Treballs Fi de Grau> Geografia

L'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1603
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1603
 • Autors:

  Álvarez Martín, Loreto
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-06-05
  Resum: L’ecologisme com a concepte s’ha anat reflectint cada vegada més en la nostra societat. Actualment, ho podrem trobar en diferents àmbits, però sobretot en la alimentació, és el més comú. Fent referència al turisme, observem el seu desenvolupament tant del propi concepte, l’ecoturisme, com els seus mercats i destinacions principals. A nivell espanyol, ens centrem amb l’anàlisi de l’associació Ceres Ecotur, la qual proporciona un certificat als diferents allotjaments que la formen, per tal de mostrar un caràcter, uns valors i un turisme sostenible en comú. L’anàlisi comparatiu dels allotjaments catalogats com a ecoturístics, es basa en diferents característiques. Els allotjaments ecoturístics mostren una part més comú, com la producció agrícola i de conreu, com altres característiques més especifiques com la bioconstrucció, biopiscines, apicultura o biobodeges. Per altra banda, destaca la seva oferta d’activitats tant en l’allotjament com al seu voltant, com són el senderisme, esports com BBT o rutes a cavalls, per tal de gaudir del medi de formes diferents. Els allotjaments ecoturístics ens mostren una tipologia amb un caràcter diferenciador, una forma de viatjar a destinacions envoltades de natura, i descobrir els seus propis patrimonis naturals com a principal atractiu. Tot això, amb una mateixa línia de coherència posant per davant de tot el respecte al medi ambient, la seva cura i el seu manteniment, per tal de poder gaudir del mateix realitzant activitats a l’aire lliure. The ecologism as a concept has gone reflecting increasingly in our society. At present, will be able to find it in different fields, but especially in the diet, is the most common. Doing reference to the tourism, observe his development so much of the own concept, the ecotourism, how his markets and main destinations. To Spanish level, centre us with the analysis of the association Waxes Ecotouristics , which provides a certificate to the different accommodations that form it, in order to show a character, some values and a sustainable tourism in common. The comparative analysis of the accommodations cataloged as a ecotouristics, bases in different characteristic. The accommodations ecotouristics show a more common part, how the agricultural production and of cultivation, how other characteristics more specify how the ‘bioconstrucció’, ‘biopiscines’, apiculture or ‘biobodegues’. For other band, highlights his offer of activities so much in the accommodation as his hovering, how are the hiking, sports like BBT or routes to horses, in order to enjoy of the medium of different shapes. The accommodations ecotouristics show us a typology with a character differentiator, a shape to travel to destinations surrounded of nature, and discover his own natural heritages as a main attractive. All this, with a same line of coherence putting for in front of all the with regard to the medium ambient, his care and his maintenance, in order to can enjoy of the same realising activities out of doors. El ecologismo como concepto se ha ido reflejando cada vez más en nuestra sociedad. Actualmente, lo podremos encontrar en diferentes ámbitos, pero sobre todo en la alimentación, es lo más común. Haciendo referencia al turismo, observamos su desarrollo tanto del propio concepto, el ecoturismo, como sus mercados y destinos principales. A nivel español, nos centramos con el análisis de la asociación Ceras Ecotur, la cual proporciona un certificado a los diferentes alojamientos que la forman, para mostrar un carácter, unos valores y un turismo sostenible en común. El análisis comparativo de los alojamientos catalogados como ecoturísticos, se basa en diferentes características. Los alojamientos ecoturísticos muestran una parte más común, como la producción agrícola y de cultivo, como otras características más especificas como la bioconstrucción, biopiscinas, apicultura o biobodeges. Por otro lado, destaca su oferta de actividades tanto en el alojamiento como al suyo cercando, como son el senderismo, deportes como BBT o rutas a caballos, para disfrutar del medio de formas diferentes. Los alojamientos ecoturísticos nos muestran una tipología con un carácter diferenciador, una forma de viajar a destinos rodeadas de natura, y descubrir sus propios patrimonios naturales como principal atractivo. Todo esto, con una misma línea de coherencia poniendo por ante todo el respecto al medio ambiente, su cura y su mantenimiento, para poder disfrutar del mismo realizando actividades al aire libre.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Álvarez Martín, Loreto
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: L'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur The ecoturism: comparative analysis of the accommodations ecoturisti El ecoturismo: análisis comparativo de los alojamientos ecoturísticos según la certificación Ceres Ecotur
  Data de la defensa del treball: 2017-06-05
  Paraules clau: ecoturisme, desenvolupament sostenible, medi ambient ecoturism, sustainable development, environment ecoturismo, desarrollo sostenible, medio ambiente
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur
  Director del projecte: Pié Dols, Laia
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar