Treballs Fi de Grau> Geografia

L'emplaçament ideal d'un hotel rural

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1424
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1424
 • Autors:

  Bonet Herrero, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-03-06
  Resum: Aquest treball busca donar resposta a una pregunta clau a l’hora de plantejar-se la creació d’un nou hotel: Quin és l’emplaçament ideal? El projecte pretén iniciar un negoci hoteler dins de l’àmbit rural i seguint criteris de sostenibilitat ambiental. El primer pas, i objectiu principal del treball, serà determinar el lloc on s’ubicarà. Aquesta qüestió pot ser un factor clau per l’ èxit o pel fracàs del projecte. Els turistes cada vegada són més experts, saben que volen i com ho volen, exigeixen serveis de qualitat, innovació i, sobretot, busquen gaudir de noves experiències. Tot això fa que el lloc triat per a l’hotel hagi d’anar acompanyat per un conjunt serveis i productes turístics que completin l’experiència del client durant la seva estada. La proposta d’aquest treball serà un hotel petit de 4 estrelles amb 20 habitacions, que disposi de zona spa, i emplaçat en un punt geogràfic rural molt atractiu. D’aquesta manera, la combinació dels dos factors, hotel més ubicació, pretén aconseguir que el client senti que està en un lloc privilegiat on poder gaudir, a més, d’activitats d’oci complementàries que l’aportin noves i diferents experiències que satisfacin totes les seves necessitats. Per assolir l’objectiu del projecte s’ha analitzat, en primer lloc, el context del turisme rural a Catalunya i Espanya. Seguidament, s’ha realitzat un estudi de mercat, on, a través de diverses variables, s’ha anat acotant la zona d’estudi fins arribar a trobar el lloc ideal. Les variables emprades són el clima, el paisatge, els actius turístics o l’oferta d’oci complementària de la zona; així com l’estudi de la competència, tant quantitativa com qualitativament. Per tant, aquest treball acaba donant com a resultat un producte turístic que aconsegueix integrar l’hotel al seu entorn, respectant el medi ambient i aprofitant els valors presents al territori. This project would like to give an answer to a key question when you want to create a new hotel: which is the ideal location? The project wants to run a rural hotel business following sustainable methods. The fist point, and the main goal, is decided where is going to be placed the hotel. This question could be a key factor to keeps de success or not. At present, tourists are becoming more experts. They know what and how they want for themselves and they demand quality services, innovation and new experiences. This situation made that the place chosen to place the hotel have to accompanied by a group of services and tourist products that completed the experience of the costumer during his stay. The proposal of this work will be a small 4 stars hotel with 20 rooms and a spa area placed in a very attractive geographical point. In this way, the combination of the two factors, hotel and location, pretends to achieve that the customer feel that is in a privileged place where can enjoy at the same time of complementary leisure activities that contribute new and different experiences that satisfy all his needs. To attain the aim of the project has analysed, in the first place, the context of the rural tourism in Catalonia and in Spain. Then, it has realised a market study using several variables to delimit the study area reaching find the ideal place. The variables employed are climate, landscape, tourist inputs or complementary leisure offer of the zone. In the same way, it has realised a competitiveness study considering quantitative and qualitative aspects. Therefore, this work finishes giving as a result a tourist product that achieves to integrate the hotel to his surroundings, respecting environment and taking advantage of the values presents in the territory. Este Trabajo busca dar respuesta a una pregunta clave a la hora de plantearse la creación de un nuevo hotel: ¿Cuál es el emplazamiento ideal? El proyecto pretende iniciar un negocio hotelero dentro de ámbito rural i siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental. El primer paso, i objetivo principal del trabajo, será determinar el sitio donde se ubicará. Esta cuestión puede ser un factor clave para el éxito o el fracaso del proyecto. Los turistas cada vez son más expertos, saben que quieren y como lo quieren, exigen servicios de calidad, innovación i, sobretodo, disfrutar de nuevas experiencias. Todo esto hace que el sitio elegido para el hotel tenga que ir acompañado por un conjunto de servicios y productos turísticos que completen la experiencia del cliente durante su estancia. La propuesta de este trabajo será un hotel pequeño de 4 estrellas con 20 habitaciones, que disponga de zona spa, y emplazado en un punto geográfico rural muy atractivo. De esta manera, la combinación de los dos factores, hotel más ubicación, pretende conseguir que el cliente sienta que está en un sitio privilegiado donde poder disfrutar, además, de actividades de ocio complementarias que le aporten nuevas y diferentes experiencias que satisfagan todas sus necesidades. Para conseguir el objetivo del proyecto se ha analizado, en primer lugar, el contexto del turismo rural a Cataluña y España. Seguidamente, se ha realizado un estudio de mercado, donde, a través de diversas variables, se ha ido acotando la zona de estudio hasta llegar a encontrar el lugar ideal. Las variables utilizadas son el clima, el paisaje, los activos turísticos o la oferta de ocio complementaria de la zona; así como el estudio de la competencia, tanto cuantitativa como cualitativamente. Por tanto, este trabajo acaba dando como resultado un producto turístico que consigue integrar el hotel en su entorno, respetando el medio ambiente y aprovechando los valores presentes en el territorio.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Departament: Geografia
  Estudiant: Bonet Herrero, Marc
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'emplaçament ideal d'un hotel rural The ideal location of a rural hotel El emplazamiento ideal de un hotel rural
  Data de la defensa del treball: 2015-09-03
  Paraules clau: Paisatge, qualitat, sostenibilidad Landscape, quality, sustainability Paisaje, calidad, sostenibilidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'emplaçament ideal d'un hotel rural
  Director del projecte: Queralt Basterra, Joaquim
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar