Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1367
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1367
 • Autors:

  Rández Garbayo, Javier
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-19
  Resum: L’interès d’aquest projecte es basa en el desenvolupament de complexos metàl·lics com potencials agents terapèutics i entendre la seva química en sistemes biològics. Actualment, un dels majors focus en desenvolupament es la síntesis de nous complexos organometàl·lics de ruteni com potencials agents anticancerós. Els compostos [(η6- arene)(Oxalat)(PTA)Ru] y [(η6- arene)(PTA)RuCl2] han demostrat clarament que el Ru(η6-arene) pot produir complexos amb alta activitat contra tumors primaris i secundaris. Es interesant l’extensa diversitat d’estructures dels compostos de Ru(η6-arene) amb el objectiu de millorar la selectivitat i la activitat contra la metàstasis. El objectiu es la síntesis de complexos mononuclears de Ru(η6-arene) a través de la reacció de RuCl3.xH2O amb un diè com precursor seguit per la reacció amb un lligand fosfina o lligand quelat. Varius diens son reaccionats amb RuCl3.xH2O en MeOH/EtOH o acetona/H2O per formar un intermedi amb formula [(η6-arene)RuCl2]2 seguit per la reacció amb PTA (1,3,5- Triaza-7-fosfatadamantano) Research interests are based around the development of metal complexes as potential therapeutic agents and understanding their chemistry in biological systems. One major focus currently is the development of new organometallic ruthenium complex as potential anticancer agents. [(η6-arene)(Oxalate)(PTA)Ru] and [(η6- arene)(PTA)RuCl2]1,2 compounds have clearly demonstrated that the Ru(η6-arene) can produce complex with high activity against primary and secondary tumours. It is intended to extend the structural diversity of Ru Compounds (η6-arene) with the aim of improving selectivity and activity against metastasis. The aim is to form a Ru mononuclear complex (η6-arene) through the reaction of RuCl3.xH2O with a diene as a precursor followed by reaction with a phosphine ligand or ligand chelate. Various dienes are reacted with RuCl3.xH2O in MeOH /EtOH or Acetone /H2O to form an intermediate with formula [(η6-areneRuCl2]2 followed by a reaction with PTA (1,3,5- Triaza-7-phosphateamantane).3 El interés de este proyecto se basa en el desarrollo de complejos metálicos como potenciales agentes terapéuticos y entender su química en sistemas biológicos. Actualmente, uno de los mayores focos en desarrollo es la síntesis de nuevos complejos organometálicos de rutenio como agentes potenciales anticáncer. Los compuestos [(η6- areno)(Oxalato)(PTA)Ru] y [(η6- areno)(PTA)RuCl2] han demostrado claramente que el Ru(η6-areno) puede producir complejos de alta actividad contra tumores primarios y secundarios. Es interesante la extensa diversidad de estructuras de los compuestos de Ru(η6-areno) con el objetivo de mejorar la selectividad y la actividad contra la metástasis. El objetivo es la síntesis de complejos mononucleares de Ru(η6-areno) a través de la reacción de RuCl3.xH2O con un dieno como precursor seguido por la reacción con un ligando fosfina o ligando quelato. Varios dienos son reaccionados con RuCl3.xH2O en MeOH/EtOH o acetona/H2O para formar un intermedio con formula [(η6-areno)RuCl2]2 seguido por la reacción con PTA (1,3,5- Triaza-7-fosfatoadamantano)
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Fernández Gutierrez, Maria Elena
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Rández Garbayo, Javier
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Compostos basats en Ru(η6-areno) la nova farmacologia anticancer Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology Compuestos basados en Ru(η6-areno) la nueva farmacologia anticancer
  Data de la defensa del treball: 2017-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ru(η6-areno), anticancer Ru(η6-arene), anticancer Ru(η6-areno), anticancer
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology
  Director del projecte: Murray, Benjamin.S
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar