Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Cerendipia: la qualitat i el gust del Delta, Free Gluten.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1329
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1329
 • Autors:

  Ripolles Llorach, Sabina
  Tomàs Donador, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-29
  Resum: El nostre Pla d’Empresa consisteix en la creació d’un restaurant per a celíacs, Cerendipia. Creiem que és rellevant oferir aquest tipus d’iniciativa empresarial a efecte de millorar la vida quotidiana d’una minoria afectada. A la vegada, pretenem complaure als seus acompanyants en el moment de consumir productes adaptats, permetent així la gratificació de tot el grup. Per transmetre confiança als clients i fer que l’estància sigui gratificant, degut a la inseguretat vinculada al trastorn present en els 1.307 enquestats. Prosseguint sobre aquesta temàtica, s’entén el motiu de l’especialització en cuinar plats únicament sense gluten. Per tant, haurà d’anar acompanyat d’una missió, visió i valors que reflecteixin la idea de negoci en tot el procés per tal de fidelitzar-los. Comptem amb suficient públic objectiu; un 1% de la població és celíaca i un 6% és sensible al gluten, i aquestes xifres estan en augment. Cal dir, que la zona on ens ubicarem gaudeix d’un gran nombre de turistes i d’una reputació de la gastronomia com a cuina tradicional i de qualitat. Per això, és necessari crear unes estratègies avinents amb la situació que es presenta i elaborar una bona organització per al negoci. Fent referència al màrqueting hem decidit crear dues campanyes publicitàries; una per al públic global i l’altra més específica als celíacs. Amb l’anàlisi dels ratis veiem que Cerendipia es troba en una bona situació financera respecte els deutes i també sobre la rendibilitat amb un període de recuperació que és de dos anys. Conseqüentment, sorgeix un aspecte a millorar al futur, el qual és invertir els recursos econòmics ociosos de la tresoreria per tal d’aconseguir major rendibilitat. És evident, que aquest negoci té assegurat l’èxit, ja que superem les expectatives de la població aportant un aire fresc i innovador a l’àmbit de la restauració. Our Business Plan consists in the creation of a restaurant for celiacs, Cerendipia. We believe it is important to offer this kind of business initiative to improve the daily lives of an affected minority. At the same time, we intend to please your companions at the time of consuming adapted products, allowing the gratification of the entire group. To transmit trust to customers and make the stay rewarding, due to the insecurity associated with the disorder present in the 1,307 respondents. Continuing on this subject, it is understood the reason of the specialization in cooking dishes only without gluten. Therefore, it must be accompanied by a mission, vision and values that reflect the idea of business throughout the process in order to loyalty. We have enough target audience; 1% of the population is celiac and 6% is gluten-sensitive, and these figures are on the rise. It must be said, that the area where we will be located enjoys a large number of tourists and a reputation for gastronomy as a traditional and quality cuisine. Therefore, it is necessary to create some timely strategies with the situation that is presented and to develop a good organization for the business. With reference to marketing we have decided to create two advertising campaigns; One for the global public and the other one more specific to celiacs. With the analysis of the ratios we see that Cerendipia is in a good financial position with respect to the debts and also on the profitability with a period of recovery that is of two years. Consequently, there is an aspect to improve the future, which is to invest the idle economic resources of the treasury to achieve greater profitability. Clearly, this business has ensured success, since we exceed the expectations of the population by providing a fresh and innovative environment in the field of catering. Nuestro Plan de Empresa consiste en la creación de un restaurante para celíacos, Cerendipia. Creemos que es relevante ofrecer este tipo de iniciativa empresarial a efectos de mejorar la vida cotidiana de una minoría afectada. A la vez, pretendemos complacer a sus acompañantes en el momento de consumir productos adaptados, permitiendo así la gratificación de todo el grupo. Para transmitir confianza a los clientes y hacer que la estancia sea gratificante, debido a la inseguridad vinculada al trastorno presente en los 1.307 encuestados. Prosiguiendo sobre esta temática, se entiende el motivo de la especialización en cocinar platos únicamente sin gluten. Por tanto, deberá ir acompañado de una misión, visión y valores que reflejen la idea de negocio en todo el proceso con el fin de fidelizarlos. Contamos con suficiente público objetivo; un 1% de la población es celíaca y un 6% es sensible al gluten, y estas cifras están en aumento. Hay que decir, que la zona donde nos ubicaremos goza de un gran número de turistas y de una reputación de la gastronomía como cocina tradicional y de calidad. Por ello, es necesario crear unas estrategias oportunas con la situación que se presenta y elaborar una buena organización para el negocio. Haciendo referencia al marketing hemos decidido crear dos campañas publicitarias; una para el público global y la otra más específica a los celíacos. Con el análisis de los ratios vemos que Cerendipia se encuentra en una buena situación financiera respecto las deudas y también sobre la rentabilidad con un periodo de recuperación que es de dos años. Consecuentemente, surge un aspecto a mejorar el futuro, el cual es invertir los recursos económicos ociosos de la tesorería para conseguir mayor rentabilidad. Es evidente, que este negocio tiene asegurado el éxito, ya que superamos las expectativas de la población aportando un aire fresco e innovador en el ámbito de la restauración.
  Matèria: Empreses -- Planificació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Ripolles Llorach, Sabina; Tomàs Donador, Núria
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Cerendipia: la qualitat i el gust del Delta, Free Gluten Cerendipia: the quality and the taste of the Delta, Free Gluten. Cerendipia: la calidad y el sabor del Delta, Free Gluten.
  Data de la defensa del treball: 2017-06-26
  Paraules clau: Restaurant sense gluten Gluten free restaurant Restaurante sin gluten
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Cerendipia: la qualitat i el gust del Delta, Free Gluten.
  Director del projecte: Villarroya Martínez, Matilde
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses -- Planificació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar