Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

Una ruta literaria para la Enseñanza de la Literatura. El ejemplo de Poema de Mío Cid

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1545
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1545
 • Autors:

  Gómez Farnós, Jèssica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-24
  Resum: Una ruta literària per a l'Ensenyament de la Literatura. L'exemple de Poema de Mío Cid és un Treball de Fi de Grau que té com a objectiu innovar en els mètodes d'ensenyament de la literatura. El contingut d'aquest treball està organitzat en dues parts molt diferenciades: el primer d'ells, està format per conceptes teòrics i el segon dels apartats està format per l'aplicació pràctica dels mateixos. D'aquesta manera, la teoria que s'inclou aquí està relacionada amb la didàctica de la literatura. Hi podrem trobar tot el que afecta a la seva història, conceptes clau, recursos, així com també incloem una petita al·lusió a l'Educació Literària. A més, aquest apartat teòric està format per una aproximació al gènere èpic però més concretament a Poema de Mío Cid. Un petit anàlisi de l'obra, personatges, tècniques, temàtica, simbologia, entre d'altres aspectes són els que es treballen aquí. Si al·ludim ara a la part pràctica, en ella s'inclou un viatge literari per la geografia cidiana aragonesa que ve acompanyada pels versos, gràcies als quals, podem realitzar un recorregut ben exhaustiu pels topònims aragonesos. A més a més, el treball finalitza amb una proposta d'unitat didàctica que pretén donar cabuda a totes aquelles disciplines a les que pot abastar una obra de la literatura. Així, perseguim que Poema de Mío Cid sigui una obra de l'edat mitjana que es vegi actualitzada i continuada de forma interdisciplinària. A literary tour for Teaching Literature. The example of Poema de Mío Cid is a Degree Final Project which aims to innovate in methods of teaching literature. The content of this paper is organized in two distinct parts: the first, consists in a theoretical concepts and the second consists in the practical application thereof. Thus, the theory that is included here is related to the teaching of literature. In it we find everything pertaining to its history, key concepts, resources and also include a small reference to the literary education. Furthermore, this theoretical section consists of an approach to the epic genre but more specifically Poema de Mío Cid. A short analysis of the play, characters, techniques, themes, symbolism, among others are studied here. If we refer now to the practical part, in it is included a literary journey through the Aragonese geography accompanied by verses, by which we can do a good thorough tour of the Aragonese names. Moreover, the work ends with a proposal of didactic unit that seeks to accommodate all those disciplines which can encompass a work of literature. So, we pursue that Poema de Mío Cid is a medieval work continuously updated and interdisciplinary too. Una ruta literaria para la Enseñanza de la Literatura. El ejemplo de Poema de Mío Cid es un Trabajo de Fin de Grado que tiene como objetivo innovar en los métodos de enseñanza de la literatura. El contenido de este trabajo está organizado en dos partes muy diferenciadas: el primero de ellos, está formado por conceptos teóricos y el segundo de los apartados está formado por la aplicación práctica de los mismos. De este modo, la teoría que se incluye aquí está relacionada con la didáctica de la literatura. En ella podremos encontrar todo lo que atañe a su historia, conceptos clave, recursos, así como también incluimos una pequeña alusión a la Educación Literaria. Además, este apartado teórico está formado por un acercamiento al género épico pero más concretamente a Poema de Mío Cid. Un pequeño análisis de la obra, personajes, técnicas, temática, simbología, entre otros aspectos. Si aludimos ahora a la parte práctica, en ella se incluye un viaje literario por la geografía cidiana aragonesa que viene acompañada por los versos, gracias a los cuales, podemos realizar un recorrido bien exhaustivo por los topónimos aragoneses. Además, el trabajo finaliza con una propuesta de unidad didáctica que pretende dar cabida a todas aquellas disciplinas a las que puede abarcar una obra de la literatura. Así, perseguimos que Poema de Mío Cid sea una obra del Medievo que se vea actualizada y continuada de forma interdisciplinar.
  Matèria: Poema de Mio Cid-Crítica i interpretació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Filologies Romàniques
  Estudiant: Gómez Farnós, Jèssica
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Una ruta literària per a l'Ensenyament de la Literatura. L'exemple de Poema de Mío Cid A Literary route for Teaching Literature. The example of Poema de Mío Cid. Una ruta literaria para la Enseñanza de la Literatura. El ejemplo de Poema de Mío Cid
  Data de la defensa del treball: 2015-06-22
  Paraules clau: Innovació docent literària. Innovation literature teaching. Innovación docente literaria.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Una ruta literaria para la Enseñanza de la Literatura. El ejemplo de Poema de Mío Cid
  Director del projecte: Rodríguez Campillo, María José
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Poema de Mio Cid-Crítica i interpretació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar