Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Creació d'una casa rural a Siurana

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1431
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1431
 • Autors:

  Moix Genè, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-03-07
  Resum: La finalitat d’aquest treball de final de grau és realitzar un pla de negoci per implantar una empresa dedicada al turisme rural al Priorat, concretament al poble de Siurana i la seva denominació comercial serà casa rural “Cal Moix”. La idea és crear una empresa d’allotjament turístic rural en una situació privilegiada dins del municipi. L’objectiu del treball és entendre millor i posar en pràctica totes les matèries que ens han impartit al llarg de la carrera. També entendre millor el món rural i com funciona a Catalunya i especialment a la Costa Daurada, que és on està situada l’empresa. Veure tots els passos necessaris per arribar a crear una empresa que crec que m’ajudaran en un futur. Els primers apartats estaran dedicats a l’anàlisi dels factors externs que poden afectar a l’empresa, el mercat i la oferta que hi ha en aquesta zona, a Catalunya i a la resta de l’Estat. S’ha realitzat un estudi de la competència directa dins de la Costa Daurada i especialment dels establiments que queden dins del propi municipi de Siurana. S’ha realitzat, també, un anàlisi dels factors interns que tindrà l’empresa on s’han especificat la localització, els costos, les operacions i processos que seguirà l’empresa, la descripció de l’empresa, la missió, els valors i la visió que tindrà, la forma jurídica i l’anàlisi dels llocs de treball que es crearan. Es suma un pla de màrqueting per estructurar la part de la promoció i la imatge que s’oferirà als clients. Finalment, es farà un anàlisi financer que ens ajudarà a saber si és rentable o no crear aquesta empresa desprès de veure totes les variables que poden afectar en el seu rendiment i productivitat. De totes les dades que extraiem dels diferents apartats i sobretot de l’apartat de l’anàlisi financer es pot dir que l’esforç de la inversió inicial és recompensat pels beneficis futurs i que la idea d’implantar aquest negoci resultarà rentable. Per tant el resultat d’aquest pla d’empresa és que el negoci és viable. The purpose of this Final Project is to make a business plan to implement a company dedicated to rural tourism in Priorat, specifically in the town of Siurana and it is trade name will be “Cal Moix. The idea is to create a company of rural tourist accommodation in a privileged location within the town. The study aims to better understand and put into practise all of those subjects that it have been imparted in the university. Also better understand the rural world and how it works in Catalonia and especially in the Costa Daurada, where the company is located. See all the necessary steps to create a company that I think will help me in the future. The first sections will be devoted to the analysis of external factors that can affect the company, the market and offering that exist in this area, in Catalonia and the rest of Spain. It has conducted a study of direct competition within the Costa Daurada and especially of the establishments that are within the municipality of Siurana. It has also carried out an analysis of the internal factors that will have the company where have been specified the location, costs, operations and process that will follow the business, the company description, mission, values and vision, the legal form and the analysis of the jobs that will create. In addition, a marketing plan to structure the part of the promotion and the image that will be offered to costumers. Finally, will take place a financial analysis that will help us to know if it is profitable or not create the company, after seeing all the variables that can affect performance and productivity of company. From all the data we extract from the different sections and above the financial analysis section can be said that the initial investment effort is rewarded by future benefits and that the idea of introducing this business will be profitable. Therefore, the result of this business plan is that the business is viable. La finalidad de este Trabajo de final de grado es realizar un plan de negocio para implantar una empresa dedicada al turismo rural en el Priorato, concretamente en el pueblo de Siurana y su denominación comercial será casa rural “Cal Moix”. La idea es crear una empresa de alojamiento turístico rural en una situación privilegiada dentro del municipio. El objetivo del trabajo es entender mejor y poner en practica todas les materias que se nos han impartido a lo largo de la carrera. También entender mejor el mundo rural y cómo funciona en Catalunya y especialmente en la Costa Daurada, que es donde está situada la empresa. Ver todos los pasos necesarios para llegar a crear una empresa que creo que me ayudaran en un futuro. Los primeros apartados estarán dedicados al análisis de los factores externos que pueden afectar a la empresa, el mercado y la oferta que hay en esta zona, en Catalunya y en el resto del Estado. Se ha realizado un estudio de la competencia directa dentro de la Costa Daurada y especialmente de los establecimientos que quedan dentro del propio municipio de Siurana. Se ha realizado, también, un análisis de los factores internos que tendrá la empresa donde se han especificado la localización, los costes, las operaciones y proceso que seguirá la empresa, la descripción de la empresa, la misión, los valores y la visión de esta, la forma jurídica y el análisis de los puestos de trabajo que se crearan. Se suma un plan de márquetin para estructural la parte de la promoción y la imagen que se ofrecerá a los clientes. Finalmente, se hará un análisis financiero que nos ayudará a saber si es rentable o no crear esta empresa después de ver todas las variables que pueden afectar en su rendimiento y productividad. De todos los datos que extraemos de los diferentes apartados y sobretodo del apartado del análisis financiero se puede decir que el esfuerzo de la inversión inicial es recompensado por los beneficios futuros y que la idea de implantar este negocio resultará rentable. Por lo tanto, el resultado de este plan de empresa es que el negocio es viable.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Moix Genè, Cristina
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Creació d'una casa rural a Siurana Creation of a rural house in Siurana Creación de una casa rural en Siurana
  Data de la defensa del treball: 2015-06-03
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Casa rural, projecte final, pla empresa Rural house, final project, business plan Casa rural, proyecto final, plan empresa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Creació d'una casa rural a Siurana
  Director del projecte: Càmara Turull, Xavier
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar