Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Avaluació de la qualitat de l'aire

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1375
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1375
 • Autors:

  Sanmartin Seyós, Joel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-29
  Resum: Aquest estudi descriu l'optimització i la validació d'un mètode analític per determinar els productes de degradació més comuns de 1,3-butadieno, inclosos en mostres d'aire per mostreig actiu en tubs adsorbents, seguits de desorció tèrmica i cromatografia de gassos - espectrometria de masses. Carbopack X va ser l’adsorbent sòlid seleccionat per desenvolupar aquest mètode, a més, es van realitzar proves en atmosferes entorn del 60% d'humitat relativa, per estudiar la hidrofobicitat de l’adsorbent sòlid seleccionat. Els límits de detecció del mètode van ser entre 0,002 i 0,004 μg/m3 per un volum de mostra de 12 L (velocitat constant de 50 ml/min). Els resultats de repetibilitat (n = 5, 2,5ng) expressats com percentatge de desviació estàndard relatiu, van ser inferiors al 4 % per acetaldehid, 1,3-butadieno i propanal, els compostos restants tenien valors inferiors al 10 %. Es van analitzar mostres d'aire urbà de El Morell i Puigdelfí recollides en condicions meteorològiques favorables. Es van trobar concentracions d'acetaldehid, 1,3-butadieno i furan entre 0,04 i 2,66 μg/m3. This study describes the optimization and validation of an analytical method for determining the most common degradation products of 1,3-butadiene, included, in air samples by active sampling on sorbent tubes, followed by thermal desorption and gas chromatography-mass spectrometry. Carbopack X was the solid sorbent selected to develop this method, in addition, tests in atmospheres around 60 % relative humidity, were performed to study the hydrophobicity of the selected solid sorbent. The method detection limits were between 0,002 and 0,004 μg/m3 for a sample volume of 12 L (constant flow rate of 50 mL/min). The repeatability results (n=5, 2,5ng) expressed as relative standard deviation percentage, were lower than 4% for acetaldehyde, 1,3-butadiene and propanal, the remaining compounds had values lowest than 10 %. Urban air samples from El Morell and Puigdelfí collected under favourable weather conditions were analyzed. Concentrations of acetaldehyde, 1,3-butadiene and furan ranging between 0,04 and 2,66 μg/m3 were found. Este estudio describe la optimización y validación de un método analítico para determinar los productos de degradación más comunes del 1,3-butadieno, incluidos en muestras de aire por muestreo activo en tubos de adsorbente, seguido de desorción térmica y cromatografía de gases-espectrometría de masas. Carbopack X fue el adsorbente sólido seleccionado para desarrollar este método, además, se realizaron ensayos en atmósferas alrededor del 60% de humedad relativa, para estudiar la hidrofobicidad del adsorbente sólido seleccionado. Los límites de detección del método estaban entre 0,002 y 0,004 μg/m3 para un volumen de muestra de 12 L (caudal constante de 50 ml/min). Los resultados de repetitividad (n = 5, 2,5 ng) expresados como porcentaje de desviación estándar relativa, fueron inferiores al 4 % para el acetaldehído, el 1,3-butadieno y el propanal, los restantes tenían valores inferiores al 10 %. Se analizaron las muestras urbanas de El Morell y Puigdelfí recogidas en condiciones climáticas favorables. Se encontraron concentraciones de acetaldehído, 1,3-butadieno y furano entre 0,04 y 2,66 μg/m3.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sanmartin Seyós, Joel
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Avaluació de la qualitat de l'aire Evaluation of the air quality Avaluación de la calidad del aire
  Data de la defensa del treball: 2017-07-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: 1,3-butadiè, Degradació, Calidad del aire 1,3-butadiene, Degradation, Air quality 1,3-butadieno, Degración, Qualitat de l'aire
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Avaluació de la qualitat de l'aire
  Director del projecte: Borrull Ballarín, Francesc
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar