Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Agències de viatges

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1407
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1407
 • Autors:

  DALMAU TAGARRO, MªCINTA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-03-01
  Resum: El principal objetivo de este trabajo final de grado es simular la creación y gestión de una agencia de viajes mayorista de receptivo en España dirigida al mercado luxemburgués. La creación de ésta no se basa en aspectos económicos o jurídicos, sino en un análisis del funcionamiento tanto interno como externo. El TFG está dividido en dos grandes puntos: En el primero se hace un análisis del sector turístico tratando a grandes rasgos datos del turismo a nivel mundial, europeo y estatal. El segundo apartado está dedicado al análisis estratégico de la empresa donde se hace una presentación de ésta y se estudia en profundidad tanto el mercado al cual irán dirigidos los paquetes turísticos como de los productos que se pretenden comercializar. En este apartado se desarrolla también un DAFO para poder ver cuáles son los puntos fuertes de la empresa o cuales son las cosas que se deben mejorar para que el tour operador pueda sobrevivir en el mercado. The main purpose of this final project is to simulate the creation and management of a travel agency. The organization is based in Spain and targets its products to the market in Luxembourg. The establishment of the agency is not based on economic or legal aspects but on an analysis of its internal as well as external operations. The project can be divided into two main sections: First we show an analysis of the touristic sector, where we expose world, European as well as local data. We then introduce an evaluation of the organization, where we present an exhaustive analysis of the market the company wants to hit and the touristic packages and products it wants to commercialize. In this section we also show a SWOT to explain the strong points of the company as well as the aspects that need improvement for the success of the organization. El principal objectiu d'aquest treball final de grau és simular la creació i gestió d'una agència de viatges majorista de receptiu a Espanya dirigida al mercat luxemburguès. La creació d'aquesta no es basa en aspectes econòmics o jurídics, sinó en un anàlisi del funcionament tant intern com extern. El TFG està dividit en dos grans punts: En el primer es fa una anàlisi del sector turístic tractant a grans trets dades del turisme a nivell mundial, europeu i estatal. El segon apartat està dedicat a l'anàlisi estratègic de l'empresa on es fa una presentació d'aquesta i s'estudia en profunditat tant el mercat al qual aniran dirigits els paquets turístics com els productes que es pretenen comercialitzar. En aquest apartat es desenvolupa també un DAFO per poder veure quins són els punts forts de l'empresa o quines són les coses que s'han de millorar perquè el tour operador pugui sobreviure en el mercat.
  Matèria: Agències de viatges
  Idioma: Castellà
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: DALMAU TAGARRO, MªCINTA
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA CREATION OF A WHOLESALE TRAVEL AGENCY CREACIÓ D'UNA AGENCIA DE VIATGES MAJORISTA
  Data de la defensa del treball: 2014-06-04
  Paraules clau: tour operador, receptivo, Luxemburgo TTOO, receptive, Luxembourg majorista, receptiu, Luxemburg
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA
  Director del projecte: Hernandez Lara, Ana Beatriz
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Agències de viatges
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar