Treballs Fi de Grau> Geografia

El Turisme a la Cerdanya: El nivell de desenvolupament del segment del benestar

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1596
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1596
 • Autors:

  Solà Robles, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-17
  Resum: La Cerdanya és una comarca del Pirineu Oriental amb una tradició turística important. Els seus inicis remunten el segle XIX on la burgesia catalana es traslladava a les regions de muntanya en períodes d’estiueig per raons sanitàries i d’oci. En l’actualitat, la modalitat turística per excel·lència és la practica de l’esqui i esports de muntanya entre d’altres motivacions com pot ser el contacte amb la naturalesa o la desconnexió de les ciutats, abandonant el que va ser la pràctica balneària de llavors deixant un llegat avui en dia en desús. Amb l’elaboració d’aquest treball es pretén analitzar el nivell de desenvolupament del segment del benestar per tal desbrinar si es podria tornar a implantar amb èxit a la comarca. D’aquesta manera es realitza un estudi de l’evolució del turisme de salut als pirineus catalans i Andorra, l’estat de la infraestructura turística a la comarca, els seus recursos i productes; així com enquestes realitzades els turistes i finalment un anàlisis DAFO. La Cerdanya és una comarca destacada pel que fa a les segones residències, tot i així compta amb una oferta d’allotjament important amb hotels, càmpings, fondes , albergs i turisme rural. La gran varietat de recursos naturals caracteritza la comarca, però també s’hi poden trobar de culturals , patrimonials i esportius com o són l’esqui i el golf. Pel que fa a l’oferta de benestar, aquesta esta vinculada a establiments hotelers amb servei de spa i tractaments. Cal remarcar que aquets no són naturals, tret del balneari de clades de Múser i Senillers localitzats a la comarca i actualment en desús. Aquest segment presenta mancances importants, vinculades a la manca de promoció pública, baix nivell d’identificació com a destinació termal, limitada oferta de benestar, nul aprofitament de les aigües termals naturals o la inexistència d’un centre termal de referència. En aquest sentit, s’ha de dir que l’aposta pel turisme de benestar podria permetre diversificar l’activitat turística a la Cerdanya, sempre i quan s’emprenguin algunes accions. La Cerdanya is a region of the eastern Pyrenees with important tourism tradition. Its origins remain in the 19th century, where the Catalan bourgeoisie was transferred to mountain regions in summer periods in search of health reasons and leisure. Currently, the most popular tourist modality is the practice of skiing and mountain sports, among other motivations such as contact with nature or the disconnection of the city, leaving aside the spa practices of that time and leaving a legacy disuse today. The intention of this work is to analyse the level of development of the segment of welfare to find out if it could be successfully in the region. In this way, is done a study of the evolution of the health tourism to the Catalan Pyrenes and Andorra, the state of the tourist infrastructure of the region, its resources and products; as well as surveys to tourist and finally a SWOT analysis. La Cerdanya is a distinguished region in relation to second residences, although it has a range of important hotels, campsite, inns, hostels and rural tourism. The wide variety of natural recourses characterized the region, but can also be found in cultural, heritage and sports like skiing or golf. Regarding the wellness offer is linked to hotels with spa and treatments. Must be remarked that this spas are not natural, unless spa of caldes de Múser and Senillers located in la Cerdanya and actually in disuses. In this sense, is to say that a commitment to health tourism promotion could be allow diversify the tourism activity in La Cerdanya if and when carry out some actions. La Cerdanya es una comarca de los pirineos orientales con una tradición turística importante. Sus orígenes se remontan en el siglo XIX, donde la burguesía catalana se trasladaba a las regiones de montaña en periodos estivales con razones sanitarias y de ocio. En la actualidad, la modalidad turística por excelencia es la práctica del esquí y los deportes de montaña entre otras motivaciones como puede ser el contacto con la naturaleza o la desconexión de las ciudades, abandonando la práctica balnearia de entonces dejando un legado hoy en día en desuso. Con la elaboración de este trabajo, se pretende analizar el nivel de desarrollo del segmento del bienestar para averiguar si se podría volver a implantar con éxito en la comarca. De esta forma se realiza un estudio de la evolución del turismo de salud a los pirineos catalanes y Andorra, el estado de las infraestructuras turísticas de la comarca, sus recursos y productos; así como encuestas a los turistas y finalmente un análisis DAFO. La Cerdanya es una comarca destacada respecto a las segundas residencias, aunque cuenta con una oferta de alojamiento importante de hoteles, campings, fondas, albergues y turismo rural. La gran variedad de recursos naturales caracteriza la comarca, pero también se pueden encontrar de culturales, patrimoniales y deportivos como el esquí y el golf. Respecto la oferta de bienestar, está vinculada a establecimientos hoteleros con servicio de spa y tratamientos. Se debe remarcar que estos no son naturales, salvo el balneario de caldes de Múser y Senillers localizados en la Cerdanya y actualmente en desuso. Este segmento presenta carencias importantes vinculadas a la manca de promoción pública, el bajo nivel de identificación como destinación termal, limitada oferta de bienestar, nulo aprovechamiento de las aguas termales o la inexistencia de un centro termal de referencia. En este sentido, se tiene que decir que la apuesta por el turismo de bienestar podría permitir diversificar la actividad turística en la Cerdanya, siempre y cuando se emprendan algunas acciones.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Solà Robles, Núria
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: El Turisme a la Cerdanya: El nivell de desenvolupament del segment del benestar Tourism in the Cerdanya: The level of development of the wellbeing segment El Turismo en la Cerdanya: El nivel de desarrollo del segmento del bienestar
  Data de la defensa del treball: 2017-06-06
  Paraules clau: Benestar, Balneari, salut Wellbeing, spa, health Bienestar, Balneario, salud
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El Turisme a la Cerdanya: El nivell de desenvolupament del segment del benestar
  Director del projecte: Beas Secall, Lorena
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar