Treballs Fi de Grau> Economia

Les agències de viatge tradicionals, un sector condemant a reinventar-se

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1491
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1491
 • Autors:

  Gómez Borràs, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-03
  Resum: El sector de les agències de viatges és un dels sectors més dinàmics de la economia mundial. Tal com assenyala la Organització Mundial de Turisme; el turisme és una de les activitats econòmiques amb uns nivells de rellevància i de creixements majors a nivell internacional. D'altra banda, la OMT assenyala al seu comunicat de premsa del 18 de Gener de 2016 que Espanya va rebre l'any 2015 1184 milions de turistes, una xifra un 4,4% superior a la de l'any anterior. A més, segons “Inteltur“ en el seu informe de la balança de pagaments de l'any 2015, la contribució del turisme a la balança de pagaments del país va ascendir a 4968 milions d'euros, el que ha suposat un creixement de 2 punts respecte l'any anterior. El sector de les agències de viatges tradicionals, en contraposició al sector turístic, ha mostrat una davallada tant en la quantitat d'agències de viatges físiques com en el volum de negoci. Aquest fet s'ha degut, principalment, a la competència agressiva generada per les agències de viatges virtuals, que han reduït la quantitat d'intermediaris en el sector i per tant, han reduït considerablement el cost dels seus productes. Per tal de imposar-se a la competència generada per les agències virtuals, aquest projecte es proposa realitzar un anàlisis exhaustiu sobre la creació de valor per part de les agències de viatge de l'Estat Espanyol. La creació de valor s'ha convertit en una eina fonamental per tal de poder jutjar la gestió empresarial de les empreses. Així doncs, de la capacitat de les AAVV tradicionals de crear valor afegit, així com la optimització i utilització de les noves tecnologies per part de les empreses, dependrà, en gran part, la capacitat del sector de teixir un entramat potent i estable. In the last year, tourism continued to be a key driver of the global economic recovery, and a vital contributor to job creation, poverty alleviation, environmental protection and multicultural peace and understanding across the globe. On the other hand, in 2015, according to a press realise on the 18th of January 2016, Spain received 1.184 billion tourists, an increase of 4.4% when compared with the same period last year. Moreover, according to Inteltur’s economic report, Spanish 2015’s tourism contribution to Gross Domestic Product was €4.968 billion - an increase of 2% on previous year. The travel agency sector, in contrast to the tourism industry, has experienced not only a reduction on the amount of travel agencies, but also a decline on turnover. This is mainly due to an increase in the turnover of online agencies, which have reduced the number of intermediaries in this sector and as a result the cost of their products. In order to deal with the competition that on line agencies generate, this assignment intends to carry out an exhaustive analysis about the added value of the travel agencies. The value added has become a main tool in order to achieve the corporate objectives. Finally, the capacity of the traditional travel agencies to add value to their products, and also to optimise and improve their technology will be the key that will offer a stable and solid future growth and development to the industry of the traditional travel agencies. El sector de las agencias de viajes es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que el turismo es una de las actividades económicas más relevantes y con unos índices de crecimiento mayores a nivel internacional. Además, la OMT señala que España recibió en el año 2015, 1184 millones de turistas; una cantidad 4.4 puntos superior a la del año anterior. Además, según “Inteltur“ en su informe sobre la balanza de pagos del año 2015, la contribución del turismo al Producto Interior Bruto del país ascendió a 4968 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento de 2 puntos respecto al año anterior. El sector de las agencias de viajes tradicionales, en contra del sector turístico, ha mostrado una caída continuada en la cantidad de agencias de viajes físicas en los últimos años. Esta disminución ha ido ligada al crecimiento experimentado por las agencias de viaje virtuales, que han reducido la cantidad de intermediarios y, por tanto, han reducido el coste de los viajes. Para imponerse a la competencia generada por las agencias virtuales, este proyecto se propone realizar un análisis exhaustivo sobre el sector de las agencias de viaje, con el objetivo de encontrar soluciones a la caída continuada en la cantidad de agencias de viaje físicas. Los factores como la creación de valor así como potenciar sus puntos fuertes serán claves para lograr imponerse a la competencia generada por las agencias virtuales y aumentar así, el volumen de negocio. Así pues, de la capacidad de las AAVV tradicionales de crear valor añadido a su producto, así como de la optimización y utilización de las nuevas tecnologías dependerá, en gran parte, el éxito o fracaso de un sector que vive épocas convulsas.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Gómez Borràs, Albert
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les agències de viatge tradicionals, un sector condemant a reinventar-se The turnover of the travel agencies Las agencias de viaje tradicionales, un sector condenado a reinventar-se.
  Data de la defensa del treball: 2016-05-30
  Paraules clau: Agències de viatges tradicionals, agències virtuals Travel agencies, online agencies. Agencias de viajes tradicionales, agencias virtuales
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Les agències de viatge tradicionals, un sector condemant a reinventar-se
  Director del projecte: Duro Moreno, Juan Antonio
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar