Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi de precisió d’un analitzador de destil·lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1353
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1353
 • Autors:

  Higuero Guerra, Miriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-16
  Resum: Repsol és una de les empreses energètiques més importants d’Europa. Posseeix i gestiona cinc complexes industrials a Espanya, ubicats a Corunya, Cartagena, Bilbao, Puertollano i Tarragona. El procés de destil·lació és el procés de separació més emprat en la indústria de refinament del petroli. Comença amb el fraccionament del cru en les columnes de destil·lació, obtenint diferents grups d’hidrocarburs que es separen segons el seu punt d’ebullició. Els derivats del petroli es sotmeten a transformacions químiques per tal de poder ser comercialitzats. Una vegada obtinguts els productes a la planta de producció, aquests passen a analitzar-se al laboratori. Per conèixer el rang d’ebullició dels productes acabats es realitza la destil·lació atmosfèrica. Aquest fet és essencial per a la certificació de la qualitat, la conformitat ambiental, el control de processos de la refineria i per predir certes propietats físiques, així com la composició i el comportament del combustible durant el seu emmagatzematge i ús. L’objectiu d’aquest projecte ha estat estudiar la precisió d’un nou analitzador de destil·lació simulada per a mostres de gasoil, format per un cromatògraf de gasos i un detector de ionització de flama. S’ha estudiat la repetibilitat i la reproductibilitat del cromatògraf, analitzant una mostra de gasoil d’inspecció, i s’han comparat els valors amb els establerts per les normes ASTM D86 i UNE-EN ISO 3924. Aquest estudi s’ha acompanyat d’un estudi comparatiu entre la destil·lació atmosfèrica i la destil·lació simulada, per tal de comprovar si el mètode de destil·lació simulada pot substituir al de destil·lació atmosfèrica. Finalment, s’ha realitzat un càlcul del factor d’ajust que permet obtenir resultats comparables entre els dos mètodes esmentats. Aquest projecte s’ha realitzat al laboratori de Repsol S.A., sota la supervisió de Guillermo Encinas, cap de laboratori de Repsol Petroli, i Enric Ruiz, químic del laboratori. Repsol is one of the most important energetic companies in Europe. It owns and manages five industrial complexes in Spain, located in Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano and Tarragona. The distillation process is the most employed separation process in the petroleum refining industry. It starts with the crude fractionation within the distillation columns, obtaining different groups of hydrocarbons which are separated according to their boiling point. The obtained petroleum products undergo different chemical transformations in order to be commercialized. Once the products have been acquired, they are brought to the quality laboratory in order to be analysed. One of the analyses that are performed is the atmospheric distillation for achieving the boiling range of the final products. This is essential for the certification of quality, environmental compliance, control of different refinery process and to predict certain physical properties, as well as the composition and behaviour of the fuel during its storage and use. The aim of this project has been the study of the accuracy of a new analyser for simulated distillation in oil samples, using a gas chromatograph with a flame ionization detector. The accuracy of this method has been determined by studying the repeatability and reproducibility of the chromatograph, by analysing inspection oil samples. The obtained values were compared with the ones established by the ASTM D86 and UNE-EN ISO 3924 standards. The performed study of the simulated distillations has been compared with the nowadays most used method, atmospheric distillation, in order to know if it could be replaced by the simulated distillation. Moreover, there has been an adjustment factor calculation, which allows the obtainment of comparable results between the two methods mentioned above. This project was carried out in the laboratory of Repsol S.A., under the supervision of Guillermo Encinas, Repsol Petroleum laboratory’s head, and Enric Ruiz, chemist. Repsol es una de las empresas energéticas más importantes de Europa. Posee y gestiona cinco complejos industriales en España, ubicados en A Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona. El proceso de destilación es el proceso de separación más usado en la industria del refino del petróleo. Empieza con el fraccionamiento del crudo en las columnas de destilación, obteniendo diferentes grupos de hidrocarburos que se separan según su punto de ebullición. Los derivados se someten a transformaciones químicas para poder ser comercializados. Una vez obtenidos los productos en la planta de producción, pasan a analizarse en el laboratorio. Para conocer el rango de ebullición de los productos acabados, se realiza la destilación atmosférica. El conocimiento de dicho rango es esencial para la certificación de la calidad, la conformidad ambiental, el control de procesos de la refinería y para predecir ciertas propiedades físicas, así como la composición y el comportamiento del combustible durante su almacenamiento y uso. El objetivo de este proyecto ha sido estudiar la precisión de un nuevo analizador de destilación simulada para muestras de gasóleo, formado por un cromatógrafo de gases y un detector de ionización de llama. Se ha estudiado la repetitividad y reproductibilidad, analizando una muestra de gasóleo de inspección, y se han comparado los valores con los establecidos por las normas ASTM D86 y UNE-EN ISO 3924. Éste estudio se ha acompañado de una comparación entre la destilación atmosférica y la destilación simulada, para comprobar si el método de destilación simulada puede substituir al de destilación atmosférica. Finalmente se ha calculado un factor de ajuste que permita obtener resultados comparables entre los dos métodos. Este proyecto se ha realizado en el laboratorio de Repsol S.A., bajo la supervisión de Guillermo Encinas, jefe de laboratorio de Repsol Petróleo, y Enric Ruiz, químico del laboratorio.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Ruiz Morillas, Enric; Larrechi Garcia, Maria Soledad
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Higuero Guerra, Miriam
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Estudi de precisió d’un analitzador de destil·lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID) Accuracy study of a gasoil simulated distillation analyzer by gas chromatography (GC-FID) Estudio de precisión de un analizador de destilación simulada de gasoil mediante cromatografia de gases (GC-FID)
  Data de la defensa del treball: 2017-01-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: precisió, destil·lació, gasoil, cromatografia de gasos accuracy, distillation, gasoil, gas chromatography precisión, destilación, gasoil, cromatografia de gases
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi de precisió d’un analitzador de destil·lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID)
  Director del projecte: Encinas Pajares, Guillermo
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar