Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1363
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1363
 • Autors:

  Montiel Campanón, Luis
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-18
  Resum: Els Imants Monomoleculars (SMMs; de l'anglès Single Molecule Magnets) són materials magnètics on els dominis magnètics comprenen molècules individuals. Aquesta característica pot portar al desenvolupament d'aplicacions relacionades amb l'emmagatzematge d'alta densitat d'informació digital. En aquest projecte, s'han intentat sintetitzar nous complexos papallona tetranuclears [TMIII2DyIII2 (μ3-OMe)2(amino-polialcohol)2(àcid carboxílic)4(MeOH)4](NO3)2 {TM = Co i V} utilitzant diferents amino-polialcohols i àcids carboxílics com lligands pont. Aquests complexos, que poden mostrar comportament de SMM, s'han caracteritzat per difracció de raigs X de monocristall, quan ha estat possible, i espectroscòpia IR. L'únic complex que ha estat capaç de cristal·litzar en forma de monocristalls i, per tant, s'ha dut a terme un millor procés de caracterització del compost, és el complex [CoIII2DyIII2(μ3-OMe)2(BDEA*)2(O2CPh)4(MeOH)4](NO3)2. Quant als altres complexos papallona de cobalt, la síntesi dels complexos tetranuclears {CoIII2DyIII2} s'ha verificat per espectroscòpia IR, mentre que cap dels complexos tetranuclears de vanadi {VIII2DyIII2} s'ha sintetitzat satisfactòriament. * BDEA = N-Butildietanolamina doblement desprotonada Single Molecule Magnets (SMMs) are magnetic materials where the magnetic domains comprise individual molecules. This feature can lead to the development of applications related to high-density digital information storage. In this project, new tetranuclear butterfly complexes [TMIII2DyIII2(μ3-OMe)2(amino-polyalcohol)2(carboxylic acid)4(MeOH)4](NO3)2 {TM = Co and V} have been tried to synthesize utilizing different amino-polyalcohols and carboxylic acids as bridging ligands. These complexes, which may display SMM behaviour, have been characterized by single crystal X-Ray diffraction, when possible, and IR spectroscopy. [CoIII2DyIII2(μ3-OMe)2(BDEA*)2(O2CPh)4(MeOH)4](NO3)2 is the only complex which has been able to crystallize as single crystals and further characterisation of the molecule has been carried out. As for the other butterfly complexes, the synthesis of the other {CoIII2DyIII2} complexes has been verified by IR spectroscopy, while none of {VIII2DyIII2} complexes have been successfully synthesized. *BDEA= doubly deprotonated N-Buthyldiethanolamine Los Imanes Monomoleculares (SMMs; del inglés Single Molecule Magnets) son materiales magnéticos donde los dominios magnéticos comprenden moléculas individuales. Esta característica puede llevar al desarrollo de aplicaciones relacionadas con el almacenamiento de alta densidad de información digital. En este proyecto, se han intentado sintetizar nuevos complejos mariposa tetranucleares [TMIII2DyIII2 (μ3-OMe)2(amino-polialcohol)2(ácido carboxílico)4(MeOH)4](NO3)2 {TM = Co y V} utilizando diferentes amino-polialcoholes y ácidos carboxílicos como ligandos puente. Estos complejos, que pueden mostrar comportamiento de SMM, se han caracterizado por difracción de rayos X de monocristal, cuando ha sido posible, y espectroscopia IR. El único complejo que ha sido capaz de cristalizar en forma de monocristales y, por lo tanto, se ha llevado a cabo un mejor proceso de caracterización del compuesto, es el complejo [CoIII2DyIII2(μ3-OMe)2(BDEA*)2(O2CPh)4(MeOH)4](NO3)2. En cuanto a los otros complejos mariposa de cobalto, la síntesis de los complejos tetranucleares {CoIII2DyIII2} se ha verificado por espectroscopía IR, mientras que ninguno de los complejos tetranucleares de vanadio {VIII2DyIII2} se han sintetizado satisfactoriamente. * BDEA = N-Butildietanolamina doblemente deprotonada
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Montiel Campanón, Luis
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Síntesi i caracterització d'Imants Monomoleculars de {CoIII2DyIII2} i {VIII2DyIII2} Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets Síntesis y caracterización de Imanes Monomoleculares de {CoIII2DyIII2} y {VIII2DyIII2}
  Data de la defensa del treball: 2017-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Imant monomolecular, complex papallona Single Molecule magnet, butterfly complex Imán monomolecular, complejo mariposa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets
  Director del projecte: Benjamin, Sophie
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar