Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Projecte per la construcció d'una almàssera per la producció d'oli d'oliva verge a Reus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1299
 • Autors:

  Mor Merino, Maria Montserrat
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-10-09
  Resum: Aquest projecte tracta sobre la construcció d’una almàssera, per tal de dur a terme l’activitat de la producció d’oli d’oliva verge. L’oli d’oliva és el suc extret de l’oliva, el fruit de l’olivera. S’ha dut a terme un estudi d’alternatives per analitzar i avaluar les diferents opcions, determinant els seus punts forts i els seus punts febles. La localització de l’almàssera serà al municipi de Reus, en un polígon industrial. La nau serà rectangular, on es poden distingir diferents espais; la primera zona serà destinada a la recepció de l’oliva, on aquesta es descarregarà, netejarà, pesarà i s’enviarà a les tremuges d’emmagatzematge; la segona zona serà destinada al procés de l’extracció de l’oli d’oliva, consistent en una mòlta, un batut, una separació de la fase sòlida de la líquida, una centrifugació i una decantació. A continuació l’oli serà enviat a la bodega, on s’emmagatzemarà, i des d’allí serà enviat a granel o envasat (amb opció de filtrat o no) en envasos de 1 i 5 L. Les altres zones de la nau, compliran amb la funció de magatzem dels envasos i del producte acabat, un laboratori pels anàlisis corresponents, zones de vestuaris i serveis, i finalment zones d’administració i recepció. La fonamentació de la nau consistirà en elements de formigó (armats si s’escau) muntats en obra; mentre que l’estructurà consistirà en elements prefabricats de formigó armat. A la nau resultaran necessàries les instal·lacions d’aigua, il·luminació, electricitat, refrigeració i anti incendis, dissenyades seguint la normativa vigent. En aquest projecte, s’ha dut a terme una correcta gestió dels residus, classificant-los segons l’agència catalana de residus. Finalment, s’ha dut a terme un pressupost total i una avaluació financera, concloent que resulta un projecte econòmicament viable. This project deals about the construction of an oil mill, to carry out the activity of virgin olive oil production. Olive oil is the juice extracted from the olive, the fruit of the olive tree. A study of alternatives has been carried out to analyze and evaluate the different options, determining their strengths and weaknesses. The location of the mill will be in the municipality of Reus, in an industrial estate. The nave will be rectangular, where different spaces can be distinguished; The first zone will be destined for the reception of the olive, where it will be unloaded, cleaned, weighed and sent to the storage hoppers; The second part will be destined FOR the process of extraction of the olive oil, consisting of grinding, shaking, separation of the solid phase of the liquid, centrifugating and decanting. Then the oil will be sent to the warehouse where it will be stored and from there it will be sent in bulk or packaged (with filtering option or not) in 1 and 5 l containers. The other nave areas, will work as a Warehouse for containers and finished product, a laboratory for the corresponding analysis, dressing rooms and toilets and finally administration and reception areas. The foundation of the nave will consist of concrete elements (assembled if necessary), mounted on site; While the structure will consist of prefabricated elements of reinforced concrete. The installation of water, lighting, electricity, cooling and anti-fire installations will be necessary, designed according to the current regulations. In this project, a correct waste management has been done, classifying them according to the Catalan waste agency. Finally, a total budget and a financial assessment have been carried out, concluding that it is an economically viable project. Este proyecto trata sobre la construcción de una almazara, para llevar a cabo la actividad de la producción de aceite de oliva virgen. El aceite de oliva es el zumo extraído de la aceituna u oliva, fruto del olivo. Se ha llevado a cabo un estudio de alternativas para analizar i avaluar las diferentes opciones, determinando sus puntos fuertes i sus puntos débiles. La localización de la almazara será al municipio de Reus, en un polígono industrial. La nave será rectangular, donde se podrán distinguir diferentes espacios; la primera zona será destinada a la recepción de la aceituna, dónde se descargará, limpiará, pesará i enviará a las tolvas de almacenamiento; la segunda parte, será destinada al proceso de extracción del aceite de oliva, consistente en un molido, un batido, una separación de la fase sólida y de la líquida, una centrifugación i una decantación. A continuación el aceite será enviado a la bodega, donde se almacenará i desde allí será enviado a granel o envasado (con opción de filtrado o no) en envases de 1 y 5 L. Las otras zonas de la nave, cumplirán con la función de almacén de envases y producto terminado, un laboratorio para los análisis correspondientes, zonas de vestuarios i servicios i finalmente zonas de administración i recepción. La cimentación de la nave consistirá en elementos de hormigón (armados si se da el caso), montados en obra; mientras que la estructura consistirá en elementos prefabricados de hormigón armado. En la nave resultarán necesarias las instalaciones de agua, iluminación, electricidad, refrigeración y anti incendios, diseñadas siguiendo la normativa vigente. En este proyecto, se ha hecho una correcta gestión de los residuos, clasificándolos según la agencia catalana de residuos. Finalmente, se ha llevado a cabo un presupuesto total i una avaluación financiera, concluyendo que resulta un proyecto económicamente viable.
  Matèria: Indústries agroalimentàries
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Mor Merino, Maria Montserrat
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Projecte per la construcció d'una almàssera per la producció d'oli d'oliva verge a Reus Project for the construction of an oil mill for the production of virgin olive oil in Reus Proyecto para la construcción de una almázara para la producción de aceite de oliva virgen en Reus
  Data de la defensa del treball: 2017-06-23
  Paraules clau: Projecte, construcció, almàssera Project, construction, oil mill Proyecto, construcción, almázara
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Projecte per la construcció d'una almàssera per la producció d'oli d'oliva verge a Reus
  Director del projecte: Ramos Romero, Diego
  Ensenyament(s): Enginyeria Agroalimentària
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar