Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

Violencia Lingüística

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1548
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1548
 • Autors:

  Campillo Muñoz, Susana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-24
  Resum: Considerant que la violència és un fenomen molt present en l’actualitat, aquest treball té com a objectiu analitzar un tipus de violència específic: la violència lingüística. Concretament, s’ocupa dels graus de violència, com també dels recursos i les tècniques que s’utilitzen per emetre actes de parla violents. Mitjançant un anàlisi dels estudis sobre cortesia, centrat en la descortesia, s’ofereix una proposta de categories de violència i diferents graus. S’analitza un corpus d’exemples extret de les xarxes socials Twitter i Facebook. Considerem que l’apogeu d’aquestes plataformes, el seu ús fàcil i les seves característiques les converteixen en un excel·lent banc de dades per realitzar estudis com els que plantegem al nostre treball. Els resultats obtinguts després de l’anàlisi del corpus mostren l’important pes dels graus alts de violència lingüística a les xarxes socials i la implicitut, en la majoria dels casos, que caracteritza aquests enunciats. Convindria replantejar la necessària explicitut dels actes per a què siguin considerats com a violents. És necessari parar esment en els actes implícits que, com bé demostra l’anàlisi, no treuen part de violència a l’enunciat. Taking into account that, currently, violence is a very frequent phenomenon, this work aims to analyze a specific type of violence, namely linguistic violence. Specifically, our analysis deals with two topics: 1) the different degrees of violence in speech acts and the resources and techniques that are used to produce violent utterances. By considering politeness studies focused on impoliteness, we propose a categorization of violent speech acts that reflects different levels of violence, understanding, therefore, violence as a gradual and non-categorical concept. In order to reach our goals, a corpus of interactions extracted from Twitter and Facebook is analyzed. The rise of social networks, their ease of use and their features make of these platforms an excellent database for this type of analysis. The obtained results show a significant presence of high levels of linguistic violence in social networks. Moreover, results show that the implicitness characterizes in most cases these utterances. Those results led to reconsider the common idea that defends that explicitness is necessary in order to label an action as violent. It would be necessary to pay more attention to the violent implicit content of utterances which, as shown by the analysis, is not less violent than the explicit one. Teniendo en cuenta que la violencia es un fenómeno muy presente en la actualidad, este trabajo tiene el objetivo de analizar un tipo de violencia específico: la violencia lingüística. En concreto, se ocupa de los grados de violencia, así como de los recursos y las técnicas que se utilizan para emitir actos de habla violentos. Con un análisis de los estudios cartesiológicos, centrado en la descortesía, se ofrece una propuesta de categorías de violencia y diferentes grados. Se analiza un corpus de ejemplos extraído de las redes sociales Twitter y Facebook. Consideramos que el auge de estas plataformas, su facilidad de uso y sus características convierten a este tipo de plataformas en un excelente banco de datos para realizar estudios como el que planteamos en nuestro trabajo Los resultados obtenidos tras el análisis del corpus muestran la importante presencia de grados altos de violencia lingüística en las redes sociales y la implicitud, en la mayoría de los casos, que caracteriza a estos enunciados. Cabe, quizá, replantearse la necesaria explicitud de las acciones para que sean consideradas violentas. Es necesario prestar más atención a las acciones implícitas que, como demuestra el análisis, no restan carácter violento al enunciado.
  Matèria: Violència en el llenguatge
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Filologies Romàniques
  Estudiant: Campillo Muñoz, Susana
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Violència Lingüística Linguistic Violence Violencia Lingüística
  Data de la defensa del treball: 2016-06-17
  Paraules clau: Violència, Llenguatge, Xarxes Socials Violence, Language, Social Networks Violencia, Lenguaje, Redes Sociales
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Violencia Lingüística
  Director del projecte: Jiménez López, María Dolores
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Violència en el llenguatge
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar