Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Anàlisi de la creació de valor en cinc empreses de l'Ibex-35

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1311
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1311
 • Autors:

  Querol Salvat, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-22
  Resum: Este trabajo consiste en el estudio de la evolución de la creación de valor en cinco empresas que forman parte del Ibex 35, el índice bursátil de referencia de ámbito español. Estas empresas son: Abertis Infraestructuras, S.A., Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Acciona, S.A. e Industria de Diseño Textil, S.A. Analizamos sus cuentas anuales y sus cotizaciones en bolsa para saber si son capaces de crear valor año tras año. El estudio está situado durante dieciséis años, del 2000 al 2015, ya que así disponemos de ocho años donde España se encontraba en un período de crecimiento económico (2000-2007) y ocho años donde se encontraba en una recesión económica (2008-2015), lo que nos permite comparar la incidencia que haya podido suponer la crisis económica en la creación de valor de estas empresas. El desarrollo del trabajo consiste en utilizar varios indicadores. Estos nos permiten calcular si esta creación de valor se está llevando a cabo o no a través de unos cálculos con Excel. Y después de utilizar los métodos necesarios, analizamos los resultados obtenidos y los comentamos. Además, se ha realizado un estudio a través de unas tablas de Contingencia utilizando el estadístico Chi-Cuadrado para llevar a cabo el análisis entre los dos períodos objeto de estudio, el de crecimiento económico y el de recesión, y así poder ver si realmente la crisis económica ha afectado en la creación de valor de las empresas. Una vez obtenidos los resultados de nuestro análisis, se podrá ver que realmente hay una diferencia en la creación de valor entre el periodo de crecimiento económico y el de recesión y además, se verá que la creación de valor no depende sólo de los beneficios de una entidad, sino de muchos otros factores. This report is about an analysis of the evolution of value creation in five companies which are included in Ibex 35, the reference indicator of Spain. This companies are Abertis Infraestructuras, S.A., Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Acciona, S.A. and Industria de Diseño Textil, S.A. We analyse their annual accounts and their stock quotes to find out if they can create value year after year. The study is located between sixteen years, from 2000 to 2015. We have eight years when Spain was in a period of economic growth (2000-2007) and eight years in an economic recession (2008-2015), which allows us to compare the incidence that could have caused the economic crisis in the creation of value of these companies. The development of the report consists in using several indicators. And after using the necessary methods, we analyse the results obtained and we discuss them. In addition, this study has been carried out through “Contingency tables” using “Chi-Quadrat” statistics to perform the analysis between the two objective study periods, the economic growth and the recession. We will be able to see if the economic crisis has affected the creation of value for companies. After we obtain the results of our analysis, we will be able to see that there is a real difference in the creation of value between the period of economic growth and the period of recession. In addition, we will be able to see that the creation of value does not depend only on the benefits of a company, but the effects of many other factors. Aquest treball consisteix en l’estudi de l’evolució de la creació de valor en cinc empreses que formen part de l’Ibex 35, l’índex borsari de referència d’àmbit espanyol. Aquestes empreses són: Abertis Infraestructuras, S.A., Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Acciona, S.A. i Industria de Diseño Textil, S.A. Analitzem els seus comptes anuals i les seves cotitzacions en borsa per a saber si aconsegueixen crear valor any rere any. L’estudi està situat durant setze anys, del 2000 al 2015, ja que així disposem de vuit anys on Espanya es trobava en un període de creixement econòmic (2000-2007) i vuit anys on es trobava en una recessió econòmica (2008-2015), la qual cosa ens permet comparar la incidència que hagi pogut suposar la crisi econòmica en la creació de valor d’aquestes empreses. El desenvolupament del treball consisteix en utilitzar varis indicadors. Aquests ens permeten calcular si aquesta creació de valor s’està duent a terme o no a través d’uns càlculs amb Excel. I després d’utilitzar els mètodes necessaris, analitzem els resultats obtinguts i els comentem. A més a més, s’ha realitzat un estudi a través d’unes taules de Contingència utilitzant l’estadístic Chi-Quadrat per a dur a terme l’anàlisi entre els dos períodes objectiu d’estudi, el de creixement econòmic i el de recessió, i així poder veure si realment la crisis econòmica ha afectat en la creació de valor de les empreses. Una vegada obtinguts els resultats del nostre anàlisi, es podrà veure que realment hi ha una diferència en la creació de valor entre el període de creixement econòmic i el de recessió i a més a més, es veurà que la creació de valor no depèn només dels beneficis d’una entitat, sinó de molts altres factors.
  Matèria: Valor (Economia)
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Querol Salvat, Anna
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Análisis de la creación de valor en cinco empresas del Ibex-35 Analysis of value creation in five companies of the Ibex-35 Anàlisi de la creació de valor en cinc empreses de l'Ibex-35
  Data de la defensa del treball: 2017-09-13
  Paraules clau: Creación de valor, indicadores valor empresarial Creation of value, business value indicators Creació de valor, indicadors valor empresarial
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la creació de valor en cinc empreses de l'Ibex-35
  Director del projecte: Vidal Suñe, Antoni
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Valor (Economia)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar