Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Análisis del tejido empresarial del municipio de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1254
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1254
 • Autors:

  Bergua Lopez, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-09-15
  Resum: Aquest projecte d'anàlisi descriu la situació patrimonial, financera i de resultats de les societats mercantils amb domicili social al municipi de Tarragona a partir de les dades dels seus comptes anuals tancats el 2015 extretes de la base de dades Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI). Més concretament, en primer lloc es realitza una anàlisi de la situació socioeconòmica del municipi analitzant l'evolució de la població, la desocupació, el producte interior brut i el valor afegit brut. Quant a l'anàlisi del teixit empresarial es descriu el conjunt de societats amb domicili social a Tarragona classificant-les per dimensió i per sectors d'activitat, i explicant els volums de facturació. A més d'analitzar la situació econòmica i financera mitjançant ràtios i eines estadístiques del compte de resultats i de l'estructura patrimonial de les empreses. Els aspectes concrets objecte d'anàlisi per a cada un de les agrupacions (sector i mida) són: actiu total, solvència, liquiditat, rendibilitat, i marge econòmic. This analysis project describes the financial, economic and results of the commercial companies with registered office in the municipality of Tarragona based on the data of their annual accounts closed in 2015 extracted from the database System of Analysis of Iberian Balances (SABI). More specifically, it is firstly carried out an analysis of the socio-economic situation of the municipality by analyzing the evolution of population, unemployment, gross domestic product and gross value added. The analysis of the business fabric describes the group of companies with registered offices in Tarragona classified by size and activity sectors, and explaining the turnover figures. In addition to analyzing the economic and financial situation through ratios and statistical tools of the income statement and the equity structure of companies. The specific aspects analyzed for each of the groupings (sector and size) are: total assets, solvency, liquidity, profitability, and economic margin. Este proyecto de análisis describe la situación patrimonial, financiera y de resultados de las sociedades mercantiles con domicilio social en el municipio de Tarragona a partir de los datos de sus cuentas anuales cerradas en 2015 extraídas de la base de datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). Más concretamente, en primer lugar ser realiza un análisis de la situación socioeconómica del municipio analizando la evolución de la población, el desempleo, el producto interior bruto y el valor añadido bruto. En cuanto al análisis del tejido empresarial se describe el conjunto de sociedades con domicilio social en Tarragona clasificándolas por tamaño y por sectores de actividad, y explicando los volúmenes de facturación. Además de analizar la situación económica y financiera mediante ratios y herramientas estadísticas de la cuenta de resultados y de la estructura patrimonial de las empresas. Los aspectos concretos objeto de análisis para cada uno de las agrupaciones (sector y tamaño) son: activo total, solvencia, liquidez, rentabilidad, y margen económico. No consta
  Matèria: Empreses--Catalunya (Tarragona)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa No consta
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Bergua Lopez, Meritxell
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Anàlisis del teixit empresarial del municipi de Tarragona Analysis of the business sector of the municipality of Tarragona Análisis del tejido empresarial del municipio de Tarragona No consta
  Data de la defensa del treball: 2017-06-26
  Paraules clau: Estats financers, finances, ratios Financial statements, finances, ratios Estados financieros, finanzas, ratios No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis del tejido empresarial del municipio de Tarragona
  Director del projecte: Rodríguez Merayo, María Araceli
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  No consta
  Empreses--Catalunya (Tarragona)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar