Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Distribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1568
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1568
 • Autors:

  Gómez Follonier, Agustina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-10
  Resum: En una situació com l’actual, on els intermediaris de la comercialització han adquirit un paper destacable i rellevant, cal plantejar la idoneïtat d’aquesta. Minorar la intermediació potenciant el canal directe esdevindrà l’estratègia proposada en el present treball per aquells hotelers interessats en augmentar el seu poder i control del producte, així com també augmentar els seus ingressos. L’oferta de productes suplementaris inesperats, amb la consegüent fidelització del client, serà el resultat obtingut. In a situation like the current one, where the intermediaries of the commercialization have acquired a prominent and relevant paper, it is necessary to raise the suitability of this one. To lessen the intermediation promoting the direct channel is going to be the strategy proposed in the present project for those hotel managers interested in increase their power and control of the product, as well as to increase their income. The supply of unexpected supplementary products, with the consequent costumer loyalty, will be the result obtained. En una situación como la actual, donde los intermediarios de la comercialización han adquirido un papel destacable y relevante, cabe plantear la idoneidad de ésta. Aminorar la intermediación potenciando el canal directo devendrá la estrategia propuesta en el presente trabajo para aquellos hoteleros interesados en aumentar su poder i control del producto, así como aumentar sus ingresos. La oferta de productos suplementarios inesperados, con la consiguiente fidelización del cliente, será el resultado obtenido.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Gómez Follonier, Agustina
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Distribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler Commercial distribution: tool proposal to promote the direct channel in the hotel industry Distribución comercial: propuesta de herramiento para potenciar el canal directo en el sector hotelero
  Data de la defensa del treball: 2017-06-05
  Paraules clau: distribució comercial, canals de comercialització, canal directe commercial distribution, commercial channels, direct channel distribución comercial, canales de comercialización, canal directo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Distribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler
  Director del projecte: Pié Dols, Laia
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar