Treballs Fi de Grau> Geografia

Enoturismo en la región Ica - Perú: Por la ruta del Pisco

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1489
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1489
 • Autors:

  García Moreno, Pilar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-03
  Resum: El present treball de final de grau tracta sobre el desenvolupament del Enoturismo a l'àrea d'estudi, la regió Ica – Perú, per donar informació precisa s'ha realitzat una extensa revisió de la literatura tenint en compte els orígens del Enoturismo, l'ajuda que dóna al desenvolupament rural i factors competitius de les rutes enològiques. En els inicis de la viticultura a la zona d'estudi a més de determinar les zones vitivinícoles del Perú, s'analitzarà la Denominació d'Origen pisco (D.O. pisco) i la controvèrsia que hi ha amb la mateixa. Principalment, en aquest treball, s'analitzarà la denominada “Ruta del pisco”, centrant-nos en com l'administració pública s'implica en aquesta activitat i si els actors de la mateixa coneixen el desenvolupament que es realitza per dinamitzar-la. Un punt important a ressaltar és, el treball de camp que es va realitzar a la zona (Ica) cas d'estudi ja que es van visitar els cellers que constitueixen aquesta ruta i es va poder obtenir informació rellevant per al treball. Finalment, amb tota la informació que es va ser obtenint al llarg del desenvolupament del present treball es van plantejar estratègies per millorar la ruta del pisco. This paper final grade is about the development of wine tourism in the study area, the Ica region - Peru; to give accurate information has made an extensive review of the literature considering the origins of wine tourism, help to give rural development and competitive factors of oenological routes. At the beginning of viticulture in the study area, we will determine the wine regions of Peru also Pisco Designation of Origin (DO pisco) and controversy there with the same will be analyzed. Mainly, in this work, the so - called “Route of pisco“ will be discussed, focusing on how public administration is involved in this activity and if the actors know the same development that is done to invigorate. An important point to note is, the fieldwork that took place in the area (Ica) case study because the wineries that form this route and relevant information could be obtained for work were visited. Finally, with all the information that was obtained during the development of this work they were raised strategies to improve the route of pisco. El presente trabajo de final de grado trata sobre el desarrollo del Enoturismo en el área de estudio, la región Ica – Perú, para dar información certera se ha realizado una extensa revisión de la literatura teniendo en cuenta los orígenes del Enoturismo, la ayuda que da al desarrollo rural y factores competitivos de las rutas enológicas. En los inicios de la viticultura en la zona de estudio además de determinar las zonas vitivinícolas del Perú, se analizará la Denominación de Origen pisco (D.O. pisco) y la controversia que hay con la misma. Principalmente, en este trabajo, se analizará la denominada “Ruta del pisco”, centrándose en como la administración pública se implica en esta actividad y si los actores de la misma conocen el desarrollo que se realiza para dinamizarla. Un punto importante a resaltar es, el trabajo de campo que se realizó en la zona (Ica) caso de estudio ya que se visitaron las bodegas que constituyen esta ruta y se pudo obtener información relevante para el trabajo. Finalmente, con toda la información que se fue obteniendo a lo largo del desarrollo del presente trabajo se plantearon estrategias para mejorar la ruta del pisco.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: García Moreno, Pilar
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Enoturisme a la regió Ica - Perú: Per la ruta del Pisco Wine tourism in Ica - Perú: For the Pisco route Enoturismo en la región Ica - Perú: Por la ruta del Pisco
  Data de la defensa del treball: 2016-06-03
  Paraules clau: Enoturisme al Perú, Ica, Pisco Wine tourism in Peru, Ica , Pisco Enoturismo en Perú , Ica ,Pisco
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Enoturismo en la región Ica - Perú: Por la ruta del Pisco
  Director del projecte: Russo, Antonio Paolo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar