Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Avaluació de l’eficàcia dels tractaments emprats en la malaltia pulmonar obstructiva crònica des del punt de vista de la fisioteràpia: revisió sistemàtica.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1281
 • Autors:

  Valle Rodríguez, Albert
  Sureda Hurtado, Roger
  Ramon Garcia, Aleix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-09-20
  Resum: Introducció Avui en dia, tot i que el tractament farmacològic segueix sent el referent per la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), trobem tractaments basats en tècniques físiques que poden millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. L’objectiu d’aquesta revisió és analitzar i valorar quins són els millors tractaments físics, alternatius al tractament mèdic, en pacients amb MPOC. Materials i mètodes S’han cercat meta-anàlisis, dels darrers cinc anys, en múltiples bases de dades. Degut a la falta de consens en els resultats s’ha decidit incloure únicament articles que utilitzessin la prova de distancia dels 6 minuts (6MWDT) i el St Gerorge Respiratory Questionarie (SGRQ), sent escollides quatre meta-anàlisis amb el Tai-Chi com intervenció. Resultats Quatre meta-anàlisis complien els criteris d’inclusió, amb un total de 2897 pacients amb MPOC, on tots comparen una intervenció de Tai-Chi respecte una intervenció basada únicament en tractament mèdic. Els resultats d’aquesta revisió mostren una millora significativa en la capacitat física del grup intervenció respecte al control de 35,40m [14,39 ; 56,40] i en el SGRQ amb una disminució de -6,71 punts [-12,46 ; -0,85]. Tres meta-anàlisis comparen el Tai-Chi respecte altres tipus de tractament físic. Els resultats mostren millores no significatives en la capacitat física de 11,69m [-13,80 ; 33,07] i en el SGRQ amb una disminució de -3,45 punts [- 7,64 ; 0,73]. Conclusions Els resultats obtinguts indiquen una millora significativa del Tai-Chi tant en el test 6MWDT com en el SGRQ respecte a una intervenció basada en tractament mèdic. En canvi donen uns resultats no significatius respecte a altres intervencions físiques. Introduction Although today, pharmacological treatment remains the primary treatment of COPD are also physical treatments that can improve the quality of life of these patients. The reason for this review is to analyse and evaluate what are the best physical treatments, alternative to medical treatment in patients with COPD. Methods We look for meta-analysis (the last five years) in multiple databases. Due to the lack of consensus on the results we decide to include only articles that use test distance of 6 minutes (6MWDT) and St George Respiratory Questionnaire (SGRQ), being chosen four meta-analyses with Tai Chi as intervention. Results Four meta-analyses met the inclusion criteria, a total of 2897 patients with COPD, where all compared Tai Chi intervention regarding an intervention that only includes medical treatment. The results of this review show a significant improvement in physical capacity of the intervention group compared to control 35,40 m [14,39 ; 56,40] and the SGRQ a decrease of -6,71 points [-12,46 ; -0,85]. Three meta-analyses comparing Tai Chi regarding other types of physical treatment. The results show no significant improvements in physical capacity of 11,69m [-13,80 ; 33,07] and the SGRQ a decrease of -3,45 points [- 7,64 ; 0,73]. Conclusions The results indicate that Tai Chi show a significant improvement in 6MWDT test and in the SGRQ compared to no exercise intervention. Instead give results not significant compared to other physical interventions. Additional studies are needed to verify the effectiveness of Tai Chi in patients with COPD.
  Matèria: Pulmons, Malalties obstructives
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Valle Rodríguez, Albert; Sureda Hurtado, Roger; Ramon Garcia, Aleix
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Evaluation of the effectiveness of the treatments used in COPD from the standpoint of physical therapy: systematic review Evaluación de la eficacia de los tratamientos empleados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde el punto de vista de la fisioterapia: revisión sistemática.
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: MPOC, Fisioteràpia, Tai-Chi COPD, Physiotherapy, Tai Chi EPOC, Fisioterapia, Tai Chi
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Avaluació de l’eficàcia dels tractaments emprats en la malaltia pulmonar obstructiva crònica des del punt de vista de la fisioteràpia: revisió sistemàtica.
  Director del projecte: Inglés Novell, Montserrat
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Pulmons, Malalties obstructives
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar