Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1348
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1348
 • Autors:

  Escribano Català, Maria Isabel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-15
  Resum: Optimització d'un mètode per a l'anàlisi d'hidrocarburs aromàtics policíclics i pesticides organoclorats en aigües potables per GC-MS En aquest treball es duu a terme l'optimització d'un mètode cromatogràfic mitjançant l'ús d'un injector multimode, que permet treballar amb injecció de grans volums amb la finalitat d'augmentar la sensibilitat del mètode. Els hidrocarburs aromàtics policíclics (PHA) i els plaguicides (POC), són contaminants presents en l'ambient i per tant a l'aigua, presentant un risc per a la salut humana, per aquest motiu han de ser controlats. És per això que hi ha normatives que obliguen al control d'aquests contaminants. Usualment els valors permesos són nivells traça, això fa que siguin necessaris mètodes molt sensibles per a la quantificació d'aquests compostos. Al llarg d'aquest treball s'han optimitzat diverses variables que pertanyen al mètode cromatogràfic en conjunt per tal de millorar-lo i poder analitzar les dues famílies de compostos de forma conjunta. Els paràmetres del mètode que van ser estudiats són els següents: Condicions d'injecció com ara el volum d'injecció, tipus de liner, paràmetres d'injecció (Temps, pressió i flux de ventilació, temperatura de l'injector). També van ser estudiats altres aspectes com ara l'elecció del patró intern, elecció de les masses de quantificació i identificació, elaboració de rectes de calibratge i optimització del mètode d'extracció. Les conclusions obtingudes per mitjà dels resultats van ser que no és possible l'anàlisi simultani d'aquestes dues famílies de compostos per mitjà de GC-MS Optimization of a method for the simultaneous analysis of organochlorine pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbures by GC-MS This work consists in the optimization of a chromatographic method using a multimode injector, giving the possibility of work with larger volumes of injection. The aim of using this injector is achieving better results of sensitivity than usual. Organochlorine pesticides (POC’s) and polycyclic aromatic hydrocarbures (PHA’s) are both pollutants that must be controlled. For this reason, certain regulations have been made to not exceed the maximum amount of pollutants in water. Throughout this project, it is wanted to optimize different variables that may have an impact in the sensitivity. These factors are some injection conditions (vent time, vent flow, vent pressure, Initial injection temperature), the use of targets and qualifiers and the internal standard, method of extraction and liner type. Thanks to all the optimization process it has concluded that a method for simultaneous analysis of both families by GC-MS has not been possible. Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y pesticidas organoclorados en aguas potables por GC-MS En este trabajo se desarrolla la optimización de un método cromatográfico mediante el uso de un inyector multimodo, que permite trabajar con inyección de grandes volúmenes con la finalidad de aumentar la sensibilidad del método. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PHA) y los plaguicidas (POC), son contaminantes presentes en el ambiente y por tanto en el agua, presentando un riesgo para la salud humana. Por este motivo deben de ser controlados. Es por esto que existen normativas que obligan al control de dichos contaminantes. Usualmente los valores permitidos son niveles traza por lo que hacen falta métodos muy sensibles para la identificación de estos compuestos. A lo largo de este trabajo se han optimizado diversas variables que pertenecen al método cromatógrafico en conjunto a fin de mejorarlo y poder analizar ambas familias de compuestos de forma conjunta. Los parámetros del método que fueron estudiados son los siguientes: Condiciones de inyección como ahora: Volumen de inyección, tipo de liner, parámetros de inyección (Tiempo, presión y flujo de venteo, temperatura del inyector). También fueron estudiados otros aspectos como ahora la elección del patrón interno, elección de las masas de cuantificación e identificación, elaboración de rectas de calibrado y optimización del método de extracción. Las conclusiones obtenidas por medio de los resultados fueron que no es posible el análisis simultáneo de estas dos familias de compuestos por medio de GCMS
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Díaz Gimenez, Yolanda
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Escribano Català, Maria Isabel
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Optimització d'un mètode para l'anàlisis d'hidrocarburs aromàtic policíclics i plaguicides organoclorats en aigües de consum per GC-MS Optimization a method for the simultaneous analysis of organochlorine pesticides and plycyclic aromatic hydrocarbons by GC-MS Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS
  Data de la defensa del treball: 2017-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pha, poc, gc-ms pha, poc, gc-ms pha, poc, gc-ms
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS
  Director del projecte: Van Brenk, Marcel
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar