Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1370
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1370
 • Autors:

  Sales Escoda, Dídac
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-22
  Resum: Avui en dia, els fertilitzants ecològics són importants i el seu us ha incrementat la concentració de coure en els sòls de vinya. Una alta concentració de coure en els sòls pot ser perjudicial; per tant, en aquest projecte es va desenvolupar un mètode per a la determinació del coure per a ser capaços de controla la concentració de coure. El coure va ser determinat per espectroscòpia d’absorció atòmica després de realitzar una extracció de coure dels sòls. Es van utilitzar 4 mètodes diferents de extracció, el NH4OAc i Mehlich-1 per al coure d’intercanvi, el EDTA per al coure disponible i el Mehlich-3 per al coure total. El mètode de Mehlich-1 va ser descartat degut a un poder d’extracció baix. Per a validar els mètodes es va determinar la repetibilitat, la recuperació i la incertesa. En les mostres que es van obtenir baixa repetibilitat no es van realitzar els càlculs. Nowadays, ecologic fertilizers are of great importance and their use increases the concentration of copper in the soils of the vineyard. A high concentration of copper in the soils can be harmful; therefore, in this project a method for the determination of copper was developed to be able to determine the concentration of copper in the soils of vineyard. The cooper was determined by atomic absorption spectroscopy after an extraction of copper from the soil. Four different extraction methods were evaluated, namely NH4OAc and Mehlich-1 for the exchange copper, EDTA for available copper and Mehlich-3 for total copper. The Mehlich-1 method was ruled out due to low extraction power. To validate the methods the repeatability, the recovery and the uncertainty were determined. In the samples that had low repeatability the calculations were not performed. Hoy en día, los fertilizantes ecológicos son importantes y su uso ha incrementado la concentración de cobre en los suelos de los viñedos. Una alta concentración de cobre en los suelos puede ser perjudicial; por lo tanto, en este proyecto se desarrolló un método para la determinación de cobre para ser capaces de controlar la concentración de cobre El cobre fue determinado por espectroscopia de absorción atómica después de realizar una extracción de cobre en los suelos. Se utilizaron 4 métodos diferentes de extracción, el NH4OAc y Mehlich-1 para el cobre de intercambio, el EDTA para el cobre disponible y el Mehlich-3 para el cobre total. El método del Mehlich-1 fue descartado debido a un poder de extracción bajo. Para validar los métodos se determinó la repetitividad, la recuperación y la incertidumbre. En las muestras que se obtuvieron baja repetitividad no se realizaron los cálculos.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sales Escoda, Dídac
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya Development of a method of determination of copper in vineyard soils Puesta a punto de un método de determinación de cobre en suelos de viñedo
  Data de la defensa del treball: 2017-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Coure, Sòls de vinya, Determinació Copper,Vineyard soil, Determination Cobre, Suelo de viñedo, Determinación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya
  Director del projecte: Masquè Tell, M. Carmen
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar