Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X300

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1355
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1355
 • Autors:

  Ibañez Mauri, Irina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-16
  Resum: El presente estudio pretende desarrollar la optimización del uso de la fusión de muestras en una planta cementera mediante una perladora para mejorar la precisión de los resultados del análisis por fluorescencia de rayos X respecto a los que se realizan actualmente con pastillas prensadas. Para llevar a cabo el experimento se han reunido diferentes muestras de la fábrica de Alcanar para optimizar todos los parámetros de la perladora: tiempo, temperatura, cantidad de muestra y fundente, ángulo de agitación y velocidad de agitación. Se han realizado diferentes calibrados mediante fluorescencia de rayos X para terminar de optimizar el control del proceso del cemento. Se han propuesto un tiempo y una temperatura de análisis para establecer el uso de la fusión de perlas en el control del proceso de producción del cemento. The present study aims to develop the optimal use of the fusion of samples in a cement plant with a fluxer in order to improve the accuracy of analysis results by X-Ray Florescence compared to the currently performed with pressed powders. So as to carry out the experiment, different samples have been used to optimize all parameters of a fluxer: time, temperature, amount and flux-to-sample ratio, agitation angle and speed. Several relationships have been done by X-Ray Florescence in order to optimize the control of the cement process. Time and temperature of analysis have been proposed to set using beads fusion in the control process of cement production. El present estudi pretén desenvolupar la optimització de l’ús de la fusió de mostres en un planta cimentera mitjançant una perladora a tal fi de millorar la precisió dels resultats de l’anàlisi per fluorescència de raig X respecte els que es realitzen actualment amb pastilles premsades. Per dur a terme l’experiment s’han agafat diferents mostres de la fàbrica d’Alcanar per tal d’optimitzar tots els paràmetres de la perladora: temps, temperatura, quantitat de mostra i fundent, angle d’agitació i % velocitat d’agitació. S’han realitzat diferents calibratges mitjançant fluorescència de raig X per acabar d’optimitzar el control del procés del ciment. S’han proposat un temps i una temperatura d’anàlisi per establir l’ús de la fusió de perles en el control del procés de producció del ciment.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Ibañez Mauri, Irina
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Optimización de la fusión de perlas en una industria cementera mediante la puesta en funcionamento de la nueva perladora Katanax X300 Optimitzation of the fusion beads in a cement plant through the start-up of the new fluxer Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X300
  Data de la defensa del treball: 2017-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: perla, pastilla, precisión bead, pressed powder, precision perla, pastilla, precisió
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X300
  Director del projecte: Igual Ripollés, Joan
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar