Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La mutació del sector elèctric espanyol i la qüestió del dèficit de tarifa.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:160
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG160
 • Autors:

  Pasano Martínez, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-03-05
  Resum: El Trabajo nombrado “La mutación del sector eléctrico español y la cuestión del déficit de tarifa”, trata sobre los distintos modelos energéticos que han existido en España des del 1980 hasta hoy, Además menciona las causas i las consecuencias que ha provocado el déficit de tarifa eléctrica. Primero de todo destaca los diferentes marcos normativos que regulaban el sector eléctrico. Pasando de un sistema completamente intervenido por la Administración Pública, a un sistema parcialmente liberalizado y abierto al mercado, como consecuencia de la transposición de las Directivas de la Unión Europea. Se realiza una especial mención al funcionamiento de los distintos mercados de la electricidad que operan actualmente en España. También menciona los sujetos públicos que velan por el correcto funcionamiento de todo el sector eléctrico, su gestión, supervisión i control. Indicando en cada uno cuáles son sus principales tareas a desarrollar i la necesidad de que existan estos sujetos. De forma más incisiva explica las causas que han provocado el déficit tarifario en el sector eléctrico, las soluciones normativas que se aplicaron en su inicio, hace ya 15 años, y las que se están aplicando actualmente para resolverlo. Juntamente también es destaca los motivos por los cuáles la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional i Tribunal Constitucional dan su apoyo a unos cambios bruscos en la normativa de este sector, que han provocado el descontento i cierta inseguridad jurídica entre las empresas privadas que trabajan en el sector eléctrico. Finalmente, se mencionan las posibles consecuencias que podrá haber en el futuro como consecuencia de todo ello, tanto para los consumidores de la electricidad como para las empresas relacionadas en dicho sector. Work named " Mutation of the Spanish electricity sector and the question of the tariff deficit" discusses, the one hand the different energy models that have existed in Spain since 1980 until today, and the other hand the causes and the consequences of the impact of the tariff deficit electrical . First of all highlights the different regulatory framework governing the electricity sector. Passing of a system fully involved by the Public Administration, a one system partially liberalized and opened market system, as a result of the transposition of the Directives of the European Union. Special mention to the functioning of the various electricity markets currently operating in Spain is carried out. Also mentions public subjects that ensure the proper functioning of the entire electricity sector, management, supervision and control. Indicating in each what are its main tasks to develop and the need for these subjects there. More incisively explains the causes that have led to the tariff deficit in the power sector, policy solutions that were applied in the beginning, 15 years ago, and which are now being applied to solve it. Together is also highlights the reasons for which the jurisprudence of the Supreme Court, National Court and Constitutional Court give their support to some sudden changes in the rules of this sector, which have caused discontent and legal uncertainty among private companies working in the electricity sector. Finally, the work mentions the possible consequences that may be in the future as a result of this, both, electricity consumers and companies related to this sector. El Treball anomenat “La mutació del sector elèctric espanyol i la qüestió del dèficit de tarifa”, tracta, d’una banda sobre els diferents models energètics que han existit a Espanya des del 1980 fins avui dia i d’altra banda les causes i les conseqüències que ha comportat el dèficit de la tarifa elèctrica. Primer de tot destaca els diferents marcs normatius que regulaven el sector elèctric. Passant d’un sistema completament intervingut per l’Administració Pública, a un sistema parcialment liberalitzat i obert al mercat, com a conseqüència de la transposició de les Directives de la Unió Europea. Es realitza una especial referència al funcionament dels diferents mercats de l’electricitat que operen actualment a Espanya. També menciona els subjectes públics que vetllen pel correcte funcionament de tot el sector elèctric, la seva gestió, supervisió i control. Indicant en cadascun quines son les seves principals tasques a desenvolupar i la necessitat de què existeixin aquests subjectes. De forma més incisiva explica les causes que han provocat el dèficit tarifari en el sector elèctric, les solucions normatives que es van aplicar en el seu inici, ja fa 15 anys, i les que s’estan aplicant actualment per resoldre’l. Juntament també és destaca els motius pels quals la jurisprudència del Tribunal Suprem , l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional donen el seu recolzament a uns canvis bruscs en la normativa d’aquest sector, que han provocat el descontentament i certa inseguretat jurídica entre les empreses privades que treballen en el sector elèctric. Finalment, es mencionen les possibles conseqüències que podrà haver-hi en el futur com a conseqüència de tot plegat, tant per als consumidors de l’electricitat com per a les empreses relacionades en aquest sector.
  Matèria: Empreses elèctriques-Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Pasano Martínez, Núria
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La mutació del sector elèctric espanyol i la qüestió del dèficit de tarifa. Mutation of the Spanish electricity sector and the question of the tariff deficit La mutación del sector eléctrico español y la cuestión del déficit de tarifa
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Paraules clau: déficit tarifari, sector eléctrico tariff deficit, electricity sector déficit tarifari, sector eléctrico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La mutació del sector elèctric espanyol i la qüestió del dèficit de tarifa.
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Empreses elèctriques-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar