-5 (95%) emprant escalfament convencional durant la reacció. L’ús de microones durant la reacció incrementa la conversió, però disminueix la selectivitat a glicidol degut a l’obtenció de productes de fraccionament. Glycerol is a by-product obtained in high amounts during the production of biodiesel. In the last years, research has been developed to find new applications in order to transform it into high added-value products. The main objective of this project was to study the catalytic conversion of glycerol carbonate, a glycerol-derivative, to glycidol using heterogeneous catalysts: commercial zeolites (Beta, ZSM-5), acid-modified zeolites (H-zeolites, sulfonated zeolites) and synthesized ordered mesoporous materials (SBA-15, sulfonated SBA-15). Microwaves were applied for the preparation of materials and during catalytic reaction. The use of microwaves during the aging step allowed us to obtain faster SBA-15 with higher crystallinity. All catalysts were active for the conversion of glycerol carbonate. Conversion increased with the presence of higher amounts of Brönsted acid sites. The best selectivity to glycidol was achieved with catalyst H-ZSM-5 (95%) using conventional heating during reaction. The use of microwaves during reaction increased conversion but decreased glycidol selectivity due to the production of breaking products. El glicerol es un subproducto obtenido en grandes cantidades durante la producción del biodiesel. En los últimos años, la investigación ha intentado encontrar nuevas aplicaciones para transformarlo en un producto de mayor valor añadido, El objetivo principal de este trabajo fue estudiar la conversión catalítica del carbonato de glicerol, un derivado del glicerol, a glicidol utilizando catalizadores heterogéneos: zeolitas comerciales (Beta y ZSM-5), zeolitas acidificadas (H-zeolitas y zeolitas sulfonadas) y materiales microporosos sintetizados (SBA-15 y SBA-15 sulfonado). El microondas fue utilizado durante la preparación de los anteriores materiales y en la reacción catalítica. Su uso durante la etapa de envejecimiento de los materiales SBA-15 ha permitido obtener materiales más rápidamente y con mayor cristalinidad. Todos los catalizadores fueron activos a la conversión de carbonato de glicerol. La conversión aumentaba en presencia de mayor número de centros ácidos de Brönsted. La mejor selectividad a glicidol fue obtenida con el catalizador H-ZSM-5 (95%) utilizando calentamiento convencional durante la reacción. El uso de microondas durante la reacción incrementa la conversión pero, disminuye la selectividad a glicidol debido a que favorece la formación de productos de fraccionamiento.
  Matèria: Catalitzadors
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Luna Murillo, Beatriz
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol Preparation and characterization of acid heterogeneous catalysts for the conversion of glycerol carbonate to glycidol Preparación i caracterización de catalizadores heterogeneos ácidos para la conversión de carbonato de glicerol a glicidol
  Data de la defensa del treball: 2014-05-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Heterogenia,glicidol,carbonat de glicerol Heterogeneous,glycidol,glycerol carbonate Heterogenea,glicidol,carbonato de glicerol
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol
  Director del projecte: Cesteros Fernandez, Yolanda
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Catalitzadors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar