Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació d'un mètode per a la determinaió de pigments en pinso

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:127
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG127
 • Autors:

  Moreno Gómez, Dulcenombre de Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-18
  Resum: L’objectiu d’aquest treball es desenvolupar i validar un mètode per a la determinació de trans-luteïna i cantaxantina en pinso. Tant la cantaxantina com la luteïna són pigments carotenoides de la família de les xantofil·les. Els carotenoides tenen un espectre al rang del visible que es utilitzat per a la seva determinació. El mètode utilitzat prèviament consistia en la determinació utilitzant l’espectroscòpia UV-visible. Aquest era un mètode aproximat ja que tots els pigments presents al pinso absorbeixen en aquest rang de longituds d’ona. Això provoca que la determinació d’un únic pigment a la mescla sigui difícil i s’hagin d’aplicar altres tècniques com l’HPLC per obtenir un valor aproximat de la quantitat d’analit. El mètode utilitzat i validat utilitza la cromatografia de líquids HPLC que permet la determinació dels analits individualment. Com té un detector DAD el mètode serà capaç de determinar cada pigment a la longitud d’ona del seu màxim. Com els patrons de carotenoides són cars, es utilitzat un mètode que utilitza un factor que relaciona les respostes del beta-carotè i la resta de pigments de la mescla. Es quantificarà els analits desitjats amb la recta de calibració del beta-carotè i el factor que relaciona les respostes dels diferents pigments per obtenir les diferents concentracions. The objective of this work is to develop and validate a quantitative method of analysis for the determination of trans-lutein and trans-canthaxanthin in feed. Both lutein and canthaxanthin are pigments, called carotenoids that belong to the xanthophylls family. Carotenoids have a spectrum in the visible rang of the electromagnetic spectrum that is used for their determination. The method used previously consisted in pigment determinationusing UV-visible spectroscopy. This was an approximated method since all pigments in feed absorb in this range of wavelength and the method is not selective. Then, the determination of one of the carotenoids in a mixture is difficult and we need to apply other techniques like HPLC to have an approximate value of the target analyte. The method used and validated in this work is based on HPLC which allows us to determinate the analytes separately. Due to HPLC has a DAD detector the analytical method will be able to determinate every single pigment that we want to quantify in their maximum of absorbance. As carotenoid standards are expensive, it is applied a method that uses a factor that correlates the response of the cheapest pigment with the rest in the mixture. We quantify the target pigment with the calibration curve of beta-carotene and with the response factor we get the different pigment concentrations. El objetivo de este trabajo es desarrollar i validar un método para la determinación de trans-luteina i cantaxantina. La cantaxantina i la trans-luteina son pigmentos carotenoides pertenecientes a la familia de las xantofilas. Los carotenoides tienen su espectro en el rango del visible que será usado para su determinación. El método previamente usado consistía en la determinación mediante espectroscopia UV-visible. Era un método aproximado ya que todos los pigmentos presentes en el pienso absorben en ese rango de longitudes de onda. Esto provoca que la determinación de un único pigmento sea difícil i se hayan de aplicar otras técnicas como HPLC para obtener un valor aproximado de la concentración de analito. El método utilizado y validado se usa la cromatografía de líquidos HPLC que permite la determinación de los analitos de manera individual. Como el instrumento utilizado posee un detector DAD se podrán detectar cada pigmento en la longitud de onda de su máximo. Como los patrones de carotenoides puros tienen un elevado coste se utiliza la recta del beta-caroteno que tiene un menor coste i un factor que relaciona las respuestas del carotenoide de interés y el beta-caroteno.
  Matèria: Pigments
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Reina Lozano, Jose Antonio
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Moreno Gómez, Dulcenombre de Maria
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Validació d'un mètode per a la determinació de pigments en pinso Validation of a method for the determination of pigments in feed Validación de un metodo para la determinación de pigmentos en pienso
  Data de la defensa del treball: 2014-06-11
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: T-luteina, pigmentos, pienso T-lutein, pigments, feed T-luteïna, pigments, pinso
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació d'un mètode per a la determinació de pigments en pinso
  Director del projecte: Ribera, David
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Pigments
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar