Treballs Fi de Grau> Economia

The Next Step of Virtual Reality in Barcelona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1587
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1587
 • Autors:

  Montón Beltrán, Irian
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-15
  Resum: Aquest treball avalua la possibilitat de crear un projecte recreatiu de realitat virtual a Barcelona i dóna el primer pas en l'anàlisi de la seva viabilitat. En primer lloc, defineix els conceptes de realitat virtual, oci i recreació segons les definicions del treball. Després explora l'actual generació de realitat virtual i les seves aplicacions, per introduir el lector en el camp de la realitat virtual recreativa. El focus de l'obra és la ciutat de Barcelona. Després de les parts definitòries, el treball mostra l'estat actual de la realitat virtual recreativa de Barcelona, analitzant els tipus més comuns d'opcions de realitat virtual recreativa que un client pot gaudir a la ciutat. Després identifica quatre problemes principals amb aquestes opcions. Per resoldre aquests problemes, es presenta una proposta de projecte. És un concepte d'un parc de realitat virtual per a la ciutat de Barcelona, que ofereix diferents tipus d'experiències en grup de realitat virtual. Després d'això, es presenta una anàlisi d'oferta i demanda per avaluar, en general, la viabilitat del projecte. L'anàlisi de l'oferta identifica la competència desenvolupant un sistema automatitzat d'estandardització en Microsoft Excel i analitzant dades reals obtingudes de qüestionaris, seguit d'un anàlisi descriptiu. L'anàlisi de demanda identifica el client objectiu del projecte mitjançant l'obtenció d'informació a través d'entrevistes a empreses de realitat virtual recreatives i botigues. Per concloure, mostra que el projecte és viable d'acord amb els resultats de l’estudi. Es tracta d'un primer pas general, aproximat, per determinar la viabilitat del projecte, però sembla una idea prometedora que podria convertir-se en un negoci exitós. This work evaluates the possibility of creating a recreational virtual reality project in Barcelona and takes the first step in analysing its viability. First it defines virtual reality, leisure activity and recreation according to the work’s definitions. Then it explores the current generation of virtual reality and its applications, to introduce the reader to the field of recreational virtual reality. The focus of the work is the city of Barcelona. After the first parts, the work shows the current state of recreational virtual reality of Barcelona, analysing the most common types of recreational virtual reality options a customer can enjoy in the city. Then it identifies four major problems with said options. To solve these problems, a project proposal is presented. It is a concept of a virtual reality park for the city of Barcelona, offering different kinds of recreational virtual reality group experiences. After this, a supply and demand analysis is presented to generally assess the viability of the project. The supply analysis identifies the competition by developing an automated standardisation system in Microsoft Excel and by analysing real data obtained from questionnaires, followed by a descriptive analysis. The demand analysis identifies the target customer of the project by obtaining information from recreational virtual reality companies and stores by interviewing them. To conclude, it shows that the project is viable according to the findings. It is a general, approximate, first step towards determining the viability of the project but it seems a promising idea that could become a successful business venture. Este trabajo evalúa la posibilidad de crear un proyecto recreativo de realidad virtual en Barcelona y da el primer paso en el análisis de su viabilidad. En primer lugar, define los conceptos de realidad virtual, ocio y recreación según las definiciones del trabajo. Luego explora la actual generación de realidad virtual y sus aplicaciones, para introducir al lector en el campo de la realidad virtual recreativa. El foco de la obra es la ciudad de Barcelona. Después de las partes definitorias, el trabajo muestra el estado actual de la realidad virtual recreativa de Barcelona, analizando los tipos más comunes de opciones de realidad virtual recreativa que un cliente puede disfrutar en la ciudad. Luego identifica cuatro problemas principales con dichas opciones. Para resolver estos problemas, se presenta una propuesta de proyecto. Es un concepto de un parque de realidad virtual para la ciudad de Barcelona, que ofrece diferentes tipos de experiencias en grupo de realidad virtual. Después de esto, se presenta un análisis de oferta y demanda para evaluar, en general, la viabilidad del proyecto. El análisis de la oferta identifica la competencia desarrollando un sistema automatizado de estandarización en Microsoft Excel y analizando datos reales obtenidos de cuestionarios, seguido de un análisis descriptivo. El análisis de demanda identifica al cliente objetivo del proyecto mediante la obtención de información a través de entrevistas a empresas de realidad virtual recreativas y tiendas. Para concluir, muestra que el proyecto es viable de acuerdo con los hallazgos del trabajo. Se trata de un primer paso general, aproximado, para determinar la viabilidad del proyecto, pero parece una idea prometedora que podría convertirse en un negocio exitoso.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Montón Beltrán, Irian
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: El Següent Pas de la Realitat Virtual de Barcelona The Next Step of Virtual Reality in Barcelona El Siguiente Paso de la Realidad Virtual de Barcelona
  Data de la defensa del treball: 2017-09-05
  Paraules clau: realitat virtual recreativa, projecte, Barcelona recreational virtual reality, project, Barcelona realidad virtual recreativa, proyecto, Barcelona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: The Next Step of Virtual Reality in Barcelona
  Director del projecte: Moreno Ordoñez, Maria del Carme
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar