Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Estudi de la teoria motivacional de Herzberg en les empreses més facturades de les Terres de l'Ebre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1325
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1325
 • Autors:

  Maturana Rodera, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-29
  Resum: El trabajo está orientado a una vertiente de recursos humanos donde se realiza un estudio sobre la motivación laboral a las diez empresas con más facturación de les Tierras del Ebro, para ver si se cumple la teoría motivacional de Herzberg y verificar si el que realmente motiva son aspectos intrínsecos a la actividad y no factores monetarios. Para la realización de esta investigación, se han entrevistado a los directivos de cada empresa mediante una herramienta cualitativa como es la entrevista de profundidad con la que se han analizado diferentes aspectos para ver si se cumplía la teoría y poder apreciar si el salario es lo que más motiva a los empleados. Como resultado, extraemos que un 60% de las empresas de esta zona siguen la teoría estipulada por Herzberg y por tanto, los trabajadores son motivados a través de factores de contenido de la actividad, haciendo que el salario ocupe un lugar de menor importancia, valorando más trabajar en un buen ambiente laboral y obtener reconocimiento por la actividad realizada. The work focuses on a hillside of human resources. It’s a laboral motivation study on the ten companies with highest turnover in the Terres de l'Ebre, to see if they comply Herzberg motivation theory and verify if what really motivates them are aspects intrinsic to the job, not monetary factors. To carry out this investigation, I interviewed managers of each company through a qualitative tool such as interviews with which different aspects have been analyzed to see if they complied with the theory and to be able to appreciate if the salary is what motivates employees. As a result, we extract that 60% of companies in this zone follow the stipulated theory’s Herzberg and, therefore, workers are motivated different work factors, making the wage occupy a less importance place, valuing more being able to work in a good environment and get recognition for the activity performed. El treball està orientat a una vessant de recursos humans on es realitza un estudi sobre la motivació laboral en les deu empreses amb més facturació de les Terres de l’Ebre, per tal de veure si es compleix la teoria motivacional de Herzberg i verificar si el que realment motiva són aspectes intrínsecs a la feina i no factors monetaris. Per a dur a terme aquesta investigació, s’han entrevistat als directius de cada empresa a través d’una eina qualitativa com és l’entrevista de profunditat amb la qual s’han analitzat diferents aspectes per veure si es complia la teoria i veure si el salari és el que més motiva als empleats. Com a resultat, extraiem que un 60% de les empreses d’aquesta zona segueixen la teoria estipulada per Herzberg i, per tant, els treballadors són motivats a través de factors de contingut de la feina, fent que el salari ocupi un lloc de menor importància, valorant més treballar en un bon clima laboral i obtenir reconeixement.
  Matèria: Personal -- Motivació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Maturana Rodera, Laura
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la teoría motivacional de Herzberg en las empresas más facturadas de las Tierras del Ebro Study of the motivational theory of Herzberg in the most invoiced companies in Terres de l'Ebre Estudi de la teoria motivacional de Herzberg en les empreses més facturades de les Terres de l'Ebre
  Data de la defensa del treball: 2017-06-26
  Paraules clau: motivación, Herzberg, motivation, Herzberg, motivació, Herzberg,
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Estudi de la teoria motivacional de Herzberg en les empreses més facturades de les Terres de l'Ebre
  Director del projecte: Villarroya Martínez, Matilde
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Personal -- Motivació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar