Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1381
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1381
 • Autors:

  Sunyol Ocón, Carles
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-31
  Resum: S’han preparat i caracteritzat catalitzadors de níquel suportats en argiles per transformar el furfural de la biomassa en alcohol tetrahidrofurfurílic (THFA) per a una posterior obtenció de productes d’interès. Així mateix, s’han modificat les argiles per acidificar-les – bescanvi iònic amb nitrat d’amoni i calcinació- o basificar-les – impregnació amb òxid de magnesi- i avaluar l’activitat catalítica. La caracterització de les mostres s’ha realitzat mitjançant fisisorció de N2, espectroscòpia UV-Visible, espectroscòpia FT-IR, anàlisi termogravimètric, difracció de raigs X i microscòpia electrònica de transmissió. El catalitzador format per l’argila MK-10 recoberta per òxid de magnesi i un 40% de níquel mostra una alta conversió, més del 99%, i selectivitat a THFA del 97%. Nickel catalysts supported on mesoporous clays have been prepared and characterized for the transformation of furfural from biomass to tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) in order to obtain products of interest. Likewise, clays have been modified by introducing acidity – ammonium exchange and calcination- and basicity – magnesium oxide impregnation-. Catalytic activity has also been tested. Samples were characterized by N2 physisorption, UV-Visible spectroscopy, FT-IR spectroscopy, thermogravimetric analysis, X-Ray diffraction and transmission electron microscopy. Catalyst formed by MK-10 clay covered by magnesium oxide and 40% of nickel show high conversion, higher than 99%, and 97% of THFA selectivity. Se han preparado y caracterizado catalizadores de níquel soportados en arcillas para transformar el furfural de la biomasa en alcohol tetrahidrofurfurílico (THFA) para una posterior obtención de productos de interés. Asimismo, se han modificado las arcillas para acidificarlas – intercambio iónico con nitrato de amonio y calcinación- o basificarlas – impregnación con óxido de magnesio- i evaluar la actividad catalítica. La caracterización de las muestras se ha realizado mediante fisisorción de N2, espectroscopia UV-Visible, espectroscopia FT-IR, análisis termogravimétrico, difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión. El catalizador formado por la arcilla MK-10 recubierta por óxido de magnesio y un 40% de níquel muestra una alta conversión, más del 99%, y selectividad a THFA del 97%.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Sunyol Ocón, Carles
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural Use of nickel catalysts to obtain tetrahydrofurfuryl alcohol from furfural Uso de catalizadores de níquel para la obtención de alcohol tetrahidrofurfurílico a partir de furfural
  Data de la defensa del treball: 2017-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: furfural, tetrahidrofurfuril alcohol, catàlisi heterogènia furfural, tetrahydrofurfuryl alcohol, heterogeneous catalysis furfural, tetrahidrofurfuril alcohol, catálisis heterogénea
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural
  Director del projecte: Salagre Carnero, Pilar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar