Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:125
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG125
 • Autors:

  Maceira Torrents, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-18
  Resum: Actualment, els edulcorants són una alternativa atractiva per substituir el sucre perquè no proporcionen calories al nostre cos. A causa de l' ampli ús d'edulcorants en aliments, begudes, medicaments i productes sanitaris , aquests additius s'han suggerit com a contaminants orgànics emergents (EOCs), ja que s'introdueixen en el medi ambient per diferents vies . En aquest treball es van avaluar diferents materials per dues tècniques d'extracció (l’extracció en fase sòlida (SPE) i l’extracció mitjançant barres magnètiques agitadores (SBSE)) per a la determinació de sis edulcorants artificials (aspartam, sacarina, ciclamat, sucralosa, acesulfam i dihidrocalcona neohespiridina) i un edulcorant natural (l’estèvia) en aigües ambientals . Dos recobriments polars diferents per la SBSE, el polietilenglicol (PEG) i el poliacrilat (PA), es van provar per a l'extracció d'aquests compostos, però no es va observar recuperació per cap dels analits. Dos sorbents polimèrics diferents de mode mixt d'intercanvi iònic, Oasis MAX i WAX, van ser avaluats per a la SPE i l’Oasis WAX va ser el que va proporcionar millors resultats. Per tant, es va desenvolupar un mètode per determinar aqueses set edulcorants en aigua de riu utilitzant l’SPE amb sorbents polimèrics d'intercanvi aniònic febles (WAX), seguit de cromatografia de líquids - (electronebulització negativa) - espectrometria de masses ( LC - (ESI(-)) - MS) . L'anàlisi de tres rius diferents d'Espanya va mostrar que l’acesulfam, la sacarina, el ciclamat i la sucralosa es poden trobar en el medi ambient aquàtic en concentracions de fins a 0.1 mg L-1. L’acesulfam i la sucralosa es van trobar en concentracions més altes , 1.13 g L- 1 i 1.71 g L- 1, respectivament . Currently, sweeteners are an attractive alternative to replace the sugar because they are not sources of calories to our body. Due to the widespread use of sweeteners in food, drinks, drugs and sanitary products, these additives have been suggested as emerging organic contaminants (EOCs) because they are introduced in the environment by different pathways. In this work, different materials for two extraction techniques (solid-phase extraction (SPE) and stir bar sorptive extraction (SBSE)) were evaluated for the determination of six artificial sweeteners (aspartame, saccharin, cyclamate, sucralose, acesulfame and neohespiridine dihydrochalcone) and a natural sweetener (stevioside) in environmental waters. Two different polar coatings for SBSE, poly(ethyleneglycol) (PEG) and polyacrylate (PA), were tested for the extraction of these compounds but no recovery was observed for analytes. Two different mixed-mode ion-exchange polymeric sorbents, Oasis MAX and WAX, were evaluated for the SPE and Oasis WAX provide better results. Therefore, we develop a method to determine these seven sweeteners in river water using SPE with weak anion-exchange polymeric sorbents (WAX) followed by liquid chromatography – (negative electrospray) – mass spectrometry (LC-(ESI(-))-MS). The analysis of three different rivers from Spain showed that acesulfame, saccharine, cyclamate and sucralose can be found in the aquatic environment at concentrations up to 0.1 μg L-1. Acesulfame and sucralose found at higher concentrations, 1.13 μg L-1 and 1.71 μg L-1, respectively. Actualmente, los edulcorantes son una alternativa atractiva para sustituir el azúcar porque no proporcionan calorías a nuestro cuerpo. Debido al amplio uso de los edulcorantes en alimentos, bebidas, medicamentos y productos sanitarios, estos aditivos han sido sugeridos como contaminantes orgánicos emergentes (EOCs), ya que se introducen en el medio ambiente por diferentes vías . En este trabajo se evaluaron diferentes materiales para dos técnicas de extracción (la extracción en fase sólida (SPE) y la extracción mediante barras magnéticas agitadoras (SBSE)) para la determinación de seis edulcorantes artificiales (el aspartamo, la sacarina, el ciclamato, la sucralosa, el acesulfamo y la dihidrocalcona neohespiridina) y un edulcorante natural (el esteviósido) en aguas ambientales. Dos recubrimientos polares diferentes para la SBSE, el polietilenglicol (PEG) y el poliacrilato (PA), se probaron para la extracción de estos compuestos, pero no se observó ninguna recuperación para los analitos. Dos sorbentes poliméricos diferentes de intercambio iónico de modo mixto, Oasis MAX y WAX, fueron evaluados para la SPE y el Oasis WAX proporcionó mejores resultados. Por lo tanto, se desarrolló un método para determinar estos siete edulcorantes en aguas de río utilizando la SPE con sorbentes poliméricos de intercambio aniónico débiles (WAX), seguido de cromatografía de líquidos - (electronebulización negativa) - espectrometría de masas (LC- (ESI (-)) -MS) . El análisis de tres ríos diferentes de España mostró que el acesulfamo, la sacarina, el ciclamato y la sucralosa se pueden encontrar en el medio ambiente acuático en concentraciones de hasta 0.1 mg L-1. El acesulfamo y la sucralosa se encontraron en concentraciones más altas, 1.13 g L - 1 y 1.71 g L - 1, respectivamente.
  Matèria: Toxicologia
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Fontanals, Núria
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Maceira Torrents, Alba
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses Evaluation of new materials for the extraction of sweeteners in aqueous environmental samples Evaluación de nuevos materiales para la extracción de edulcorantes en muestras ambientales acuosas
  Data de la defensa del treball: 2014-06-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Edulcorants, contaminants orgànics emergents, cromatografia Sweeteners, emerging organic contaminants, chromatography Edulcorantes, contaminantes orgánicos emergentes, cromatografía
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses
  Director del projecte: Marcé, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Toxicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar