Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1358
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1358
 • Autors:

  Llop Sambró, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-17
  Resum: Hoy en día, la mayoría de los suelos de hormigón de zonas de estacionamiento, locales industriales, comerciales, etc., están sometidos a un alto desgaste mecánico. Para evitar este deterioro, se utilizan recubrimientos epoxi pigmentados. En primer lugar, se aplica una capa de imprimación directamente al sustrato y luego varias capas superiores para el acabado. El propósito de este trabajo experimental ha sido encontrar un método que asegure una apariencia excelente y una funcionalidad óptima de pinturas y revestimientos, eliminando uno de los fenómenos más indeseables en pinturas tales como burbujas. Los productos estudiados han sido la capa de imprimación Epoxy 100 y la capa superior EP Coat 100, ambas con una alarmante generación de burbujas. Una de las principales opciones para resolver este problema es la adición de un aditivo antiespumante, que produce el ascenso de estas burbujas a la superficie del recubrimiento y la rotura inmediata. Se han realizado una serie de experimentos variando los diferentes sustratos y aplicadores, aumentando y reduciendo la concentración de aditivos, intercambiando algunos antiespumantes por otros, entre muchos otros. La conclusión final es una propuesta para reemplazar el aditivo antiespumante por otro con mejores características antiespumantes y el aditivo superficial por uno de silicona que mejore la nivelación. Además, la dosis aditiva de cada uno de ellos también se ha modificado, reduciendo la concentración de aditivo antiespumante e incrementando la concentración del aditivo nivelante. De esta manera, se mejora el aspecto del recubrimiento y, en consecuencia, su funcionalidad y estética. Nowadays, most concrete floors of parking, industrial and commercial premises, etc., are subjected to a high mechanical wear. To avoid this deterioration, pigmented epoxy coatings are used. First of all, one coat of primer is applied directly to the substrate and then several top coats for finishing. The purpose of this experimental work has been to find a method to ensure excellent appearance and optimal functionality of paints and coatings, removing one of the most undesirable phenomena in paintings such as bubbles. The products studied have been the primer coat Epoxy 100 and the top coat EP Coat 100, both with an alarming bubble generation. One of the main options to solve this problem is the defoamer additive, makes the bubbles rise to the surface of the coating and break. Various experiments have been tried varying the different substrates and applicators, increasing and reducing the concentration of additives, exchanging some defoamers for others, among many others. The final conclusion is a proposal to replace the defoamer additive with another with better defoaming characteristics and the surface additive by a silicone one that improves the leveling. Besides this, the additive dose of each of them has also been modified, reducing the concentration of defoamer additive and increasing the concentration of the leveling additive. In this way, the coating appearance improves and consequently its functionality is better. Avui dia, la majoria dels sòls de formigó de zones d'estacionament, locals industrials, comercials, etc., estan sotmesos a un alt desgast mecànic. Per evitar aquest deteriorament, s'utilitzen recobriments epoxi pigmentats. En primer lloc, s'aplica una capa d'imprimació directament al substrat i després diverses capes superiors per a l'acabat. El propòsit d'aquest treball experimental ha estat trobar un mètode que asseguri una aparença excel·lent i una funcionalitat òptima de pintures i revestiments, eliminant un dels fenòmens més indesitjables en pintures com ara les bombolles. Els productes estudiats han estat la capa d'imprimació Epoxy 100 i la capa superior EP Coat 100, totes dues amb una alarmant generació de bombolles. Una de les principals opcions per resoldre aquest problema és l'addició d'un additiu antiescumant, que produeix l'ascens d'aquestes bombolles a la superfície del recobriment i el trencament immediat. S'han realitzat una sèrie d'experiments variant els diferents substrats i aplicadors, augmentant i reduint la concentració d'additius, intercanviant alguns antiescumants per uns altres, entre molts altres. La conclusió final és una proposta per reemplaçar l'additiu antiescumant per un altre amb millors característiques antiescumants i l'additiu superficial per un de silicona que millori l'anivellament. A més, la dosi additiva de cada un d'ells també s'ha modificat, reduint la concentració d'additiu antiescumant i incrementant la concentració de l'additiu anivellant. D'aquesta manera, es millora l'aspecte del recobriment i, en conseqüència, la seva funcionalitat i estètica.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Llop Sambró, Sandra
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Mejora de la actividad desespumante en pinturas de recubrimiento epoxídicas Improvement of defoamer activity on epoxy coating paints Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: actividad desespumante, pinturas epoxídicas defoamer activity, pintures epoxídiques activitat desescumant, pintures epoxídiques
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques
  Director del projecte: Díaz Giménez, María Yolanda
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar