Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Aplicació empírica d’una estratègia asset allocation mitjançant el model de Markowitz i el model de Sharpe.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1332
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1332
 • Autors:

  Amigo Bido, Ignasi
  Zurita Garcia de la Flor, Sergio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-12-13
  Resum: En el nostre treball hem profunditzat a les teories de Markowitz i Sharpe, realitzant un estudi d’una seria de títols que cotitzen a l’Eurostoxx50. Ha començat amb una programació d’un horitzó temporal seguidament dels típics càlculs de les seves rendibilitats i volatilitats passant mes tard pel càlcul de les seves correlacions entre ells i amb el mercat amb el que es mouen. Per el model de Sharpe a mes a mes hem tingut que calcular el risc específic de i el sistemàtic. També s’ha explicat el motiu pel qual no ens hem volgut quedar amb nomes Markowitz i hem ampliat amb Sharpe i també hem explicat el motiu pel qual no fem servir Tobin en aquest estudi. Una vegada realitzats tots aquests passos previs hem construït una sèrie de carteres amb diferents riscos i rendibilitats. Hem acarat les seves fronteres eficients de varies maneres entre elles impartint restriccions i fent servir el programa Solver integra a Excel una vegada obtingudes les fronteres s’ha elegit la cartera optima per el nostre escenari, per concloure el treball hem volgut fer una aplicació practica portada a la realitat, essent la casuística d’un inversor amb un capital de 500 mil euros invertits el dia 01/12/2011 i essent la seva venta el dia 01/12/2016. Com a fem un anàlisis mes profund dels resultats obtinguts als dos casos pràctics, tant per Markowitz com per a Sharpe. In our work we have deepened the theories of Markowitz and Sharpe, conducting a study of a series of titles that are quoted on Eurostoxx50. It has begun with a schedule of a temporary horizon followed by the typical calculations of its yields and volatilities happening later to calculate their correlations between them and the market with which they move. For the Sharpe model month after month we had to calculate the specific risk of and the systematic one. We have also explained the reason why we did not want to stay with Markowitz names and we have expanded with Sharpe and we have also explained the reason we do not use Tobin in this study. Once all these previous steps have been completed, we have built a series of portfolios with different risks and returns. We have focused their efficient borders in various ways among them by giving restrictions and using the Solver program integrates to Excel once the borders have been chosen, the optimal portfolio has been chosen for our scenario, to conclude the work we wanted to make a practical application cover to the reality, being the casuistry of an investor with a capital of 500 thousand euros invested on 01/12/2011 and being sold on 12/01/2016. As we do a deeper analysis of the results obtained in both practical cases, both for Markowitz and for Sharpe. En nuestro trabajo hemos profundizado en las teorías de Markowitz y Sharpe, realizando un estudio de una serie de títulos que cotizan en el Eurostoxx50. Ha comenzado con una programación de un horizonte temporal seguidamente los típicos cálculos de sus rentabilidades y volatilidades pasando más tarde por el cálculo de sus correlaciones entre ellos y con el mercado con el que se mueven. Para el modelo de Sharpe además hemos tenido que calcular el riesgo específico de y el sistemático. También se ha explicado el motivo por el que no nos hemos querido quedar con sólo Markowitz y hemos ampliado con Sharpe y también hemos explicado el motivo por el que no usamos Tobin en este estudio. Una vez realizados todos estos pasos previos hemos construido una serie de carteras con diferentes riesgos y rentabilidades. Hemos cotejado sus fronteras eficientes de varias maneras entre ellas impartiendo restricciones y usando el programa Solver integra a Excel una vez obtenidas las fronteras se ha elegido la cartera óptima para nuestro escenario, para concluir el trabajo hemos querido hacer una aplicación práctica llevada a la realidad, siendo la casuística de un inversor con un capital de 500 mil euros invertidos el día 01/12/2011 y siendo su venta el día 01.12.2016. Como hacemos un análisis más profundo de los resultados obtenidos en los dos casos prácticos, tanto para Markowitz como para Sharpe.
  Matèria: Cartera de valors -- Gestió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Amigo Bido, Ignasi; Zurita Garcia de la Flor, Sergio
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Aplicació empírica d’una estratègia asset allocation mitjançant el model de Markowitz i el model de Sharpe. Empirical application of a strategy The allocation of assets through the Markowitz model that the Sharpe model. Aplicación empírica de una estrategia asset allocation mediante el modelo de Markowitz i el modelo de Sharpe.
  Data de la defensa del treball: 2017-06-27
  Paraules clau: Aplicació, Markowitz, Sharpe, Valoració d'actius financers. Aplication, Markowitz, Sharpe, Aplicación, Markowitz, Sharpe
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Aplicació empírica d’una estratègia asset allocation mitjançant el model de Markowitz i el model de Sharpe.
  Director del projecte: de Andrés Sànchez, Jorge
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Cartera de valors -- Gestió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar